"for the sake of" traduzione ceco

EN

"for the sake of" in ceco

CS

EN for the sake of
volume_up
{preposizione}

for the sake of (anche: about, due to, regarding, on account of)
volume_up
kvůli {prep.}
Council, go back; do this properly - not for the sake of this House, but for the sake of our citizens.
Rado, ustup zpátky; udělej to pořádně - ne kvůli této sněmovně, ale kvůli našim občanům.
It is for the sake of these aptly mentioned principles that I voted against this text.
Kvůli takto formulovaným principům jsem hlasoval proti přijetí zprávy.
Bulgaria's reputation is being tarnished for the sake of short-term political gains.
Kvůli krátkodobému politickému zisku je pošpiněna pověst Bulharska.
for the sake of (anche: for, by reason of)
volume_up
pro {prep.}
You were in prison for the sake of democracy and for the sake of Europe.
Byl jste ve vězení pro demokracii a pro Evropu.
However, we should not sacrifice human foodstuffs purely for the sake of 'green energy'.
Neměli bychom však potraviny pro lidi obětovat čistě ve prospěch "zelené energie”.
Stop and think, and withdraw this amendment for Europe's sake.
Zastavte se na chvíli a přemýšlejte, a stáhněte tento pozměňovací návrh, pro blaho Evropy.

Traduzioni simili a "for the sake of" in ceco

for preposizione
for congiunzione
Czech
see sostantivo
the aggettivo
the articolo
Czech
sake sostantivo
sake preposizione
of preposizione
Czech

Esempi di utilizzo "for the sake of" in Ceco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishAbove all, the founding fathers wished to build Europe for the sake of peace.
Zakladatelé Evropy chtěli vybudovat Evropu především proto, aby vybudovali mír.
EnglishFor the sake of taxpayers, we need more involvement from Europe, not less.
V zájmu daňových poplatníků potřebujeme větší, nikoliv menší zapojení Evropy.
EnglishFor the sake of operational efficiency, I ask the House to support our Amendment 10.
Z důvodu účinného řízení žádám Parlament o podporu pozměňovacímu návrhu 10.
English(The President asked the speaker to speak more slowly for the sake of the interpreters)
(Předsedající řečníka požádal, aby s ohledem na tlumočníky hovořil pomaleji)
EnglishThis is the least we must do for the sake of human health and the environment.
To je to nejmenší, co musíme udělat v zájmu ochrany lidského zdraví a životního prostředí.
EnglishSometimes, however, for democracy's sake, one has to be able to cross the lines a little.
Někdy je však v zájmu demokracie dobré být schopen trochu pravidla překročit.
EnglishWe must act very swiftly for the sake of consumers and for the sake of honest companies.
V zájmu spotřebitelů a poctivých společností musíme jednat co nejrychleji.
EnglishOur institutions must strengthen one another for the sake of the European project.
V zájmu Evropského projektu se musí naše orgány navzájem podporovat.
EnglishWe know that, for the sake of grand ideas, we have become the biggest criminals in mankind.
Víme, že díky velkým myšlenkám jsme se stali největšími zločinci v historii lidstva.
EnglishI wish to see this for the sake of us all, particularly the citizens in the region.
V zájmu nás všech, zejména ovšem v zájmu občanů tohoto regionu bych si přál, aby k ní došlo.
EnglishFor clarity's sake, this means that we will have a Council decision at the start of June.
Aby bylo jasné, znamená to, že budeme mít rozhodnutí Rady začátkem června.
English(The President asked the speaker to speak more slowly for the sake of the interpreters)
(Předsedající požádal mluvčí, aby v zájmu tlumočení hovořila pomaleji.)
EnglishOtherwise, the strategy becomes an academic exercise and talk for the sake of talking.
Jinak se strategie stane jen akademickým cvičením a planým tlacháním.
EnglishFor the sake of consistency, this same approach has been applied for this vote.
Z důvodu soudržnosti byl tentýž postup uplatněn i při hlasování.
EnglishFor the sake of Europe, its Parliament cannot trivialise these tragedies of the 20th century.
Je v zájmu Evropy, aby Parlament netrivializoval tyto tragédie 20. století.
EnglishBut for pity's sake, stop talking to us about coordination; make this coordination happen!
Ale přestaňte proboha mluvit o koordinaci; uveďte koordinaci v realitu.
EnglishI sincerely hope that we will see good will prevail for the sake of good neighbourly relations.
Upřímně doufám, že převládne dobrá vůle v zájmu dobrých sousedských vztahů.
EnglishNo more impact assessments, no more prevarication, no more national egoism: for goodness' sake act!
Již bylo dost posuzování dopadů, vytáček, národního egoismu: proboha jednejme už!
EnglishI want to speak for the record and for the sake of democracy in this Chamber.
Chci mluvit do protokolu a v zájmu demokracie v této sněmovně.
EnglishFor Christ's sake, please listen to the people because they do not want this.
Proboha, prosím naslouchejte lidem, protože oni toto nechtějí.