Sinonimi (inglese) per "hassle":

hassle

Esempi di utilizzo "hassle" in Ceco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishI have not come across one good explanation as to why this hassle has to continue.
Nepřišel jsem ani na jedno dobré vysvětlení, proč by tyto půtky měly pokračovat.
EnglishThis makes European industry more competitive and means less administrative hassle.
Dosáhne se tím vyšší konkurenceschopnosti evropského průmyslu a menšího administrativního zatížení.
Englishfeatures, without the hassle of changing your address.
využijete, aniž byste museli měnit svou e-mailovou adresu.
EnglishBut if you want to save the expense and hassle of buying ink and paper, consider using an online photo printing service.
Pokud ale chcete ušetřit výdaje a nechcete stále kupovat inkoust a papír, měli byste zvážit použití služby tisku fotografií online.
EnglishThat gives a great opportunity to the industry to tap in to what those people would like to do in terms of travel, particularly travel without hassle.
To je pro odvětví velkou příležitostí, jak se chopit toho, co by lidé opravdu při cestování chtěli, zejména cestovat bez problémů.
EnglishAfter you configure your e‑mail accounts in Windows Mail, you never have to hassle with it again—unless, of course, you open a new e‑mail account.
Po konfiguraci e‑mailových účtů v programu Windows Mail se již nebudete muset tímto znovu zabývat — pokud ovšem neotevřete nový e‑mailový účet.
EnglishAnd policing copyright violations for children's birthday cakes was such a hassle that the College Bakery said, "You know what, we're getting out of that business.
A hlídání porušování autorských práv na dětských narozeninových dortech bylo tak otravné, že Collage Bakery prohlásila: "Víte, my to už nebudeme dělat.
EnglishBusinesses have to face additional administrative hassle, the checking of labels requires additional customs formalities and, ultimately, it becomes more expensive to import products.
Podniky se musí potýkat s další otravnou administrativní záležitostí, kontrola etiket vyžaduje další celní formality a výsledkem je, že dovoz výrobků se prodraží.