"vähennykset" traduzione inglese

FI

"vähennykset" in inglese

FI vähennykset
volume_up
{plurale}

vähennykset
Olisi siis johdonmukaista yhdenmukaistaa alv-vähennykset kaikissa jäsenvaltioissa majoituksesta ja ravinnosta aiheutuvien kulujen osalta.
It would therefore be logical to make VAT deductions the same in all the Member States with regard to hotel and restaurant expenditure.

Esempi di utilizzo "vähennykset" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishVaikka vähennykset olisivat vain maltillisia, vaikutukset yhteisöihin ovat ankarat.
Even with a moderate level of reduction, effects on communities are severe.
FinnishOn kuitenkin myönteistä, että EU:ssa on saavutettava vähintään 50 prosentin vähennykset.
However, on a positive note, at least 50% of reduction must be achieved within the EU.
FinnishJoka tapauksessa hiilidioksidipäästöjen vähennykset ovat todella mahdollisia vain Euroopassa.
In any case, reductions in carbon dioxide emissions are really only possible in Europe.
FinnishHenkilöstön vähennykset ja varojen supistukset haittaavat laajamittaista valvontaa.
Cuts in staffing and resources prevent comprehensive controls.
FinnishSen lisäksi, että ne todellakin puuttuvat, vähennykset vaikuttavat eniten näihin ohjelmiin.
Indeed, not only are they absent; the reductions would affect these programmes most of all.
FinnishNeuvoston otsakkeeseen 4 ehdottamat vähennykset aiheuttavat ainakin kolme vakavaa ongelmaa.
In Heading 4 the reductions proposed by the Council will create at least three serious problems.
FinnishNeljänneksi sattumanvaraiset kulujen vähennykset eivät ole hyväksyttäviä.
Fourth, arbitrary cuts in expenditure cannot be tolerated.
FinnishSilloin luultiin, etteivät sellaiset päästöjen vähennykset ja innovaatiot olisi koskaan mahdollisia.
People used to think it was impossible to achieve such levels of reduction and innovation.
FinnishTyöpaikkojen vähentäminen on musertava isku työntekijöille, joita vähennykset koskevat, ja heidän perheilleen.
Job losses deal a devastating blow to the workers affected and their families.
FinnishKomissio ei voi eikä saa pyrkiä vaikuttamaan siihen, missä paikoissa vähennykset tehdään.
The Commission cannot, and must not, seek to stipulate the location in which these reductions will be made.
FinnishEllemme tee mitään, nämä vähennykset poistuvat 31. joulukuuta.
These reductions will end on 31 December if we do nothing.
FinnishYli 50 %: n vähennykset vuoden 1980 jälkeen eivät ole lainkaan poikkeuksellisia monissa jäsenvaltioissa.
Thankfully, reductions of more than 50 % since 1980 are no exception in the majority of Member States.
FinnishMukautuksen perusongelmat säilyvät, vaikka vähennykset on prosenttisesti asetettu alhaisiksi.
The fundamental problems with modulation also remain, even if the percentages of reduction are set at a low level.
FinnishAmmattitaidottomat työntekijät eivät tässä työssä ole paikallaan, ja viime aikoina rahoitukseen kohdistetut vähennykset on peruttava.
This is no job for auxiliary staff, and recent cutbacks in this domain must be reversed.
FinnishNe maksujen vähennykset, joita neuvosto esittää otsakkeeseen 2, ovat otsakkeen 1 osalta esitettyjä vähennyksiä merkittävämpiä.
The reduction in payments proposed by the Council under Heading 2 is greater than that under Heading 1.
FinnishTulevassa lainsäädännössä on ehdottomasti varmistettava, että toivotut vähennykset kestävät kustannus-hyöty-analyysin.
In future legislation, it is imperative for us to ensure that the desired reductions stand up to cost-benefit analysis.
FinnishEhdotetulla tarkistuksella siihen sisällytetään kuitenkin polttoaineista peräisin olevien kasvihuonekaasujen pakolliset vähennykset.
However, the proposed amendment introduces compulsory reductions in greenhouse gases resulting from fuels.
FinnishUnionin on päästävä siihen, että vähennykset ja aikataulu sitovat kaikkia ja sama koskee tulevaisuuden strategioita.
The Union must ensure that these objectives and this timetable, as well as the future strategies, are binding for everyone.
FinnishNiihin kuuluvat kohdennettu tulotuki ja vähennykset sekä kannustimet kotitalouksien energiatehokkuuden parantamiseksi.
These include dedicated income support and abatements, and incentives to improve the energy efficiency of domestic households.
FinnishVähennykset on tehtävä jostakin.