"Programme Management" traduzione ceco

EN

"Programme Management" in ceco

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "Programme Management" viene usato.

Traduzioni simili a "Programme Management" in ceco

programme sostantivo
management sostantivo

Esempi di utilizzo "Programme Management" in Ceco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishI agree with your idea that the Global Programme Management Board must not be an assembly.
Souhlasím s vaší myšlenkou, že Rada pro globální řízení programu nesmí být žádným shromážděním.
EnglishFor that, we have introduced BOMKA, the border management programme.
Proto jsme zavedli program nazvaný BOMKA - program správy hranic .
EnglishI would strongly urge the Commission to take robust action to improve its programme management and to achieve savings.
Důrazně žádám Komisi, aby podstatně zlepšila řízení programu a dosáhla úspor.
EnglishThe Global Programme Management Board must also be created, and its management of the SIS II formally integrated.
Měla by být rovněž zřízena Rada pro globální řízení programu a řízení SIS II by mělo být formálně sjednoceno.
EnglishThese four decisions are an integral part of the general programme 'Solidarity and Management of Migration Flows'.
Tato čtyři rozhodnutí jsou neoddělitelnou součástí všeobecného programu "Solidarita a řízení migračních toků".
EnglishThat led to strong criticism and on 13 August to much needed adjustments to a completely abortive crisis management programme.
To vyvolalo ostrou kritiku a vedlo k tomu, že 13. srpna byly ve zcela pochybeném plánu na zvládnutí krize provedeny potřebné změny.
EnglishYou are very well aware of the most important areas, the emphasis on renewables, the solar programme and the water management programme.
Jste si velmi dobře vědomi nejdůležitějších oblastí, důrazu na obnovitelné zdroje energie, solární program a program řízení vodního hospodářství.
EnglishSecondly, the Global Programme Management Board is a group of technical experts advising on SIS II development and that should be formalised.
Za druhé, Rada pro globální řízení programu je skupina technických odborníků, kteří poskytují poradenství při přípravě systému SIS II, což by mělo být výslovně upraveno.
EnglishThe Commission is responsible for programme implementation and programme management and will be aided in its work, in committee procedures, by the Programme Committee.
Komise má na starosti provádění programu a řízení programu a v její práci jí bude pomáhat Výbor pro program v souladu s postupem pro projednávání ve výborech.

Impara nuove parole

English
  • Programme Management

Cerca altri termini nel dizionario Spagnolo-Italiano.