"pituus" traduzione inglese

FI

"pituus" in inglese

volume_up
pituus {sostantivo}
FI

pituus {sostantivo}

volume_up
pituus
Sekä äitiysvapaan pituus, että siitä maksettava korvaus vaihtelevat.
Both the length of, and the financial support for, maternity leave vary.
Eniten minua huolestuttaa päätöksentekoprosessin pituus.
My main concern is the length of the decision-making process.
Mietinnön pituus todistaa lukuisista aiheista, jotka oli käsiteltävä.
The length of the report is evidence of the huge number of issues there were to deal with.
pituus (anche: korkeus, korkea paikka)
Toisessa tarkistuksessa ehdotamme, että lapsen pituus ratkaisee sen, milloin lapsi voi käyttää aikuisille tarkoitettua turvavyötä.
Our second amendment is that the height of the child should determine when a child can use an adult seat belt.
Rakennuksen pituus on 200 m, leveys 50 m ja lakikorkeus 23,5 m.
With a length of 220 m, a width of 50m and a maximum height of 23.50 m, it housed the wholesale fruit and vegetable market, which served not only Frankfurt but also the entire Rhine-Main region.

Esempi di utilizzo "pituus" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishKaikki pituus- ja leveyskoordinaatit ovat WGS84:ssä (World Geodetic System 1984).
All lat/long coordinates are in WGS84 (World Geodetic System 1984).
FinnishLasten pituus on mittapuuna turvavöiden käyttöä koskevissa säännöksissä.
The child's physical size is taken into account as a parameter for the use of seat belts.
FinnishMuut 38 henkeä saivat vankeusrangaistukset, joiden pituus on vaihdellen 3-14 vuotta.
The other 38 were given prison sentences from 3 to 14 years.
FinnishOdotusaikaan saa vaikuttaa vain matkan pituus eikä byrokratia.
The waiting period should only be determined by the distance involved, not the red tape.
FinnishTapamme pitkäsiimoilla, joiden täkykoukut ovat tiuhassa ja joiden pituus voi olla yli 80 km.
We kill using long lines, with baited hooks every few feet that may stretch for 50 miles or more.
FinnishMietintö on lyhyt, mutta sen pituus antaa väärän kuvan sen merkityksestä.
It is short but its brevity belies its significance.
FinnishDVD-levylle mahtuvan videon pituus määräytyy käytettävän tallennettavan DVD-levyn tyypin mukaan.
The amount of video that you can fit on a DVD depends on the type of recordable DVD that you are using.
FinnishOli kyseisen siirtymäkauden pituus neljä viikkoa tai neljä kuukautta, periaate on kuitenkin sama ja muuttamaton.
Whether it be four weeks or four months, the principle remains the same and indissoluble.
FinnishEuroopan unionin sisävesiväylien pituus on nykyisin 36 000 km.
FinnishKeskimääräinen video- ja äänisisällön pituus: 120 minuuttia
FinnishKeskimääräinen video- ja äänisisällön pituus: 220 minuuttia
FinnishÄitiysvapaan pituus on yli 18 viikkoa jo useissa jäsenvaltioissa, ja siitä maksettava korvaus vastaa 80-100 prosenttia kuukausipalkasta.
Many countries already provide for more than 18 weeks for mothers, on 80-100% of their pay.
FinnishNiillä on sama muotoilu, valtava pituus -- ne ovat ällistyttävän pitkiä muihin proteiineihin verrattuna.
They all have a common design, such as they're all very long -- they're sort of outlandishly long compared to other proteins.
Finnish- ja matkan pituus, ..., on viivyntänne selityksenä."
The full quotation reads: ' You have arrived late, but you have arrived. The long journey excuses your tardiness.'
FinnishVihreä ryhmä katsoo, että KOR: n puitteissa annettava yhteisön rahoitus on rajoitettava aluksiin, joiden pituus ei ylitä 24 metriä.
The Greens believe Community financing under the CFP should be limited to vessels no longer than 24 metres.
FinnishSuojeltavien alueiden rajat on määritelty komission ehdotuksessa käyttämällä pituus- ja leveyspiirejä.
The delimitation of the areas to be protected is defined in the Commission’s proposal by the criterion of degrees of longitude and latitude.
FinnishTyön jatkuvuus on Euroopan unionissa tavoiteltava ominaisuus, koska puheenjohtajakauden pituus on ainoastaan puoli vuotta.
Continuity of work is a desirable feature in the European Union, bearing in mind the half-yearly cycle of the Presidency.
FinnishKuten jo sanoin, ainoa asia, josta on päätettävä - ja saamme tietää sen tulosten välityksellä - on siirtymäkauden oikea pituus.
As I have already said, the only item to be determined - and we will learn this through the results - is the right period of time.
FinnishLinja-autojen, joiden pituus on 13,5 metristä 15 metriin, on oltava kolmiakselisia, jotta yhteen akseliin kohdistuvaa sallittua enimmäispainoa ei ylitetä.
Buses between 13.5 and 15 metres long must have three axles, in order to avoid exceeding the maximum weight per axle.
Finnish19:59 Nyt kysymme, onko asioilla, kuten fyysinen terveys, sairastuvuus, elämän pituus ja tuottavuus, myös vastaava yhteys?
19:59 And what we're asking now is does the very same relationship, physical health, morbidity, how long you live and productivity, follow the same relationship?