"to lose" traduzione ceco

EN

"to lose" in ceco

EN

to lose [lost|lost] {verbo}

volume_up
If you lose it, you might permanently lose access to your files.
Pokud byste jej ztratili, mohli byste trvale ztratit přístup ke svým souborům.
Lastly, we must not lose sight of the enhanced role of our Parliament.
Poslední věc: nesmíme ztratit ze zřetele posílenou roli našeho Parlamentu.
An Extender can lose its connection to the computer for a variety of reasons.
Zařízení Extender může ztratit spojení s počítačem z řady důvodů.
If we lose sight of this, we will lose credibility.
Pokud toto nebudeme mít na paměti, budeme ztrácet důvěryhodnost.
The financial aspect is less important, although we must not lose sight of it.
Finanční aspekt je méně důležitý, ačkoliv ho nemůžeme ztrácet ze zřetele.
We therefore did not want to lose time working together on the old document.
Proto jsme nechtěli ztrácet čas a pracovali společně nad dokumentem starým.
to lose (anche: lose game)
Basically, if anyone needs to lose in this game, it should not always be the man in the street.
Jednoduše řečeno, má-li někdo v této hře prohrát, neměl by to být pokaždé prostý člověk.
So if you want to lose, go ahead, but it is a shame, we will do...
Takže jestli chcete prohrát, do toho, ale je to ostuda, uděláme...
It is true that it is easier to win than to lose.
Pravda, snadnější je zvítězit, než prohrát.
to lose (anche: lose game)
A football team, Commissioner, that is not competitive loses game after game.
Pane komisaři, fotbalové družstvo, které nemá soutěživého ducha, prohrává zápas za zápasem.
Proto není překvapující, že prohrává.

Esempi di utilizzo "to lose" in Ceco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishMany people, especially younger people, lose sight of that or choose to ignore it.
Mnozí lidé, zejména mladí, na něj neberou ohled nebo jej dobrovolně přehlížejí.
EnglishSo like in tennis, usually it's win-lose; it always adds up to zero-zero-sum.
Jako při tenisu, obvykle jeden vyhraje a druhý prohraje. ~~~ A součet je nulový.
EnglishIf we lose our moral compass, the talk about competitiveness in the social...
Pokud ztratíme náš morální kompas, diskuse o konkurenceschopnosti v sociální...
EnglishAfter a dozen or so matches he says 'you lose every time, you'll never be any good.
Asi tak po dvanácti zápasech řekne "pokaždé prohrajete, nikdy z vás nic nebude.
EnglishThe EU must maintain its consistent message so as not to lose its credibility.
Evropská unie musí být důsledná v tom, co sděluje, jinak ztratí důvěryhodnost.
EnglishWell, neurons, like trees, can grow new branches, and they can lose old ones.
Takže, neuronům, jako stromům, mohou narůst nové větve a ty staré mohou odpadnout.
EnglishWe will lose to the French, we will lose to the Swedes, we'll lose to the Japanese."
Převzali by je Francouzi, prohráli bychom se švédskou, nebo japonskou konkurencí.
EnglishThat might be necessary for us not to lose the speaking time allotted to us.
To by pro nás mohlo být nezbytné, abychom nepřišli o svůj vyhrazený řečnický čas.
EnglishOn the other hand, we must make sure that we do not lose any essential jobs.
Na druhou stranu musíme zajistit, že nepřijdeme o žádná zásadní pracovní místa.
EnglishIncidentally, I would add that the new Member States can only lose out here.
Chtěl bych také mimochodem dodat, že nové členské státy na tom mohou jedině tratit.
EnglishIf an administrator resets your password, you might lose access to some of your files.
Vytvoří-li správce nové heslo, pravděpodobně ztratíte přístup k některým souborům.
EnglishSo your average happiness goes up, but you lose those transcendent moments.
Takže vaše průměrné štěstí stoupá, ale ztrácíte tyto transcendentní okamžiky.
EnglishThis is our commitment and yet we win in some areas and we lose in others.
Takový je náš závazek. Přesto v některých oblastech vítězíme a v jiných prohráváme.
EnglishOn the basis of the EU's own figures, Egypt is expected to lose 1.5 million jobs.
Na základě vlastních údajů EU se očekává, že Egypt přijde o 1,5 milionu pracovních míst.
EnglishAnd as a result, they lose their gifts, or worse, they stop playing altogether.
A v důsledku toho ztratí svoje nadání, nebo hůř, přestanou hrát docela.
EnglishIf that happened we would have uniform European towns and lose the richness of Europe.
Pokud by se tak stalo, sjednotili bychom evropská města a ztratili bohatství Evropy.
EnglishIf the Doha Round is not concluded, developing countries will lose out.
Jestliže nebude jednací kolo z Dohá dokončeno, bude to pro rozvojové země ztráta.
EnglishTherefore, we should help those who lose their jobs due to budget cuts.
Měli bychom proto pomoci těm, kteří v důsledku rozpočtových škrtů přišli o práci.
EnglishEvery time you compare me with your ideal candidate, I lose, obviously.
Pokaždé, když mě srovnáváte s vaším ideálním kandidátem, samozřejmě prohrávám.
EnglishIf we now take sides, the EU will lose its credibility as a mediator.
Pokud se nyní přidáme k jedné straně, ztratí EU důvěryhodnost jako prostředník.