"päämäärät" traduzione inglese

FI

"päämäärät" in inglese

FI

päämäärät {plurale}

volume_up
päämäärät (anche: tavoitteet)
Yhteiset päämäärät ovat erittäin kiitettäviä ja joistakin näkökulmista katsottuna tarpeellisia.
The common objectives are very commendable, and in some ways they are necessary.
Direktiivissä esitetyt päämäärät ovat kunnianhimoisia, mutta niihin on mahdollista päästä.
The objectives set in the directive are ambitious, but achievable.
Se on olennainen tavoite, mikäli haluamme saavuttaa Lissabonissa vahvistetut päämäärät.
It is essential if we wish to fulfil the objectives that we set ourselves in Lisbon.
päämäärät (anche: tarkoitukset)
Kumpikin auttaa parantamaan ihmisten elämää, jota Miloeviæ on kurjistanut, mutta niillä on selvästi erilaiset lähtökohdat ja hieman erilaiset päämäärät.
They both help to improve people's lives made miserable by Mr Milosevic but they clearly have different triggers and slightly different purposes.
. - (PT) Juuri hyväksytyssä päätöslauselmassa esitetään selvästi ne tarkoitusperät ja päämäärät, jotka parlamentin enemmistö EU:n ja Venäjän suhteille asettaa.
The resolution that has just been adopted makes the purposes and objectives intended by the majority of this House for EU-Russian relations clear.
Tämä on loistava tilaisuus selvittää, missä asioissa komissiolla on vähäinen rooli ja missä asioissa sillä on haasteita ja mitkä ovat komission toimien selkeät päämäärät.
This is an excellent opportunity to find out where the role of the Commission is limited and where it is challenged, and what the clear purposes of the Commission's policy are.

Esempi di utilizzo "päämäärät" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishHaluamme, että tavoittelemamme päämäärät määritellään selkeämmin, ja syystäkin.
We want a clearer definition of the aim we are trying to pursue, and rightly so.
FinnishMeidän on löydettävä keinoja yhdistää nämä päämäärät ja saada ne tukemaan toisiaan.
We have to find ways of linking these goals and making them mutually supportive.
FinnishKunnianhimoiset päämäärät synnyttävät tietenkin myös kaikkein eniten ristiriitoja.
Not surprisingly, the most ambitious proposals are also the most controversial.
FinnishTämän parlamentin käsittelemän ehdotuksen tavoitteena on saavuttaa nämä päämäärät.
The purpose of the proposal before the House is to achieve those outcomes.
FinnishTämän aloitteen taustalla olevat syyt ja sen päämäärät on helppo ymmärtää.
The reasons for this initiative and its goals are not difficult to understand.
FinnishKun EMU-hankkeen ensimmäinen vaihe aloitettiin vuonna 1990, sillä oli selvät päämäärät.
Since it started its first phase in 1990 the EMU project has had clear targets.
FinnishLisäksi hyvinvointiin liittyvät päämäärät tulisi saattaa useampien ulottuville.
In addition, welfare ambitions should also be made possible for others.
FinnishTämä ei toteudu, jos hylkäämme nämä päämäärät edistääksemme sisäänpäin katsovia tavoitteita.
This will not be done if we forsake these goals to promote inward-looking aims.
FinnishPäinvastaisessa tilanteessa odotukset ja päämäärät lopulta mitätöidään.
In this case, the expectations and ambitions announced in the end will be frustrated.
FinnishPäämäärät eivät olleet väärät, kuten edelliset puhujat väittivät.
In contrast to what previous speakers have said, the goals were not wrong.
FinnishOngelmana eivät ole päämäärät vaan ne keinot, joita neuvosto käyttää päämäärien saavuttamiseksi.
The problem is not the ends, but rather the means used by the Council to achieve them.
FinnishOnko se Eurooppa, jolla on uudet päämäärät ja joka kykenee esittämään paremmin roolinsa maailmassa?
A Europe with new aims, a Europe capable of performing its international role better?
FinnishMeidän kaikkien on tehtävä uhrauksia, jotta voisimme saavuttaa nämä päämäärät.
We must all make sacrifices in order to achieve this goal.
FinnishOn asetettava päämäärät ja laadittavat tarkat aikataulut.
Gothenburg must be geared towards action, with clearly defined targets and timetables.
FinnishKyse on sen sijaan nuorten eurooppalaisten kristittyjen tapaamisesta, jolla on mitä jaloimmat päämäärät.
Instead it is a meeting of young European Christians with the most noble of goals.
FinnishToimintasuunnitelman täytäntöönpanossa pitää saavuttaa seuraavat päämäärät, joille on asetettu aikataulut:
This action plan must enable us to achieve the following set of timetabled goals:
FinnishKilpailu on pikemminkin väline, jonka avulla Euroopan unionin merkittävät päämäärät voidaan saavuttaa.
It is, rather, an instrument with which to achieve and attain the Union’s major goals.
FinnishTiedämme, että raha on hyvin tärkeää, päämäärät ovat hyvin tärkeitä.
We know that money is very important, goals are very important.
FinnishPoliittiset päämäärät eivät saa mennä perusoikeuksien edelle.
Political ends must not be treated as superior to fundamental rights.
FinnishHallitukset näyttävät valitettavasti unohtaneen nämä päämäärät.
Unfortunately, governments appear to have lost sight of this goal.