"starving" traduzione ceco

EN

"starving" in ceco

EN starving
volume_up
{gerundio}

starving (anche: starveling)
It was not created to recover starving children in Eastern Europe, led by their parents on a never-ending voyage of migration.
Nebyla vytvořena ani na to, aby odhalovala hladovějící děti ve východní Evropě v doprovodu jejich rodičů na nekonečné cestě migrace.
In demonstrations the starving, from Africa to the Middle East, and from south-east Asia to Latin America, chant one and the same slogan: 'we are hungry!'
Při demonstracích skandují hladovějící lidé od Afriky po Střední Východ a od jihovýchodní Asie až po Latinskou Ameriku jedno a totéž heslo: "Máme hlad!"

Sinonimi (inglese) per "starving":

starving

Esempi di utilizzo "starving" in Ceco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishFood aid coming in every year when people are starving during the lean seasons.
Potravinová pomoc přichází každý rok, když lidé hladovějí v průběhu období neúrody.
EnglishFirst of all, the food crisis calls for emergency measures to help starving populations.
Tato potravinová krize vyžaduje především urgentní opatření na pomoc hladovějícím lidem.
EnglishI would like to underline that now is not the time for savings on the backs of the sick and starving.
Ráda bych zdůraznila, že na úspory na úkor nemocných a hladových teď není čas.
EnglishBut farmers in the rest of the world are actually quite skinny, and that's because they're starving.
Ale farmáři ve zbytku světa jsou ve skutečnosti docela pohublí, a to proto, že hladoví.
EnglishOr, to put it another way, if, in a poor country, you give a starving man a fish, you feed him for a day.
Nebo, jinak řečeno, pokud v chudé zemi dáte hladovějícímu rybu, nakrmíte ho na jeden den.
EnglishChildren and adults alike are starving in the centre of the European Union.
Děti i dospělí uprostřed Evropské unie strádají.
EnglishIt is not a solution to do what the Spanish Government suggested when they offered asylum to the starving prisoner.
Řešením není to, co navrhla španělská vláda, když nabídla hladovějícímu vězni azyl.
English(PL) Mr President, around a billion of the world's people are chronically undernourished or are starving.
(PL) Pane předsedající, přibližně miliarda lidí na světě je chronicky podvyživená nebo hladoví.
EnglishStarving people were denied the most elementary human right - the right to escape from certain death.
Hladovějícím lidem byla odepřena i ta nejzákladnější lidská pomoc - právo na únik před jistou smrtí.
EnglishRight now, there are a billion starving people in the world.
V současné době na světě žije miliarda hladovějících lidí.
EnglishMillions of people are starving or have no access to water.
Milion lidí trpí hladem nebo nemá přístup k vodě.
EnglishIt is a disgrace that there are people in this world starving to death due to our lack of political coordination.
Je ostuda, že lidé v tomto světě umírají hlady kvůli tomu, že se nám nedostává politické koordinace.
EnglishAt a time when wealthy Western countries are burning food, more than 850 million people are starving across the world.
V době, kdy bohaté západní země potraviny spalují, více než 850 milionů lidí na celém světě hladoví.
EnglishThis has a direct impact on the number of starving people, which increased by another 50 million in the year 2007 alone.
To má přímý dopad na počet hladovějících osob, který jen za rok 2007 vzrostl o dalších 50 milionů.
EnglishNow people are calling for more money, but the 850 million starving people were already in need of that money.
Lidé nyní volají po více penězích, ale těch 850 milionů hladovějících lidí již tyto peníze potřebovalo v minulosti.
EnglishThey should refuse to allow Grace Mugabe and others to go shopping in Cape Town or Sandton while the people are starving.
Neměli by dovolit Grace Mugabeové a dalším, aby nakupovali v Kapském městě či Sandtonu, když lidé strádají.
EnglishIndia, although ambitious, is a developing country with a huge number of poor and starving people within its borders.
Navzdory svým ambicím je Indie stále rozvojovou zemí, ve které žije obrovské množství chudých a hladovějících lidí.
EnglishSo when I was a starving post-doc at Columbia University, I was deep in a publish-or-perish phase of my career.
Takže když jsem byl hladovějícím postdoktorantem na Kolumbijské univerzitě, musel jsem publikovat, abych se pohnul v kariéře.
EnglishAs the report says, according to 2007 estimates Zimbabwe has a population of 12 million, and almost half of them are starving.
Jak uvádí zpráva, má Zimbabwe podle odhadů z roku 2007 12 milionů obyvatel a téměř polovina z nich trpí hladem.
EnglishThis reopening is desperately needed, I think, because the Icelandic ash is starving our airlines of cash.
Toto otevření vzdušného prostoru, myslím, nutně potřebujeme, protože popílek z Islandu finančně vyčerpává naše letecké společnosti.