FI poikkeava
volume_up
{aggettivo}

1. generale

poikkeava (anche: epänormaali)
Hän on sataprosenttisesti oikeassa todetessaan, että valitsemamme menettelytapa ei oikeastaan ole tavallisuudesta poikkeava vaan paluu normaaliin.
The rapporteur is totally correct when he states that the approach which we have decided on is not at all abnormal, but rather constitutes a return to normality.
Vaikka kyseinen tasavalta onkin ottanut käyttöön useita etnisiä ja uskonnollisia pyhäpäiviä, poikkeava kahdenvälinen sopimus Yhdysvaltain kansalaisten asemasta on edelleen voimassa.
Although this republic has introduced various ethnic and religious holidays, the abnormal bilateral agreement on the status of US citizens still exists.
poikkeava (anche: epätavallinen)
volume_up
anomalous {agg.} [form.]
Annetaanko yleisradioille poikkeava asema eurooppalaisten kilpailusääntöjen puitteissa?
And would this not then put public service broadcasting in an entirely anomalous position with regard to European competition rules?
poikkeava
Meidän on muutettava yhteiskuntaa, jolle on ominaista moraalin jatkuva rappeutuminen ja jossa arkipäiväistetään kaikenlainen poikkeava käyttäytyminen.
It is society, with its increasingly decayed morals, trivialising all sorts of deviant behaviour, that must be changed.
poikkeava
poikkeava (anche: erilainen, erilleen menevä)
Vielä mahdottomampaa olisi määrätä korkotaso, joka sopisi myös Ison-Britannian taloudelle, joka on jatkuvasti muista poikkeava.
Still less would it be possible to fix a rate which would also suit the persistently divergent economy of the UK.
poikkeava
poikkeava (anche: vaihteleva)

2. "yl. käytös"

poikkeava (anche: hairahtunut, harhaileva)
volume_up
aberrant {agg.} [form.]

Esempi di utilizzo "poikkeava" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishTämä on kiinalaisten käsitys valtiosta -- täysin läsimaisesta poikkeava.
This is the Chinese view of the state -- very, very different to ours.
FinnishTuohon aikaan oli puolueessani hyvin poikkeava vastustaessani tätä pykälää.
I was very unusual in my party in those days in being against it.
FinnishKosovon tilanne oli alkujaan epätyypillinen ja tavanomaisesta poikkeava.
The initial situation in Kosovo was atypical and non-standard.
FinnishMultimediaa, joka on tavallisuudesta poikkeava pedagoginen väline, on käytettävä harkiten.
Those extraordinary educational tools represented by the multimedia must be used in a targeted manner.
FinnishMeidän on nyt käytävä keskusteluja ja tehtävä kansallisista kannoista poikkeava päätös.
Now we need to have a discussion and take a decision, which is different from aligning national positions.
FinnishJokainen poikkeava sana on petturuutta ja täytyy kitkeä pois.
Any dissonant noises are treachery and have to be silenced.
FinnishMikään tästä suuresti poikkeava ratkaisu ei saa koskaan molempien väestöryhmien hyväksyntää.
No solution differing greatly from this one will ever receive the approval of both population groups separately.
FinnishOsuus- ja yhteisötalouden yrityksille on luonteenomaista pääomayrityksistä poikkeava yritysmuoto.
Social economy enterprises are characterised by a form of enterprise that differs from the capital enterprise model.
FinnishTämä on tavallisesta poikkeava määräys, joka tarkoittaa sitä, että neuvosto voi tehdä nämä sopimukset omin neuvoin.
It is an extraordinary provision, which means that the Council can enter into these agreements off its own bat.
FinnishKansalaisten kanta on täysin poikkeava.
The position of the citizens is completely different.
FinnishPohjois-Korea on toinen tällainen linnake, kun taas Kiinan hallinto on jossain määrin poikkeava, vaikka onkin usein yhtä julma.
North Korea is another such bastion, whilst the Chinese regime is somewhat different but often equally cruel.
FinnishArvoisa puhemies, pyyntöni on hieman tavallisuudesta poikkeava. Se liittyy laajentumiseen, jota käsiteltiin ennen tätä aihetta.
I have a somewhat unusual request to do with the subject of enlargement which preceded the present item on the agenda.
FinnishTästä syystä luulen, että normaalista poikkeava poliittinen lähestymistapa olisi tällä alalla, näitä vapaita ammatteja ajatellen, sangen tarpeellinen.
That is why I believe that a specific political approach for the liberal professions is appropriate.
FinnishMeidän pitäisikin löytää joku tietty romaniväestöön kuuluva henkiö, mieluiten vammainen ja seksuaaliselta suuntauneisuudeltaan poikkeava.
I think we should find a particular member of the Roma, preferably with disabilities and conflicting sexualities.
FinnishNiille, jotka eivät tunne Terniä, kerron, että Terni on muista kaupungeista poikkeava pieni kaupunki Umbrian vehreällä maaseudulla.
For those who are not familiar with it, Terni is a town in the green countryside of Umbria that is different from the others.
FinnishPäinvastoin uskon, että tämä poikkeava kohtelu kannustaa neuvostoa neuvottelemaan uudestaan yhteistyösopimuksemme ASEANin kanssa.
On the contrary, I believe that this differential treatment should be a spur to the Council to renegotiate our cooperation agreement with ASEAN.
FinnishAlkuperäisistä periaatteista merkittävästi poikkeava rahoitusmenetelmä lisää yhteistä vastuutamme ohjelman onnistumisesta.
The method of funding, which constitutes a major departure from the original principles, increases our joint responsibility for the success of the programme.
FinnishVaikka nyt on kehitetty ties kuinka mones uusi ja poikkeava malli, vakava parlamentaarinen vuoropuhelu on järjestetty vain epäsuorasti.
We now have yet another new model, yet another different model, and once again a serious parliamentary dialogue has been dealt with only indirectly.
FinnishToivomukseni on, että Syyrian poikkeava tilanne voidaan korjata mahdollisimman pian, ja olen varma, että koko parlamentti on tästä samaa mieltä kanssani.
It is my hope, and I am sure the whole of Parliament agrees with me, that the exception of Syria will be resolved as soon as possible.
FinnishTämä on ennen kaikkea kansallisten kansanedustuslaitosten tehtävä, ja tämän periaatteen loukkaaminen on itsessään poliittinen virhe ja poikkeava oikeusmenettely.
This is the duty, first and foremost of national parliaments and any violation of this principle is inherently a political error and a legal anomaly.