"pitoisuus" traduzione inglese

FI

"pitoisuus" in inglese

volume_up
pitoisuus {sostantivo}
FI

pitoisuus {sostantivo}

volume_up
Vielä liikkeeseen laskemattomissa seteleissä pitoisuus oli 2,4 mg/kg.
The total concentration detected in uncirculated banknotes was 2.4 mg per kg of banknotes.
Luuston fluoroosia esiintyy, kun pitoisuus on tätä suurempi – 3–6 mg.
Skeleton fluorosis occurs at higher concentrations – between 3 mg and 6 mg.
Hammasfluoroosia esiintyy, kun pitoisuus on yli 1,5 mg ja 2 mg/l.
Dental fluorosis occurs at concentrations above 1.5 mg and 2 mg per litre.
pitoisuus (anche: sisältö, sisällys, asiasisältö)
Pitoisuus määritellään pienimmän mitattavissa olevan pitoisuuden mukaan.
The content is defined in terms of the smallest measurable content.
On tosiasia, että puut ja kasvit kukoistivat, kun ilmakehän CO2-pitoisuus oli paljon suurempi.
It is a fact that trees and plants flourished when the CO2 content of the atmosphere was much greater.
Ehdotetun asetuksen mukaan jätteet, joiden POP-pitoisuus on alhainen, voidaan käsitellä jätteitä koskevan puitedirektiivin säännösten mukaisesti.
Under this regulation there are options for the management of low content POPs waste under the provisions of the Waste Framework Directive.
pitoisuus (anche: asia, lukumäärä, lasku, laskenta)
volume_up
count {sostantivo}

Esempi di utilizzo "pitoisuus" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishLähes neljäsosalla alueesta pitoisuus on jopa selvästi ohjearvoa korkeampi.
In almost a quarter of agricultural land, they are even well above the limit value.
FinnishLuuston fluoroosia esiintyy, kun pitoisuus on tätä suurempi – 3–6 mg.
Skeleton fluorosis occurs at higher concentrations – between 3 mg and 6 mg.
FinnishHammasfluoroosia esiintyy, kun pitoisuus on yli 1,5 mg ja 2 mg/l.
Dental fluorosis occurs at concentrations above 1.5 mg and 2 mg per litre.
FinnishRuotsin yhden kruunun rahoissa esimerkiksi nikkelin pitoisuus on enintään 25 prosenttia.
Swedish one crown pieces contain a maximum of 25 percent nickel.
FinnishTiedämme myös, että bromattujen palonestoaineiden pitoisuus äidinmaidossa on kasvanut vuosi vuodelta.
We also know that the quantity of brominated flame retardants in breast milk has been increasing each year.
FinnishKun nitraattipitoisuuksia mitataan, kuinka sitten on selvää, että pitoisuus muodostuu pelkästään eläinten lannasta.
And if nitrate is measured, how is it determined that it originates from animal manure alone?
FinnishNiissä arvioidaan ja rekisteröidään ainoastaan 30 000 yleisimmin käytettyä kemikaalia, niitä joiden pitoisuus on korkein.
However, REACH evaluates and registers only the 30 000 most commonly used chemicals, those with the highest volume.
FinnishSiksi meidän mielestäni täytyy pitäytyä nitraattidirektiivin kohdalla tuloksessa, joka on korkeintaan 50 milligramman pitoisuus.
For that reason, I believe we should stand by the result, a maximum of 50 milligrams, in the nitrates directive.
FinnishKorkea pitoisuus on aiheuttanut terveyshaittoja.
FinnishNämä aineet pystytään nykyään havaitsemaan; niiden pitoisuus on lisääntynyt sekä ihmisissä että ympäristössä.
It is a fact that these substances are now being discovered. There are increased concentrations of them in both people and the environment.
FinnishWaddenzeen pohjassa elohopeapitoisuus on kymmenen kertaa ja TBT-pitoisuus tuhat kertaa OSPAR:n arvoa korkeampi.
On the bottom of the Wadden Sea, the values of mercury and TBT are higher than the OSPAR value, to wit, ten and one thousand times, respectively.
FinnishKuluttajilla on oikeus saada tietää, että heidän ostamansa tuotteet sisältävät GMO:eja, vaikka GMO-pitoisuus ei ole määritettävissä.
Consumers have the right to be informed of the presence of GMOs in the products they buy, even if the GMOs are not detectable.
FinnishLainsäätäjänä en kykene päättämään, mikä on tuoksujen pitoisuus, joka detergenttien pakkausmerkinnöissä pitäisi ilmoittaa.
As a legislator, or co-legislator, I am quite incapable of prescribing from what point the labels on detergents should indicate the presence of scents.
FinnishHeillä on ollut 24 vuotta aikaa keksiä ratkaisu, ja viime hetkellä joku ehdottaa, että meidän tulisi varmistaa kasvirasvan pitoisuus.
They had 24 years to think this one up, and then at the last moment somebody comes forward with the idea that we should verify the presence of vegetable fat.
FinnishDirektiiveissä asetetaan myös typpidioksidille varoituskynnys, joka ylittyy, kun pitoisuus on yli 400 mikrogrammaa kuutiometriä kohti kolmena peräkkäisenä tuntina.
For NO2 the directives also set an alert threshold which is surpassed when concentrations exceed 400 micrograms per cubic metre over three consecutive hours.
FinnishNyt esillä olevassa direktiivissä vaaditaan muutossuuntien kääntämistoimien käyttöönottoa, kun pilaavan aineen pitoisuus on 75 prosenttia säädetyn laatunormin tasosta.
Under this directive there is a requirement to put in place trend reversal measures once pollution levels reach 75 per cent of the decreed quality standard.