"päätavoite" traduzione inglese

FI

"päätavoite" in inglese

FI

päätavoite {sostantivo}

volume_up
päätavoite
Köyhyyden torjunta on loppujen lopuksi unionin kehitysyhteistyöpolitiikan päätavoite.
After all, fighting poverty is the main aim of European development policy.
Tuomioistuimen mukaan direktiivin päätavoite määrää oikeusperustan valinnan.
According to the Court of Justice, it is the main aim of a directive that determines the choice of legal basis.
Niiden päätavoite on kuitenkin ollut estää kaikki niiden toimintaa koskeva keskustelu.
Their main aim, however, was to prevent any kind of discussion of their own activities.
päätavoite
Meiltä puuttuu myös rahasto, jonka päätavoite olisi parantaa kaupunkiympäristöä.
We also lack any fund whose primary aim is to improve urban environment.
That is the primary aim of this proposal.

Esempi di utilizzo "päätavoite" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishTämä päätavoite on Euroopan rahoitusmarkkinoiden vahvistaminen eläkerahastojen avulla.
This objective is to use pension funds to strengthen Europe's financial markets.
FinnishPerintöaineksen käytöstä aiheutuvien hyötyjen jakaminen on toinen päätavoite.
The second is the distribution of benefit from the use of genetic resources.
FinnishTämä on esittämiemme tarkistusten päätavoite, jota pidämme oikeudenmukaisena.
This is the thrust of the amendments that we have proposed and which we consider fair.
FinnishSe on päätavoite.
I hope that, in this way, waste in the European Union will, firstly, be limited.
FinnishYksi hyvä lähestymistapa on tehdä alueellisesta yhteenkuuluvuudesta päätavoite.
One good approach is to make territorial cohesion the main objective.
FinnishTässä on mielestäni päätavoite ja myös ainoa keino saada kansalaisten luottamus takaisin.
I think that this is a vital aim and the only means of recovering public confidence.
FinnishEnsinnäkin on muistettava, että päätavoite on nuorten suojeleminen.
First of all, we must not forget that the main target is to protect young people.
FinnishMarkkinat on vapautettava kunnolla, ja tämän pitäisi olla uudistuksen päätavoite.
The market must be liberalised properly, and this should be the main objective of the reform.
FinnishTämä on ja tämän pitäisikin olla uuden viraston perustamisen päätavoite.
This is, and also should be, the main objective of creating this Office.
FinnishToinen päätavoite: mikä luo eniten kasvua ja innovointia nykyaikaisessa yhteiskunnassa?
The second main objective: in a modern society, what brings the most growth and innovation?
FinnishPäätavoite ympäristö ei kuitenkaan energiapolitiikassa ole - eikä voi olla.
The environment is, however, not the main objective of an energy policy, - and should not be.
FinnishKöyhyyden torjuminen on EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan päätavoite.
The fight against poverty is the main objective of EU development policy.
FinnishMietinnön päätavoite on aivan eri asia: kyseessä on federalististen pyrkimysten edistäminen.
The report's main objective is instead to advance the federalist cause.
FinnishSen vuoksi tästä on tehtävä uuden komission puiteohjelman ehdoton päätavoite.
This is the reason that the new Commission's framework programme must make this an absolute priority.
FinnishParlamentin päätavoite Laekenissa oli saada valmistelukunnalle laaja-alainen asialista.
Parliament' s key objective at Laeken was to see a Convention launched with a broad-ranging agenda.
FinnishKuten jo mainitsin, direktiivin päätavoite on suojella ympäristöä.
As has already been stated, the main purpose of this directive is to protect the environment.
FinnishHuonon hallinnon ehkäisemisen täytyy olla oikeusasiamiehen päätavoite.
The Ombudsman's priority must be to prevent maladministration.
FinnishSe on ensi vuoden helmi- ja maaliskuussa järjestettävien Eurooppa-neuvoston kokousten päätavoite.
That will be the main objective of the European Council meetings of February and March next year.
FinnishTyö- ja perhe-elämän yhteensovittaminen oli myös tasa-arvon edistämistä koskevan ohjelman päätavoite vuonna 2003.
Reconciliation was also the priority theme of the gender equality programme in 2002.
FinnishKoheesiopolitiikan päätavoite on pyrkiä yhdenmukaiseen kehitystasoon EU:n alueilla.
The main objective of cohesion policy is to strive for a uniform degree of development across the regions of the EU.