"Prague Spring" traduzione ceco

EN

"Prague Spring" in ceco

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "Prague Spring" viene usato.

Traduzioni simili a "Prague Spring" in ceco

Prague sostantivo
Czech
Prague aggettivo
spring sostantivo
spring verbo
Czech
to spring verbo

Esempi di utilizzo "Prague Spring" in Ceco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishIt also asked for forgiveness for the GDR's involvement in crushing the Prague Spring.
Požádal i o odpuštění za podíl NDR na potlačení pražského jara.
EnglishThe first formal summit with President Obama took place after our informal meeting in Prague this spring.
První formální summit s prezidentem Obamou se konal po našem neformálním setkání na jaře letošního roku v Praze.
EnglishFrom the time when the forces of the Warsaw Pact invaded Czechoslovakia during the Prague Spring, we always showed solidarity with them.
Od té doby, co jednotky Varšavské smlouvy během Pražského jara napadly Československo, jsme s touto zemí vždy soucítili.
EnglishSoviet tanks thunder into Prague in August 1968 to crush the short-lived Prague spring of fledgling democracy in Czechoslovakia.
V srpnu 1968 do Prahy vjely sovětské tanky, aby potlačily krátce trvající Pražské jaro, které Československu přineslo křehkou demokracii.
EnglishThe Arab and Muslim nations here are going through a process of political democratic emancipation which might be termed the 'Prague Arab Spring'.
Arabské a muslimské národy zde prožívají proces politické demokratické emancipace, své dá se říci "Pražské arabské jaro".
EnglishOur group sees this as especially important this year, as this year we commemorate the Prague uprising, the Prague Spring, but also Kristallnacht.
Naše skupina to letos vnímá jako zvláště důležité, neboť si připomínáme pražské povstání, Pražské jaro, ale i Křišťálovou noc.
EnglishIn conclusion might I add that an invitation to Mr Lukashenko to participate in the Prague Spring Summit would be incomprehensible and hard to justify.
Na závěr bych snad dodala, že pozvání pro pana Lukašenka na pražské jarní vrcholné setkání by bylo nepochopitelné a jen stěží odůvodnitelné.
EnglishAt that time, I was in the Soviet occupation zone and I saw the Hungarian refugees of 1956, the refugees from the Prague Spring in 1968, such as my fellow Member, Libor Rouček.
Byl jsem tehdy v sovětské okupační zóně a viděl jsem uprchlíky z Maďarska z roku 1956, uprchlíky z Pražského jara 1968, například svého kolegu Libora Roučka.
EnglishToday's debate takes place on the anniversary of the Prague Spring in 1968, an anniversary of the moment when, in Europe, people finally said 'enough' to censorship and press controls.
Dnešní rozprava se uskutečňuje v den výročí Pražského jara roku 1968, výročí chvíle, kdy lidé v Evropě konečně řekli "dost" cenzuře a kontrole tisku.
EnglishThere are millions of citizens in this region who need to rekindle this hope by symbolically going through again now, in the forthcoming months, the events of the Prague Spring.
V této oblasti žijí miliony občanů, kteří potřebují znovu oživit tuto naději tím, že si v následujících měsících symbolicky opět připomenou události Pražského jara.
EnglishNeither the uprisings in East Berlin in 1953 and in Poland and Hungary in 1956, nor the Prague Spring of 1968, succeeded in seriously shaking the foundations of communist rule.
Avšak ani povstání ve východním Berlíně v roce 1953 a v Polsku a v Německu v roce 1956, ani pražské jaro v roce 1968 nedokázaly výrazněji otřást základy komunistické vlády.

Impara nuove parole

English
  • Prague Spring

Puoi trovare più traduzioni nel dizionario Rumeno-Italiano di bab.la.