"to desist" traduzione ceco

EN

"to desist" in ceco

CS
EN

to desist [desisted|desisted] {verbo}

volume_up

Esempi di utilizzo "to desist" in Ceco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWe call on Belgrade to finally desist from issuing these licence plates for Kosovo.
Vyzýváme Bělehrad, aby konečně upustil od vydávání těchto poznávacích značek pro Kosovo.
EnglishWe therefore also call on the demonstrators to desist from violence.
Vyzýváme proto demonstranty, aby se zdrželi násilí.
EnglishHe charged five bucks a head to come see the nun bun till he got a cease-and-desist from Mother Teresa's lawyer.
Účtoval si pět dolarů za návštěvu "Sestry Housky", dokud mu to nezakázal právník Matky Terezy.
EnglishI hope they will desist from such action in the Council.
Doufám, že se zdrží takového jednání v Radě.
EnglishInstead, we would call on the Council to desist from boycotting Parliament and to answer the questions that we are asking about its accounts.
Místo toho vyzýváme Radu, aby přestala Parlament bojkotovat a odpověděla na naše otázky ohledně svých účtů.
EnglishI also call on the Commission to desist from referring Member States to the Court, as Mrs Gebhardt said, but rather to encourage dialogue on the best possible protection.
Také na Komisi apeluji, aby přestala stavět členské státy před Soudní dvůr a raději podporovala dialog o co nejlepší ochraně.
EnglishMr President, in view of what you said earlier about it being past midnight and the cost that this would entail for Parliament, I think I will desist.
Pane předsedající, ve světle toho, co jste říkal o tom, že je po půlnoci o a o nákladech, které by to pro Parlament znamenalo, myslím, že se zdržím.
EnglishIt called for restraint on all sides and urged the Chinese authorities to refrain from using force, as well as calling on demonstrators to desist from violence.
Vyzvala všechny strany ke zdrženlivosti, naléhala na čínské úřady, aby se zdržely použití síly, a na demonstranty, aby upustili od násilností.
EnglishI hope the monitoring centre will not desist from truly and accurately carrying out the mission entrusted to it, and that it will do so whilst managing its budget the best it can.
Doufám, že monitorovací centrum neupustí od pravdivého a přesného plnění jemu svěřených úkolů a že přitom bude současně co možná nejlépe také řídit svůj rozpočet.