"fall by the wayside" traduzione ceco

EN

"fall by the wayside" in ceco

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "fall by the wayside" viene usato.

Traduzioni simili a "fall by the wayside" in ceco

fall sostantivo
to fall verbo
by avverbio
by preposizione
the aggettivo
the articolo
Czech
wayside sostantivo

Esempi di utilizzo "fall by the wayside" in Ceco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishHow many of those fall by the wayside - or, indeed, is there ever a record kept?
Kolik z nich bylo kvůli tomu odsunuto na vedlejší kolej - uchovávají se vůbec nějaké záznamy?
EnglishIn my view, food safety should not fall by the wayside because of budgetary constraints.
Podle mého názoru by bezpečnost potravin neměla být odsouvána stranou kvůli rozpočtovým omezením.
EnglishThose cases do not fall by the wayside, but are sent in the right direction.
Ty případy se nevyřadí, ale zasílají se na správná místa.
EnglishMeanwhile, closed-minded protectionism should be left to fall by the wayside.
Mezitím by měl být opuštěn krátkozraký protekcionismus.
EnglishIf our governments do not set aside more money for research, the EIT and other schemes will fall by the wayside.
Nevyhradí-li naše vlády na výzkum více peněz, nebudou ETI a jiné plány úspěšné.
EnglishThe small operators unable to afford several contracts with CRS providers will fall by the wayside.
Malí poskytovatelé, kteří si nebudou moci dovolit více smluv s provozovateli PRS, se octnou na okraji.
EnglishDiscussion, participation and democracy fall by the wayside.
EnglishIt was, after all, the Council that was not in favour of protecting these rights and would have liked to see them fall by the wayside.
Byla to ostatně Rada, která nesouhlasila s ochranou těchto práv a ráda by je viděla někde stranou.
EnglishNow it just has to work, so that it does not grind to a halt and projects already under way possibly fall by the way-side in this crisis.
Teď to zkrátka musí fungovat, aby se celý program nezastavil a projekty, které již probíhají, případně v době krize neskončily.
EnglishIf those principles fall by the wayside, we will never achieve social cohesion, and the people we represent will turn their backs on Europe.
Pokud budeme tyto zásady opomíjet, nikdy nedosáhneme sociální soudržnosti a občané, které zastupujeme, se k Evropě obrátí zády.
EnglishLet us renew the spirit of Europe according to the ideas of Robert Schuman, so that the successes we have had so far in our common project do not fall by the wayside.
Obnovme ducha Evropy podle myšlenek Roberta Schumana, tak aby úspěchy, kterých jsme doposud dosáhli na našem společném projektu, nepřišly vniveč.
Impara nuove parole
English
  • fall by the wayside

Dai un’occhiata nel dizionario Italiano-Rumeno di bab.la.