"advice" traduzione ceco

EN

"advice" in ceco

volume_up
advice {sostantivo}
CS

EN advice
volume_up
{sostantivo}

advice
Rather than acting as a spur to our work, that advice note almost became a straitjacket.
Spíše než podnětem pro naši práci se toto oznámení stalo téměř svěrací kazajkou.
advice (anche: command, cue, directive, hint)
advice
advice (anche: advisement, board, council, counsel)
It was the advice that I decided to follow myself when I turned 40.
Byla to rada, kterou jsem se rozhodl řídit, když jsem překročil čtyřicítku.
This is the advice your doctor gives you: "just go home and have a glass of wine with your wife."
Toto je rada od doktora. ~~~ "Jděte domů a dejte si sklenku vína s vaší ženou."
(Laughter) So, there you have some free advice from one of the most beautiful women on earth.
(smích) Taková je bezplatná rada od jedné z nejkrásnějších žen na světě.
Assuming the ALDE Group accepts my advice, we will neither table nor support any amendments to this resolution.
Za předpokladu, že skupina ALDE přijme moje sdělení, nebudeme k tomuto rozhodnutí předkládat žádné pozměňovací návrhy, ani je podporovat.
In line with the advice received from the Committee of European Securities Regulators (CESR) in March 2005, the Commission adopted in 2006 a communication on credit rating agencies.
V souladu s doporučením Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry z března 2005 přijala Komise v roce 2006 sdělení o ratingových agenturách.

Esempi di utilizzo "advice" in Ceco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishScientific advice calls for additional data both in terms of quantity and quality.
Ve vědeckých doporučeních se požadují další údaje co do kvantity, ale i kvality.
EnglishIn Slovakia we have a saying that 'he who accepts no advice cannot be helped'.
Na Slovensku máme přísloví, které říká, že "komu není rady, tomu není pomoci".
EnglishThe EU needs to do more by providing proper legal advice on setting up a business.
EU musí udělat víc pro poskytování vhodných právních rad při zakládání firem.
EnglishMrs Lepage asked Commissioner Dalli whether he was aware of the Council's legal advice.
Paní Lepageová se ptala pana komisaře Dalliho, zda zná názor právní služby Rady.
EnglishDo you have any advice or guidance as to how this could perhaps be achieved in future?
Můžete nám dát nějakou radu nebo doporučení, jak toho můžeme v budoucnu dosáhnout?
EnglishOften, such advice is to contact a member of the European network of Ombudsmen.
Často mu bylo doporučeno, aby se obrátil na člena Evropské sítě veřejných ochránců práv.
EnglishThese people can give them concrete advice on starting up and then managing a business.
Tito lidé jim mohou dát konkrétní rady o založení a dále o řízení společnosti.
EnglishThese questions were put to and answered by a European consumer advice service.
Uvedené dotazy zodpověděla Evropská poradenská služba pro spotřebitele.
EnglishHowever, I should like to give Orlov some advice - think before you speak.
Rád bych však panu Orlovovi něco poradil - nejdříve přemýšlejte, pak mluvte.
EnglishThey need help to become better qualified, through vocational training and advice.
Potřebují pomoci k lepší kvalifikaci prostřednictvím odborného vzdělávání a poradenství.
EnglishSecondly, it provides important advice on how to collect duty with maximum efficiency.
Za druhé, poskytuje důležité rady týkající se způsobu, jakým nejúčinněji vybírat clo.
EnglishIt also includes a list of organisations offering help and advice in each EU country.
Stránky též obsahují seznam organizací, které nabízejí pomoc v jednotlivých zemích EU.
EnglishIt also provides advice for Romanian people interested in travelling abroad.
Rovněž poskytuje rady Rumunům, kteří mají zájem o cestování do zahraničí.
EnglishLooking for advice on doing business abroad within or outside the EU?
Sháníte rady týkající se podnikání v zahraničí, ať již v rámci EU nebo mimo ní?
EnglishAnd partly to USA who help to provide technical advice and investment.
A částečně i díky USA, které pomáhají s poskytováním technické podpory a investic.
EnglishThis concerns areas such as the interpreting service and also legal advice.
Týká se to takových oblastí, jako jsou překladatelské služby a také právní poradenství.
EnglishOf course the scientific advice that we are using can very often be flawed.
Samozřejmě, vědecká doporučení, kterými se řídíme, se často mohou mýlit.
EnglishI borrow my friends' children, so (Laughter) take all this advice with a grain of salt.
Půjčuji si děti mých přátel... takže (smích) Berte všechny tyhle rady s troškou vtipu.
EnglishTherefore I do not need anyone's advice on how to show commitment to fundamental rights.
Proto od nikoho nepotřebuji rady, jak mám ukázat oddanost základním právům.
EnglishSo far this year, over 23 000 people have used the guide to obtain advice.
Se snahou získat radu se letos se na průvodce dosud obrátilo 23 000 lidí.