"I have difficulty" traduzione danese

EN

"I have difficulty" in danese

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "I have difficulty" viene usato.

Traduzioni simili a "I have difficulty" in danese

I pronome
Danish
to have verbo
difficulty sostantivo

Esempi di utilizzo "I have difficulty" in Danese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishI have difficulty with only a few points in the resolution.
Kun på nogle få punkter havde jeg indvendinger mod beslutningen.
EnglishI have difficulty too with the Commission's proposal to exclude small-scale fisheries from the cuts.
Jeg har også indvendinger imod Kommissionens forslag om at fritage småfiskeriet for reduktionerne.
EnglishRegarding liability, I have difficulty understanding why Community-wide civil liability rules should be necessary.
Det bør derfor tages op som led i de samlede nationale tiltag vedrørende sameksistens.
EnglishOne amendment I have difficulty with is the proposal to reduce NOx emission limits from 650 to 200.
Jeg har problemer med ændringsforslaget om at reducere emissionsgrænseværdierne for NOx fra 650 til 200.
EnglishIt might help if I explained to those tabling Amendment No 35 the detailed reason why I have difficulty with it.
Det kan muligvis være en hjælp, hvis jeg giver en detaljeret forklaring på, hvorfor jeg har problemer med ændringsforslag nr.
EnglishI have difficulty in seeing any reason why we should harmonize VAT provisions for newspapers and magazines in the EU.
Jeg har svært ved at se nogen grund til, hvorfor man skal harmonisere momsbestemmelserne for aviser og tidsskrifter i EU.
EnglishFor this reason I have difficulty supporting the proposal to establish a European prosecution service in accordance with the 'Corpus Juris '.
Af denne årsag har jeg svært ved at støtte forslag om indførelse af et europæisk anklagerembede i henhold til den såkaldte Corpus Juris.
EnglishHaving said that, I want to say that I have difficulty finding words strong enough to express my rejection of the proposals before us.
Med den indledning vil jeg sige, at det er svært for mig at finde ord, der er stærke nok til at udtrykke afstandtagen fra de forslag, der ligger her.
EnglishI have difficulty in seeing what the justification is for this on the basis of the three principles which have been laid down and which have been emphasised by the Commission.
Jeg har vanskeligt ved at se, hvad der er begrundelsen ud fra de tre fastlagte principper, som kommissæren har fremhævet.
EnglishI have difficulty with some aspects of the report, in particular regarding the introduction of issues related to the Stability and Growth Pact.
Jeg har vanskeligheder med nogle aspekter ved denne betænkning, i særdeleshed i forbindelse med indførelsen af spørgsmål, der knytter sig til stabilitets- og vækstpagten.
EnglishHowever, I have difficulty in accepting Amendment No 4, since it is not in line with the legislation on the mandate that is given to regional advisory councils.
Men jeg har vanskeligt ved at acceptere ændringsforslag 4, da det ikke er i overensstemmelse med lovgivningen om det mandat, der er givet til regionale rådgivende råd.
EnglishFinally, I would like to say on a personal note, that whilst my group will be supporting Amendment No 4, both the British delegation and I have difficulty in supporting it.
Endelig vil jeg gerne personligt sige, at selv om min gruppe vil støtte ændringsforslag 4, så har både den britiske delegation og jeg svært ved at støtte det.
EnglishMr President, even applying the principle that nothing is ever perfect in life, I have to say that I have difficulty in imagining a better Presidency than that which is coming to an end today.
Hr. formand, selv om man siger, at intet er perfekt her i livet, må jeg sige, at jeg har svært ved at forestille mig et bedre formandskab end det, som går af i dag.

Impara nuove parole

English
  • I have difficulty

Inoltre per più traduzioni bab.la mette a tua disposizione il dizionario Italiano-Spagnolo.