"rajata" traduzione inglese

FI

"rajata" in inglese

FI rajata
volume_up
[rajaan|rajannut] {verbo}

1. generale

Rajatylittävää terveydenhuoltoa ei saa rajata vain niille, joilla on varaa maksaa siitä.
We must not restrict cross-border health care just to those who can afford it.
Raja-alueyhteistyö nähdään usein pelkkänä rajaan liittyvänä yhteistyönä.
Border area cooperation is often regarded merely as cooperation which is linked to borders.
Me emme voi rajata kirjaa koskevia merkittäviä markkinoita kansallisten rajojen mukaisesti.
For us the relevant market is the market to which the book relates and it cannot be reduced to national borders.
Sen käyttötarkoitus tulee selvästi rajata ja sääntöjen on oltava selkeät.
Its purpose would have to be clearly defined and the rules made clear.
Ehkä on paikallaan määritellä ensin se, mitä kielletään tekemästä ja rajata tarkasti hyväksyttävä toiminta.
Perhaps it would be useful to define in advance what is prohibited and to produce a strict framework for acceptable practice.
Olen täysin samaa mieltä siitä, että on välttämätöntä rajata Euroopan komission poliittisia ja hallinnollisia vastuualueita.
I fully agree that we need to define the political and administrative responsibilities of the European Commission.
Tässä tarkoituksessa mietintöluonnoksessa olisi kannattanut rajata selkeästi viraston kaikkien osastojen valtuudet ja tehtävät.
To that end, I believe it would have been beneficial if the draft report had unequivocally delimited its competences and the functions of each of its sections.
On kuitenkin harkittava huolellisesti, kuinka tämä alue, jonka pääosan muodostavat käsityöhön perustuvat palvelut, voidaan määritellä ja rajata tarkasti.
But we must also examine carefully how this area, focused on manual work, can be defined and delimited.
Toimintasuunnitelman tarkoitus taas on rajata direktiivin soveltamisalaa ja taata, että kanavoimme yhteisistä hankkeista saamamme kokemukset standardointiin.
The action plan, on the other hand, is intended to delimit the scope of the directive and ensure that we channel the experience which we have gained from common projects into standardisation.
laatija. - (EN) Arvoisa puhemies, Venezuelan presidentin Hugo Chávezin kiihotuspuheilla ei näytä olevan mitään rajaa.
author. - Madam President, the sheer demagoguery of Venezuela's President Hugo Chávez seems to know no bounds.
Olisi varmasti ollut parempi rajata mietinnön aihe tarkemmin, millä olisi vältetty tarpeettomat jaarittelut.
It would probably have been preferable to demarcate the boundaries of the report more clearly; this would have avoided some of the interminable discussions.
(FR) Pohjoisen ja etelän välisestä erosta ei saa tulla uutta rajaa, vaan uusi haaste.
(FR) 'The increasing divide between North and South must become our new frontier, our new challenge.

2. Fotografia

Jos haluat rajata panoraamaa, valitse Muokkaa-välilehden Mukautukset-ryhmästä Rajaa.
To crop a finished panorama, on the Edit tab, in the Adjustments group, click Crop.
Voit rajata kuvaa valitsemalla Viimeistely ja Rajaus.
To crop the picture, click Touch Up, and then click Crop.
Kun valokuvat ovat Kuvat-kirjastossa, voit rajata ja kiertää niitä.
Once photos are in your Pictures library, you can crop and rotate them.

Esempi di utilizzo "rajata" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishOlen silti myös sitä mieltä, että liikenteenharjoittajien vastuuta pitäisi rajata.
I also believe, however, that the responsibility of carriers should be limited.
FinnishArvoisa rouva puhemies, haluaisin rajata huomautukseni ainoastaan Alzheimerin tautiin.
Madam President, I would like to confine my remarks to Alzheimer's disease.
FinnishKannatan sitä, ettei neuvoa-antavan komitean jäsenten toimikautta rajata.
I am in favour of not limiting the terms of office of members of the Advisory Committee.
FinnishVoitteko näin ollen keskustella puhemiehistön kanssa siitä, miten tämä aika voidaan rajata?
Please could you therefore discuss with the Bureau how this time can be ring fenced.
FinnishSen käyttötarkoitus tulee selvästi rajata ja sääntöjen on oltava selkeät.
Its purpose would have to be clearly defined and the rules made clear.
FinnishJos haluat rajata luettelon sisältämään vain elokuvat, käytä elokuvaopasta.
If you want to limit the list to just movies, use the movies guide.
FinnishArvoisa puhemies, ympäristövaliokunnan lausunnossa koetetaan rajata Rothleyn mietintöä.
Mr President, the opinion of the Environment Committee seeks to restrain Mr Rothley's report.
FinnishToinen kysymykseni: onko viisasta rajata yrityksen elinkelpoisuuden palautuminen viiteen vuoteen?
My second question is this: is it wise to limit the recovery to five years?
FinnishKuluttajapolitiikan tavoitteita on kuitenkin vaikea rajata.
It is difficult, though, to restrain our ambitions in the area of consumer policy.
FinnishEU:n tehtävänä sen sijaan on rajata tehtäviään ja keskittyä ydinalueisiinsa.
Instead, the EU' s task is to limit its responsibilities and to focus upon its core areas of concern.
FinnishOlisi typerää rajata pois ydinvoima: se olisi vakava karhunpalvelus toimitusvarmuudelle.
It would be idiocy to rule out nuclear power: it would do security of supply a serious disservice.
FinnishRomanien oikeuksia ei saa rajata asianmukaisiin elinoloihin.
The rights of the Roma must go beyond access to decent living conditions.
FinnishTämä havainto on murskannut toiveemme siitä, että tauti voitaisiin rajata Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.
This discovery dashes our hopes that the disease could be confined to the UK.
FinnishToinen asia, jonka haluan mainita, on, että aloitetta ei saa rajata yhteen vuoteen.
Another point I should like to make is the fact that this initiative should not be restricted to one year.
FinnishNäin ollen ymmärrätte varmasti, kun toivon voivani rajata puheenvuoroni koskemaan ainoastaan FISIM: iä.
So you will understand that today I wish to limit my comments to the problem of FISIM.
FinnishMinusta merten moottoritie -käsitettä ei pitäisi rajata liikaa.
I think the motorways of the sea concept should not be too limited.
Finnish. - (LT) Öljyn kysynnän hallintoa ei pidä rajata vain EU:hun.
Oil demand management must not be limited to the EU alone.
FinnishToiseksi johtajan pitää itse rajata tehtävät selkeästi.
And the Director himself must set out in advance a clearly structured programme of work.
FinnishKokeilu on välttämätöntä rajata hyvin pienelle alueelle.
Any trial will, inevitably, have to be confined to a very small area.
FinnishSen ei itse asiassa ole pakko rajata sellaisia toimenpiteitä erityisesti sitä varten osoitetuille alueille.
It is not obliged to limit such measures to specially designated areas.