"to put forward" traduzione ceco

EN

"to put forward" in ceco

EN

to put forward {verbo}

volume_up
This is why the Commission wanted to put forward a balanced proposal and why it has outlined 10 key principles so that we can go forward together.
Komise proto chtěla nabídnout vyrovnaný návrh a předložila 10 základních principů společného postupu.
The European Union should not point the finger here; instead, it should put forward its own solutions and compromises in order to improve the situation.
Evropská unie by zde neměla zvedat varovný prst, ale raději nabídnout v zájmu zlepšení situace vlastní řešení a kompromisy.
I have a huge amount of respect for the rapporteur, Mrs Svensson, who has done a lot of work in this area and is one of the strongest female role models that this Parliament could put forward.
K paní Svenssonové, která v této oblasti vykonala mnoho práce a představuje jeden z nejsilnějších ženských vzorů, které může tento Parlament nabídnout, přechovávám velkou úctu.
A prosperous and dynamic internal market depends on our capacity to put forward policies which can support growth, employment and innovation.
Prosperující a dynamický vnitřní trh závisí na naší schopnosti navrhovat politiky, jež mohou podpořit růst, zaměstnanost a inovaci.
This legislative amendment will offer interested Member States the possibility to propose information programmes, including when there are no programmes put forward for third countries.
Tento legislativní návrh nabídne zainteresovaným stranám možnost navrhovat informační programy, včetně předkládání programů pro třetí země, pokud neexistují.
This legislative amendment will offer interested Member States the possibility to propose information programmes, including when there are no programmes put forward for third countries.
Tento legislativní návrh nabídne zainteresovaným členským státům možnost navrhovat informační programy, včetně programů pro třetí země, pokud již nebyly přijaty.
Europe must put forward the idea of a radical reform of global capitalism.
Evropa musí podporovat myšlenku radikální reformy globálního kapitalismu.
Musíme podporovat myšlenku nové regulace.
We need to ensure technical innovation and we also need to encourage and put forward a strategy to combat social exclusion and gender inclusion.
Musíme zajistit technické inovace a musíme rovněž podporovat a předložit strategii boje proti sociálnímu vyloučení a pro začlenění žen.
Find the courage to put forward the proposals on energy efficiency.
Nalézt odvahu a předložit návrhy týkající se energetické účinnosti.
Only then can it credibly take the lead in Accra and put forward an ambitious plan.
Jen potom může v Akkře převzít vedoucí postavení a předložit ambiciózní plán.
The Commission was unable to put forward any solution in this regard yesterday either.
Komise nedokázala v tomto ohledu předložit žádné řešení ani včera.
to put forward (anche: to give, to hand, to hand in, to pass)
And, finally can I again thank Mr Albertini and Mr Danjean very much for excellent reports which have given me the opportunity to put forward my views today.
A na závěr mohu ještě jednou velice poděkovat panu Albertinimu a panu Danjeanovi za skvělé zprávy, které mi poskytly příležitost zde dnes přednést své názory.
to put forward (anche: to arrive, to come, to come over)
Many proposals have already been put forward and I believe that the Czech Presidency will likewise try to come up with an appropriate proposal.
Byly již předloženy mnohé návrhy a věřím, že české předsednictví se také pokusí přijít s vhodným návrhem.
Mr President, in a country with a high crime rate, one could put forward the theory that the deaths of human rights activists are a coincidence.
Pane předsedající, v zemi s vysokou zločinností by někdo mohl přijít s teorií, že smrt obránců lidských práv je náhoda.

Traduzioni simili a "to put forward" in ceco

to put verbo
forward sostantivo
forward aggettivo
forward avverbio
to forward verbo

Esempi di utilizzo "to put forward" in Ceco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe conclusions put forward and the decisions taken are, sadly, woolly and inadequate.
Navržené závěry a přijatá rozhodnutí jsou však naneštěstí zmatené a nepřiměřené.
EnglishHowever, it should not budge one inch on the conditions put forward regarding emissions.
Přesto bychom však neměli ani trochu ustoupit od předložených podmínek o emisích.
EnglishWe have now once again put forward our most important requests as amendments in plenary.
Nyní jsme zde na zasedání znovu předložili naše nejdůležitější požadavky na změny.
EnglishHence the proposal put forward by Mr Costa as rapporteur was adopted unanimously.
3 Smlouvy. Proto byl návrh, který předložil pan Costa jako zpravodaj, jednomyslně přijat.
EnglishI welcome much of what the Commission has put forward, along with Mr Goepel's report.
Vítám hodně z toho, co Komise předložila, společně se zprávou pana Goepela.
EnglishMany opinions were put forward on this subject, but Mr Dimas did not discuss them.
Objevila se řada názorů na toto téma, ale pan Dimas o nich nediskutoval.
EnglishWe have listened with great interest to the arguments that you put forward this evening.
S velkým zájmem jsme si vyslechli argumenty, které jste dnes večer předložila.
EnglishThese features were put forward by the Commission in the European Economic Recovery Plan.
Tyto základní rysy Komise předložila v rámci Plánu evropské hospodářské obnovy.
EnglishWe have had the Bali Climate Conference, where Europe put forward a very assertive front.
Konala se konference o klimatu na Bali, na které Evropa vystupovala velmi důrazně.
EnglishThe Lehne report put forward good answers to these questions, which I can also approve.
Lehneho zpráva nabízí na tyto otázky dobré odpovědi, s nimiž mohu souhlasit.
EnglishI will be supporting the amendments that have been put forward to reduce the degree.
Podpořím předložené pozměňovací návrhy, které navrhují snížit jeho míru.
EnglishThe arguments put forward are serious and we will take them properly into account.
Předložené připomínky jsou vážné a my je budeme skutečně zohledňovat.
EnglishMost of the arguments put forward for debate in the House have been fair ones.
Většina argumentů předložených k rozpravě ve sněmovně byla regulérní.
EnglishMy question is: what alternative is put forward by those who want a 'no' vote?
Moje otázka zní: Jakou alternativu předkládají ti, kdo chtějí "ne" jako výsledek hlasování?
EnglishMr President, I agree with the position that Mr Speroni has put forward.
Vážený pane předsedající, souhlasím s postojem, který vyjádřil pan Speroni.
EnglishThe Commission has taken note of the roadmap put forward by Prime Minister Abhisit Vejjajiva.
Komise vzala na vědomí plán, který předložil předseda vlády Apchisit Vedžadžíva.
EnglishThe European Parliament has at any rate put forward a sensible base for the 2009 elections.
Evropský parlament v každém případě předložil rozumný základ pro volby v roce 2009.
EnglishOn the working group chairs, we are going to put forward our proposals for appointments.
Pokud jde o vedení pracovních skupin, předložíme naše návrhy na jmenování.
EnglishAs the shadow rapporteur of the PSE Group, I put forward the following proposals:
Jako stínová zpravodajka skupiny PSE předkládám následující návrhy:
EnglishYou have the right and the duty to put forward proposals that we can then implement.
Máte právo a povinnost předkládat návrhy, které pak můžeme realizovat.