"sisältyä" traduzione inglese

FI

"sisältyä" in inglese

FI sisältyä
volume_up
[sisällyn|sisältynyt] {verbo}

sisältyä (anche: vähentyä, laskea, kuulua, sattua)
On selvää, että kysymyksessänne ehdottamanne toimet voivat sisältyä kaikkien kehitysohjelmiemme kehityshankkeisiin.
In all of our development programmes, it is clear that the action that you suggest in your question can fall under development projects.

Esempi di utilizzo "sisältyä" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishSiihen voi varsin usein sisältyä sairaanhoitoa ja erimuotoista lasten kasvatusta.
It can quite often involve nursing care and various aspects of child development.
FinnishNiihin voi sisältyä esimerkiksi vapaa liikkuvuus, mutta myös omaisuuden suojelu.
They can include, for example, freedom of movement, but also protection of property.
FinnishEn usko, että tällaiset tavoitteet voisivat sisältyä kehityspolitiikkaamme.
I do not think those are aims which we can include in our development policies.
FinnishSiksi näiden oikeuksien täytyy sisältyä perusoikeuskirjan ensimmäiseen osaan.
These rights should therefore be included in the first part of the charter.
FinnishSiihen täytyy sisältyä myös apu, jota pääministeri pyysi parlamentiltamme.
This must include the help that the former Prime Minister asked our Parliament for.
FinnishMitä Etelä-Korean kanssa solmittavaan kauppasopimukseen pitäisi sitten sisältyä?
What should a trade agreement like South Korea's really contain, then?
FinnishKannatan sitä, että keskustelemme ensin siitä, mitä Agendaan tulisi sisältyä.
I would prefer us to discuss first what should form part of Agenda 2000.
FinnishMikäli mietinnöllä halutaan olevan merkitystä, siihen ei saa sisältyä asiavirheitä.
If, however, the report is to have some significance, it must not contain factual errors.
FinnishUuteen YMJ: yyn tulee sisältyä jokin erityinen tukimuoto näille viiniviljelmille.
The new COM must provide a special support structure for these crops.
FinnishVaalitarkkailijoiden lähettäminen onkin perusteltua, mutta siihen voi sisältyä myös riskejä.
The sending of observers is therefore very useful, but can also entail risks.
FinnishMolempiin asiakirjoihin pitäisi sisältyä teknistä tietoa keskustelua varten.
Both documents should serve as technical contributions to the debate.
FinnishToimenpiteeseen voi sisältyä myös mehiläisten käyttämien kasvien lisääminen tietyillä alueilla.
This measure may also include enrichment of apicultural flora in certain areas.
FinnishSiihen pitää sisältyä ekologinen elementti, taloudellinen elementti ja sosiaalinen elementti.
These should be the ecological element, the economic element and the social element.
FinnishTämä tekee näistä etuuksista erityisiä, eivätkä ne voi siksi enää sisältyä liitteen II A kohtaan.
That makes them special and they can therefore no longer appear in Annex IIa.
FinnishNe voivat sisältyä keskusyksikköön tai ne voidaan liittää tietokoneeseen kaapeleilla.
They can be built into the system unit or connected with cables.
FinnishTämän täytyy sisältyä asialistaan, ja tämä osoittaisi rohkeutta.
That is what we need to see on the agenda, and that is what would testify to courage.
FinnishNe voivat sisältyä keskusyksikköön tai ne voidaan liittää tietokoneeseen kaapeleilla.
They may be built into the system unit or connected with cables.
FinnishEurooppalaiseen tutkimuspolitiikkaan tulee sisältyä tutkijoiden työolosuhteisiin panostaminen.
European research policy must cover investment in the working conditions of researchers.
FinnishKaikkien aineiden, myös luokkaan 3 kuuluvien, pitäisi sisältyä kiellon soveltamisalaan.
All substances, including those in category 3, must be covered.
FinnishMielestäni tämän näkemyksen pitäisi sisältyä EU 2020 -strategiaan.
I think that this view needs to be reflected in the EU 2020 strategy.