"hasty" traduzione ceco

EN

"hasty" in ceco

EN hasty
volume_up
{aggettivo}

hasty (anche: hurried)
volume_up
chvatný {agg. m}
hasty (anche: expeditious, hurried, successful)
volume_up
spěšný {agg. m}
volume_up
ukvapený {agg. m}
She says that no new legislation is necessary, yet this conclusion is rather hasty, in my view.
Zmínila, že není třeba dalších právních předpisů, ale podle mě se jedná o poněkud ukvapený závěr.

Sinonimi (inglese) per "hasty":

hasty

Esempi di utilizzo "hasty" in Ceco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe drama of Serbia and Kosovo should caution us against taking hasty decisions.
Drama Srbska a Kosova by nás mělo varovat před přijímáním ukvapených rozhodnutí.
EnglishHowever, we are concerned about the hasty approach concerning collective redress.
Jsme však znepokojeni uspěchaným přístupem ke kolektivnímu domáhání se práv.
EnglishPresident Pöttering has been hasty in asserting that there were no votes against.
Předseda Pöttering se ukvapil, když tvrdil, že nebyly žádné hlasy proti.
EnglishSomeone said during this debate that the European Union's response has been hasty.
Kdosi během dnešní rozpravy řekl, že reakce Evropské unie byla uspěchaná.
EnglishWe do not need any more ill-considered hasty reactions like the green fuel fiasco either.
Nepotřebujeme ani žádné další ukvapené reakce, jako bylo fiasko se zelenými palivy.
EnglishIn my opinion, the entire independence process is hasty and ill-conceived.
Celý proces nezávislosti považuji za unáhlený a nedostatečně promyšlený.
EnglishHowever, we will do ourselves no favours by rushing into hasty and ill-prepared responses.
Nicméně my si nebudeme pomáhat uspěchanými a špatně připravenými odezvami.
EnglishUntil this is guaranteed, over-hasty and ill-considered expansion must not be allowed to occur.
Do té doby, než to bude zaručeno, se nesmí unáhlené a nepromyšlené rozšíření dovolit.
EnglishThe responsible politicians need to distance themselves from over-hasty solutions.
Zodpovědní politici se musí distancovat od unáhlených řešení.
EnglishTherefore we must not be too hasty and pinpoint victims before the climate conference in Copenhagen.
Proto se nesmíme ukvapovat a označovat oběti ještě před klimatickou konferencí v Kodani.
EnglishTherefore, I am calling for clear answers and not for hasty reactions.
Proto požaduji jasné odpovědi a nikoli ukvapené reakce.
EnglishA social Europe cannot afford hasty reactions or empty words.
Sociální Evropa si nesmí dovolit spěšné reakce či prázdná slova.
EnglishHowever, the moment has not yet come to make judgments, especially hasty ones.
Není však doba na to, dělat ukvapené závěry.
EnglishThat does not mean that we should draw any hasty conclusions.
To však neznamená, že bychom měli přijímat ukvapené závěry.
EnglishLet us not be too hasty therefore in condemning a country or a government.
EnglishThis was the pressure of obtaining this hasty result.
Je to následkem nátlaku na získání tohoto ukvapeného výsledku.
EnglishWe cannot, however, ignore the hasty manner in which the Institute has been put forward, which has long-term effects.
Nemůžeme však opomíjet rychlost, s jakou byl institut, který má dlouhodobý vliv, navržen.
EnglishEurope certainly has to help if a solution is possible, but over-hasty interference leads to disaster.
Evropa samozřejmě musí pomoci, pokud existuje nějaké řešení, ale unáhlené zasahování vede ke katastrofě.
EnglishOver-hasty liberalisation of this sector could also entail major risks, notably in terms of safety.
Příliš rychlá liberalizace tohoto odvětví by mohla také znamenat velká rizika, zejména pokud jde o bezpečnost.
EnglishI fear that much of this over-hasty legislation will reveal unintended and untoward consequences.
Obávám se, že u velké části tohoto ukvapeného právního předpisu budou odhaleny nezamýšlené a nežádoucí důsledky.