"riskit" traduzione inglese

FI

"riskit" in inglese

FI riskit
volume_up
{plurale}

riskit
Ja lääkäri sanoo: "A:lla on nämä hyödyt ja nämä riskit ja B:llä on nämä hyödyt ja nämä riskit."
And the doc says, "A has these benefits and risks, and B has these benefits and risks.
Aivan kuin vapaa kilpailu olisi osoittanut kykenevänsä torjumaan nämä riskit!
As if free competition had demonstrated that it was up to dealing with these risks!
Veronmaksajat joutuvat kantamaan kaikki riskit, kuten Messinan sillan tapauksessakin.
As is the case with the Messina Bridge, the taxpayer will bear all the risks.
riskit (anche: vaarat)
Ymmärtämällä kemikaalien riskit paremmin yritykset voivat edelleen vähentää riskejä ja edesauttaa kemikaalien turvallista käyttöä.
By better understanding the hazards of chemicals, companies can further reduce risks and contribute to their safe use.
Siten on järkevää, että olemme pyrkineet luomaan maailmanlaajuisen järjestelmän, jolla kuvataan ja merkitään kyseiset riskit.
Therefore, it stands to reason that we have endeavoured to achieve a worldwide system to describe and label these hazards.
Rajat ylittävät terveyteen kohdistuvat riskit ovat sitä paitsi lisääntyneet valtavasti kaupan sekä vapaa-ajan matkojen ja työmatkojen myötä.
Cross-border health hazards have increased considerably as a result of trade and mobility - both recreational and occupational.

Esempi di utilizzo "riskit" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishMafiaryhmät toimivat nyt paljon säännöllisemmin, kun riskit ovat selvästi vähäisemmät.
Mafia groups operate much more frequently now that there is apparently less risk.
FinnishTämän tyyppiset riskit eivät ole työvoimapoliittisesti Amsterdamin sopimuksen mukaisia.
These sorts of risk are contrary to the Amsterdam Treaty in respect to employment.
FinnishRiskit liittyvät erityisesti energian ja muiden raaka-aineiden kuin öljyn hintakehitykseen.
They relate, in particular, to the evolution of energy and non-oil commodity prices.
FinnishRiskit liittyvät erityisesti energian ja muiden raaka­aineiden kuin öljyn hintakehitykseen.
They relate, in particular, to the evolution of energy and non-oil commodity prices.
FinnishAiheutuvat kustannukset ja riskit ovat suuremmat kuin mitkään mahdolliset edut.
The costs and risk involved far outweigh any conceivable benefits.
FinnishKoska riskit ovat vain vähäisiä, riskin poistamisen kustannukset ovat selvästi suuremmat kuin edut.
Given the minimal risk, the cost of this measure clearly outweighs the benefit.
FinnishRiskit on hoidettava vakuutuksin ja ennaltaehkäisevin toimin aina, kun se on mahdollista.
Risk factors must be addressed through insurance and preventive measures whenever possible.
FinnishTupakanpolton riskit pidättelevät kaikkia muita paitsi tupakasta riippuvaisia.
The odds that smokers take would deter anyone but an addict.
FinnishMeillä on oltava rohkeutta tehdä valintoja ja hyväksyä niihin liittyvät riskit.
We must have the courage to choose and to accept the risk.
FinnishKäytännössä eri sääntelyelimet kuitenkin näkevät riskit eri tavalla.
But in practice the respective regulators view the risk differently.
FinnishYrityksiä, jotka eivät pysty täyttämään säännöstön vaatimuksia, uhkaavat valtavat taloudelliset riskit.
The financial risk to businesses that cannot comply with the code is enormous.
FinnishOlemme vuosia yrittäneet kysyä, mihin talousarvion osiin liittyy suuremmat ja mihin vähäisemmät riskit.
Indeed, we have been asking for high-risk and low-risk budget components for years.
FinnishOlemme jo myöntäneet "i2i"-ohjelman yhteydessä uudentyyppisiä lainoja, joissa riskit on jaettu.
As part of this i2i programme, we have already adopted new types of loan, with risk sharing.
FinnishNykyisessä kriisissä pk-yrityksillä on selkeästi suuret riskit.
In the current crisis SMEs are clearly in the high risk category.
FinnishRiskit on näytetty toteen, symbolit ovat vaarallisia, ja kaikki tämä varsin mitättömien markkinoiden takia!
The risk is established, the symbol is disastrous, and all for a quite laughable market!
FinnishMeidän maamme on kestettävä kaikki tämän laitoksen aiheuttamat riskit ilman minkäänlaista hyötyä.
We are a country with all risk and no benefit from this plant.
FinnishOn myös selvää, että taloudelliset riskit on yhteisöllistettävä.
It is also clear that economic risk needs to be europeanised.
FinnishTietenkin, jotta näihin västötihentymiin kohdistuvat riskit saataisiin mahdollisimman pieniksi.
To minimise the risk to these population centres of course.
FinnishOsaamistalouden riskit ovat vähäisiä, se on pitkäaikaista, ja sijainnin merkitys on siinä erittäin vähäinen.
The business of knowledge is low-risk, long-term and extremely mobile.
FinnishToisaalta meidän täytyy kuitenkin ottaa tarkasteltavaksi myös riskit.
On the other hand, however, we must face the facts.