EN

lodge {sostantivo}

volume_up

Esempi di utilizzo "lodge" in Ceco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishIf they happen to be right, then please lodge an action for breach of duty against us.
Pokud se prokáže, že má pravdu, pak ať proti nám vznese stížnost za porušení povinností.
EnglishSo you have until tomorrow at 9.00 to lodge objections to this interpretation.
Můžete tedy až do zítřka do 9:00 podávat námitky k tomuto výkladu.
EnglishThe right of citizens to lodge complaints, for example, is a fundamental EU principle.
Právo občanů podávat stížnosti je například základním principem EU.
EnglishQuite rightly, he threatened to lodge a complaint with the WTO.
Zcela správně pohrozil, že bude podána stížnost Světové obchodní organizaci.
EnglishCitizens first lodge well-justified complaints in their own country.
Občané nejprve podají oprávněnou stížnost ve své vlastní zemi.
EnglishThe Commission decided not to lodge an appeal against the judgment of the Court of First Instance of 13 June 2006.
Komise se rozhodla nepodat odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně ze dne 13. června 2006.
EnglishIt deprives citizens of one of the key benefits which they expect to gain as a result of the basic right to lodge complaints.
Upírá občanům jednu z klíčových výhod, kterou očekávají jako důsledek svého základního práva podávat stížnosti.
EnglishWhy does nobody see that we have legal aid, that the NGOs have access, that there is the right to lodge an objection?
Copak nevidíte, že poskytujeme právní pomoc, že umožňujeme přístup nevládním organizacím a že existuje právo na podání námitky?
EnglishThis differential treatment prompted Ecuador and Guatemala to demand equal treatment and threaten to lodge further appeals at the WTO.
Tento odlišný režim vedl Ekvádor a Guatemalu k tomu, že požadují rovné zacházení a hrozí tím, že podají u WTO další odvolání.
EnglishIn whichever Member State applicants lodge an asylum request, they must enjoy the same high level of protection across the whole Union.
Bez ohledu na to, v jakém členském státě podá jedinec žádost o azyl, musí požívat vysoké úrovně zacházení, která musí být na celém území Unie stejná.
EnglishThirdly, will the EU lodge an objection to Pakistan's reservation on Article 40 - the obligation to report - of the International Covenant of Civil and Political Rights?
Za třetí, vznese EU námitku proti výhradě Pákistánu k článku 40 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech týkajícího se ohlašovací povinnosti?
EnglishThis report provides for the Member States to lodge interest-bearing deposits or pay fines, as part of the preventive and corrective parts of the Stability and Growth Pact.
Tato zpráva stanoví, že členské státy by měly v rámci preventivní a nápravné složky Paktu o stabilitě a růstu skládat úročené vklady nebo platit pokuty.
EnglishIn whichever Member State applicants lodge an asylum request, they must enjoy the same treatment, taking into account common standards applicable throughout the European Union.
Podá-li jedinec žádost o azyl v kterémkoli členském státě, musí požívat vysoké úrovně zacházení vzhledem k společným normám uplatňovaným v rámci celé EU.
EnglishI agree with the opinion that in whichever Member State applicants lodge an asylum request, they must enjoy a high standard of treatment that is equivalent throughout the Union.
Souhlasím s názorem, že podá-li jedinec žádost o azyl v kterémkoli členském státě, musí požívat vysoké úrovně zacházení, která musí být na celém území Evropské unie stejná.
EnglishThe great objective is that, irrespective of the Member State in which applicants lodge an asylum request, they must enjoy a high standard of treatment that is equivalent throughout the Union.
Hlavním cílem je, aby bez ohledu na to, v jakém členském státě podá jedinec žádost o azyl, požíval vysoké úrovně zacházení, která musí být na celém území Unie stejná.