"siirto" traduzione inglese

FI

"siirto" in inglese

volume_up
siirto {sostantivo}

FI siirto
volume_up
{sostantivo}

1. generale

siirto (anche: siirtokuva)
volume_up
transfer {sostantivo}
Yksimielisyydestä määräenemmistöön siirtyminen ei ole toimivaltuuksien siirto.
Switching from unanimity to qualified majority is not a transfer of jurisdiction.
Saat sähköpostiviestin, joka kertoo, että omistajuuden siirto odottaa edelleen.
You will receive an e-mail message that the transfer of ownership is still pending.
Yrityksen eläkkeelle jäävien omistajien tulee suunnitella yrityksensä siirto etukäteen.
Retiring business owners need to plan the transfer of their business in advance.
siirto (anche: yritys, vuoro, kokeilu)
volume_up
go {sostantivo}
Komission jäsenen mukaan tietomassojen siirtoon ei liity ongelmaa ja siirto koskee vain joitakin tietoja.
Only some data will go there.
Olen kuullut, että unkarilaispelaaja, jonka siirto on pantu jäihin, vie asian todennäköisesti oikeuteen.
I understand that a Hungarian player who has had his transfer put on hold is probably going to mount a legal challenge.
Toisaalta ehdotamme, että marraskuussa tehtäisiin sellaisten määrärahojen siirto, joita ei aiota käyttää otsakkeessa 2.
On the one hand, to carry out a transfer of appropriations in November which are not going to be used in Category 2.
siirto (anche: liike, liikahdus, askel, muutto)
volume_up
move {sostantivo}
Haluan todeta, että tämä oli viisas siirto neuvostolta - erittäin viisas siirto.
Let me make myself clear: that was a smart move by the Council - a very smart move.
Tämä siirto estää Van Rensiä johtamasta vaikeasti ohjattavaa keskusta Thessalonikissa.
This move is preventing Mr Van Rens operating a tight ship in Thessaloniki itself.
En usko, että tällainen siirto on hyväksi unionin tulevaisuudelle.
I do not believe such a move is in the best interests of the future of the Union.
siirto (anche: hajaannus)
volume_up
adjourn {sostantivo}
siirto
volume_up
carry-over {sostantivo}
siirto (anche: siirtyminen)
volume_up
change over {sostantivo}
siirto (anche: sulkeminen, poisto)
volume_up
closing {sostantivo}
siirto (anche: välys, klappi, kenttä, esiintymä)
volume_up
play {sostantivo}
siirto (anche: komennus)
volume_up
secondment {sostantivo}
siirto (anche: vuoro, muutos, siirtyminen, työvuoro)
volume_up
shift {sostantivo}
Saastuttamisen siirto ei ole saastuttamisen leikkaamista.
A pollution shift is not a pollution cut.
Energiatehokkuuden lisäämiseen kuuluu energiankulutuksen vähentäminen tuotanto-, siirto- ja jakeluvaiheiden aikana sekä loppukuluttajan osalta.
Increasing energy efficiency involves reducing energy consumption during the production, transmission and distribution phases, as well as for the end consumer.
On pyrittävä ensisijaisesti perustamaan myös kaasuyhteenliitäntähankkeita, joilla mahdollistetaan järjestelmien väliset yhteydet ja kaasuvarantojen nopea siirto kriisitapauksissa.
It should also be a priority to create gas interconnectors enabling connections between systems and rapid transmission of gas reserves in the event of further crises.
Transgeeninen maissi, elävän luonnon manipulointi, eläinten elimistä peräisin olevien kudosten siirto ihmiselle: olemme astumassa tuntemattomaan maailmaan ja joudumme kohtaamaan suuria pelkoja.
GM corn, manipulation of the living organism, transplanting animal organs into human beings - we are entering unknown territory and there are great fears we must confront.

2. "hallinnon t. vastuun"

siirto (anche: luovuttaminen)
volume_up
handover {sostantivo}
Me katsomme, että tämä toimivallan siirto komissiolta jäsenvaltioille on jopa vaarallista.
We even feel that this handover of power from the Commission to the Member States is dangerous.

Esempi di utilizzo "siirto" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishSiirto vaikuttaa verkkoon vain, kun varsinaiset siirtotoimet ovat meneillään.
Migration will impact your network only when actually performing the migrations.
FinnishEnää meidän ongelmamme ei ole siirto- tai purkulaitteet, koneet ja rauta.
Our problem is no longer one of transmitters or receivers, computers or hardware.
FinnishMyös osaamisen siirto on avainasemassa EU:n kilpailukyvyn lisäämisen kannalta.
Transferring knowledge is also key to increasing EU competitiveness.
FinnishOn valitettavaa, että meiltä jää tässä asiassa puuttumaan komission ensimmäinen siirto.
It is unfortunate that there are perforce no Commission initiatives in this area at present.
FinnishJos maa ei vastaa, jokainen siirto on hyväksyttävä erikseen.
If a country does not reply, each individual shipment will have to be approved.
FinnishKehitysmaille on tärkeää muun muassa teknologian siirto.
It is important to bring technology, for example, to the less developed nations.
FinnishYrityksen sähköpostijärjestelmän siirto edellyttää huolellista suunnittelua ja toimivaa tiedonkulkua.
Migrating your company’s e-mail system requires careful planning and communication.
FinnishDelegoitujen säädösten osalta sen on pidettävä koskemattomina valtuutensa kumota kyseinen siirto.
In the case of delegated acts, it must keep intact its powers to revoke that delegation.
FinnishMeillä pitäisi näin olla mahdollisuus lopettaa tällainen tehtävien siirto.
It should allow us to put an end to this type of delegation.
FinnishTällainen siirto suuntautuu aina kohti keskustaa, sillä siinä suositaan vahvinta.
This kind of relocation is always directed towards the centre, in the sense that it favours the strongest.
FinnishToteuttakaamme kuljetusten siirto kiskoille ja veteen.
There needs to be more transport via rail and water - let us make it happen.
FinnishMäärärahojen siirto seuraavalle vuodelle on tärkeä väline joustavan budjettipolitiikan hoitamiseksi.
Transferring funds to the following year is an important tool in flexible budgeting policy.
FinnishValitse Luodaan uusi Tiedostojen ja asetusten siirto -levyke asemaan.
Click I want to create a Wizard Disk in the following drive.
FinnishUskon siis, ettei tämä siirto ole perusteltu.
So I do not believe that there are any arguments in favour of this postponement.
FinnishLisätietoja sähköpostin siirron suunnittelusta on ohjeaiheessa Siirto Microsoft Online Services -palveluihin.
For information about planning your migration, see Migrate to Microsoft Online Services.
FinnishSaat lisätietoja sähköpostin siirron suunnittelusta ohjeaiheesta Siirto Microsoft Online Services -palveluihin.
For information about planning your migration, see Migrate to Microsoft Online Services.
FinnishEsimerkiksi yhteisön siirto jäsenvaltioille on riippuvainen suhteellisen vakauden periaatteesta.
For example, that from Community to Member States is conditioned by the principle of relative stability.
FinnishOli tärkeää asettaa määräaika, jonka jälkeen tällainen tehtävien siirto ei olisi enää mahdollista.
It was vital to establish a time limit after which this type of delegation would no longer be possible.
FinnishEnsimmäisessä käsittelyssä tehtiin ensimmäinen siirto toimenpiteiksi näiden esteiden poistamiseksi.
At the first reading a first initiative was taken towards measures that would remove these hindrances.
FinnishSiirto perustuu käytännössä tuomitun kansallisuuteen, kansalaisuuteen tai pysyvään lailliseen asunpaikkaan.
We are basing the criteria, basically, on nationality, citizenship or legal permanent residence.