"Powered by" traduzione ceco

EN

"Powered by" in ceco

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "Powered by" viene usato.

Traduzioni simili a "Powered by" in ceco

powered aggettivo
power sostantivo
by avverbio
by preposizione

Esempi di utilizzo "Powered by" in Ceco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishPowered by my solar panels, it sucks in saltwater and turns it into freshwater.
Zásobován energií mých solárních panelů nacucne mořskou vodu a přemění ji na pitnou.
EnglishPower plants burning coal therefore have one thing in common with solar or wind-powered plants.
Elektrárna spalující uhlí, solární či větrná elektrárna tak mají jedno společné.
EnglishHydrogen powered vehicles are just as safe as passenger cars powered by diesel or petrol.
Vodíková vozidla jsou stejně bezpečná jako osobní automobily poháněné benzinem nebo naftou.
EnglishVerify that the DV camera is powered on and in VCR (playback) mode.
Ověřte, že DV kamera má zapnuto napájení a je v režimu VCR (přehrávání).
EnglishWithout appropriate infrastructure, hydrogen powered vehicles will remain unitary.
Bez vhodné infrastruktury zůstanou vodíková vozidla unitární.
English. - I welcome Anja Weisgerber's report on type-approval of hydrogen-powered motor vehicles.
písemně. - Vítám zprávu paní Weisgerberové o schvalování typu vodíkových vozidel.
EnglishWe want to put it out in the environment, and we want it to be powered by the Sun.
Chceme ji dát ven do prostředí a chceme ji napájet sluncem.
EnglishExperience your entertainment in rich and immersive audio with four speakers powered by SonicMaster.
Díky čtyřem reproduktorům SonicMaster se můžete ponořit do bohatého a silného zvuku.
EnglishNow this is a high-powered battery that we grew in my lab.
A teď, tohle je velice silná baterie, kterou jsem si vypěstovala ve své laboratoři.
EnglishOur focus was on the issue of labelling hydrogen powered vehicles.
Naše pozornost se zaměřovala na otázku označování vodíkových vozidel.
EnglishThe question is, if this has happened, what has powered that expansion?
Otázkou je, pokud se to děje, co bylo hnací silou této expanze?
English(PL) Madam President, a future with hydrogen powered cars is an exciting prospect.
(PL) Vážená paní předsedající, perspektiva budoucnosti s automobily s vodíkovým pohonem je skutečně vzrušující.
EnglishFollowing the discussions, participants will have the chance to take a ride in a hydrogen-powered bus or car.
Po diskusích budou mít účastníci možnost svézt se ve vodíkovém autobusu nebo automobilu.
EnglishNevertheless, they will never come close to replacing all the current, fossil fuel-powered vehicles.
Nicméně se nikdy nepřiblíží tomu, aby nahradily všechna současná vozidla poháněná fosilními palivy.
EnglishThis is powered by low-cost VSAT technology, aggressively trying to reach farmers to bring them into the market.
To je urychlováno levnou VSAT technologií, což agresivně nutí farmáře, aby vstoupili na trh.
EnglishGoogle's Instant Pages search feature in Chrome is powered by Chrome’s prerendering technology.
Vyhledávací funkce Dynamické stránky společnosti Google v Chromu používá technologii předběžného vykreslování.
EnglishThe president of this Chamber, Mr Pöttering, has reported on hydrogen powered vehicles from his own experience.
Předseda této sněmovny, pan Pöttering, mluvil o vodíkových vozidlech ze své vlastní zkušenosti.
EnglishThe report legalises the production of hydrogen powered vehicles.
Tato zpráva legalizuje výrobu vodíkových vozidel.
EnglishIn the Gothenburg area in the south of Sweden, there are already around 4 500 vehicles powered solely by biomethane.
V göteborské oblasti na jihu Švédska jezdí už přibližně 4 500 vozidel výhradně na biometan.
English. - (DE) I am voting in favour of Mrs Weisgerber's report on type-approval of hydrogen powered vehicles.
písemně. - (DE) Hlasuji pro zprávu paní Weisgerberové o schvalování typu vodíkových vozidel..

Impara nuove parole

English
  • Powered by

Inoltre per più traduzioni bab.la mette a tua disposizione il dizionario Italiano-Inglese.