FI vetäytyä
volume_up
[vetäydyn|vetäytynyt] {verbo}

vetäytyä (anche: nyhtäistä)
Olisi yksinkertaisesti täysin vastuutonta yrittää vetäytyä pois humanitaarisesta avustustyöstä.
Seeking to pull out of the humanitarian effort now would be quite simply irresponsible.
Hän on itse asiassa päättänyt vetäytyä neuvotteluista.
He has, in fact, decided to pull out of the talks.
Hän kuvailee edelleen sotaa, josta haluamme vetäytyä, sellaisesta näkökulmasta, josta en ole samaa mieltä.
She continues to portray the war, from which we want to pull out, from a point of view that I do not agree with.
Nyt venäläiset ovat ilmoittaneet aikovansa vetäytyä rajasopimuksesta.
The Russians have now said they are going to withdraw from the border treaty.
The immediate reaction was to withdraw from Chechnya.
Nyt ei ole aika vetäytyä ja arkailla, mutta emme myöskään saa ryhtyä uhkayrityksiin millään alalla.
In all these areas, it is not the time to withdraw into oneself, to be overcautious, or reckless.
vetäytyä (anche: pysytellä poissa)
Lähtiessäni tahdon korostaa, että olen hyvin onnellinen kokemuksestani parlamentin jäsenenä. Pyydän ymmärtämystänne, sillä vetäydyn nyt tästä keskustelusta.
As I leave, I am very happy to have had the opportunity of having this experience and I do ask for your understanding, because I am now going to absent myself from this debate.
vetäytyä (anche: sulkeutua)
vetäytyä (anche: palautua)
vetäytyä (anche: tukea, olla, nojata, huilata)
Tiibetin dalai-lama on tehnyt päätöksen vetäytyä poliittisesta roolistaan ja jatkaa kansansa hengellisenä johtajana.
Tibet's Dalai Lama has taken a decision to retire from political life and continue as the spiritual leader of his people.
(BG) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, heinäkuun alussa Bulgarian ensimmäinen demokraattisesti valittu pääministeri Filip Dimitrov vetäytyi politiikasta.
(BG) President, colleagues, at the beginning of July Filip Dimitrov, our first democratically elected prime minister of Bulgaria, retired from politics.

Esempi di utilizzo "vetäytyä" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishTällä välin olen lukenut lehdistä, että Yhdysvallat aikoo vetäytyä sopimuksesta.
I have meanwhile gleaned from the press that the United States is backtracking from it.
FinnishMinkään näkemyksen mukaan kansainvälisten voimien ei pitäisi vetäytyä nyt.
There is no scenario that would enable international forces to be promptly withdrawn.
FinnishEmme saa vetäytyä velvollisuudestamme tarjota suojaa sitä tarvitseville.
We must not shy away from our responsibilities to provide protection to those who need it.
FinnishToivon, ettei LTTE:lle ole liian myöhäistä vetäytyä pois kuilun partaalta.
I hope it is not too late for the LTTE to pull back from the brink.
FinnishTaistelijat ovat jo keskuudessamme, ja tästä syystä kukaan ei voi enää vetäytyä vastuusta!
The combatants are already in our midst, and so nobody can steal away.
FinnishParlamentin ei kuitenkaan tulisi vetäytyä vastuustaan edistää alan myöhempää kehitystä.
However, Parliament should not ignore its responsibility to encourage further progress in this field.
FinnishMinisterineuvosto ei saa enää vetäytyä syrjään tässä kysymyksessä.
The Council of Ministers cannot remain uninvolved for much longer.
FinnishEi ole mitään hyötyä vetäytyä edelleen syrjään ja välttää vastuuta.
There is no use in continuing to bury our heads in the sand.
FinnishKannatamme myös kehotustanne vetäytyä ja pidättyä toimista.
We also support your call for taking a step back and for restraint.
FinnishYhä enemmän globalisoituvassa maailmassa emme kuitenkaan voi vetäytyä kansainvälisestä vastuustamme.
In a world of increasing globalisation, however, we cannot shirk our international responsibility.
FinnishMe Euroopan parlamentissa, neuvostossa ja komissiossa emme voi vetäytyä vastuustamme tässä asiassa.
We in the European Parliament, the Council and the Commission cannot renege on our responsibility here.
FinnishEn usko, että voimme edelleen vetäytyä syrjään heidän elämäänsä kohdistuvan vakavan uhan edessä.
I do not believe that we can continue to stand back in the face of this very serious threat to their lives.
FinnishKukaan ei voi vetäytyä tietämättömyyden tekosyyn taakse.
No one can fall back on the excuse that 'we knew nothing'.
FinnishKaikkiin pyrkimyksiin vetäytyä miehitetyltä alueelta on suhtauduttava myönteisesti – vaikka ne olisivatkin rajallisia.
Any steps towards withdrawal from occupied territory – albeit limited – are to be welcomed.
FinnishSen vuoksi olen sitä mieltä, ettei sen pidä vetäytyä.
So I do not believe the OSCE mission should be withdrawn.
FinnishAfganistanista ei voida vetäytyä kestävästi, ellei siellä ole vakautta ylläpitäviä siviilipuitteita.
There can be no lasting military withdrawal from Afghanistan unless a civil framework for stability is in place.
FinnishNe eivät saa vetäytyä vastuusta tämän tavaraliikenteen markkinoiden häiriön yhteydessä.
They must not be allowed to shirk their responsibilities while the market for the transport of goods is being disrupted in this way.
FinnishJos terroristeilla on turvapaikka, he jatkavat menestyksekkäästi toimintaansa, koska heillä on paikka, jonne vetäytyä.
If terrorists have a safe haven they will continue to flourish because they have somewhere to retreat to.
FinnishPäästiinpä sopimukseen tai ei, EU:n ei pidä vetäytyä aikeistaan luopua vientituista vuoteen 2015 mennessä.
Whether or not an agreement is reached, the EU must not back out of its intention to abolish export subsidies by 2015.
FinnishEn kuitenkaan usko, että kukaan osallistuisi tämänkaltaiseen ohjelmaan tarkoituksenaan vetäytyä siitä.
However, I do not believe that anyone would enter into a programme like this with the intention of ever withdrawing again.