"päämäärä" traduzione inglese

FI

"päämäärä" in inglese

FI

päämäärä {sostantivo}

volume_up
päämäärä (anche: tavoite, tarkoitus, tähtäyspiste, maali)
volume_up
aim {sostantivo}
Juuri tämä on sen sopimuksen päämäärä, jolle esittelijä pyytää hyväksyntäämme.
This is precisely the aim of the agreement that the rapporteur is asking us to approve.
Mutta jokin sanoo minulle, ettei se ole Odysseuksen tärkein päämäärä.
But something tells me that this is not the principal aim of Odysseus.
Näiden tarkistusten päämäärä ei ole yhteneväinen asetuksen päämäärän kanssa.
The aim of these amendments differs from that of the regulation.
päämäärä (anche: tavoite, päätös, loppu, tarkoitusperä)
volume_up
end {sostantivo}
Vapaakauppa ei ole päämäärä; vapaakauppa on yksi keino saavuttaa päämäärä.
Free trade is not the end; free trade is a means to an end.
Säännöt eivät ole päämäärä sinänsä vaan keino saavuttaa päämäärä.
Rules are a means to an end, not an end in themselves.
Se ei ole päämäärä sinänsä, mutta kuuluu teollisuuden velvollisuuksiin tulevaisuudessa.
This is not an end in itself, but is something that the industry must do in future.
päämäärä (anche: tavoite, maali)
volume_up
goal {sostantivo}
Mutta näkyykö tämä päämäärä vuoden 2009 talousarvion rahoituksen painopisteissä?
Is this goal visible in the financial priorities of the 2009 budget, though?
Juuri tämä on rahoituspalveluja koskevan toimintasuunnitelman päämäärä.
And that is the goal of the financial services action plan.
Perustuslaillinen sopimus on päämäärä, joka taatusti saavutetaan.
The Constitutional Treaty is a goal that will certainly be reached.
päämäärä (anche: tavoite)
Tämän ehdotuksen päämäärä liittyy kolmansien maiden kauppasuhteisiin.
The objective of this proposal relates to trade relations with third countries.
Päämäärä, joka yksinkertaisesti on yksi valtion tärkeimpiä velvollisuuksia.
That objective is, quite simply, one of the primary welfare duties of the state.
Tiedämme, että itsemääräämisoikeus oli tärkeä päämäärä historian kehityksessä.
We know that sovereignty has been an important objective over the course of history.
päämäärä (anche: tavoite, maali, kilpi, maalitaulu)
Onko komission jäsen sitä mieltä, että tämä on asianmukainen päämäärä ja määräaika?
Would the Commissioner accept that is a suitable target and a suitable deadline?
Tämä on päämäärä, johon kaikki jäsenvaltiot pyrkivät osana Euroopan yhdentymisprosessia.
This is a target which all Member States have established as part of the European integration process.
Efficiency is the main target.

Esempi di utilizzo "päämäärä" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishKoulutuksen tasa-arvo on monesta syystä varsin vaikeasti toteutettava päämäärä.
Equality of education is, for many reasons, very difficult to bring about.
FinnishJa itse asiassa hyvin vastakkaisesti, kuten tämän mietinnön häpeämätön päämäärä osoittaa.
However, very much to the contrary, as shown by this report's shameless ambition.
FinnishToivon, että tämä tärkeä päämäärä menisi läpi myös muissa EU: n tekemissä päätöksissä.
I hope this important principle will also have an impact on other EU rules.
FinnishOlen luottavainen sen suhteen, että tämä erittäin tärkeä poliittinen päämäärä saavutetaan.
I am very confident that we will be able to get this very important political result.
FinnishPäämäärä hyvittää keinot, mutta siitä huolimatta tarvitaan toimeliaisuutta ja rohkeutta.
The ends will justify the means; however, it requires effort and courage.
FinnishKomission uudistus ja hallinnon tehostaminen on keskeinen päämäärä.
Commission reform and making administration more efficient are key objectives.
FinnishYhteenkuuluvuuspolitiikan on nyt ja tulevaisuudessa oltava unionin keskeinen päämäärä.
Cohesion policy is and must remain central to the purpose of the Union.
FinnishNe voisivat silloin jopa ollakin valmiita siihen, kun niillä olisi jokin päämäärä, johon pyrkiä.
They certainly could be ready by then if this prospect were set before them now.
FinnishEU:n politiikka on tavallaan Belgian politiikan laajennos, jolla on suurempi päämäärä.
European politics is, as it were, an extension of Belgian politics, with a greater purpose.
FinnishTähän Euroopan parlamentti on pyrkinyt: sen päämäärä on selvästi rakentava.
That has been the purpose of this European Parliament action: a clearly constructive purpose.
FinnishNeuvotteluilla on yhteinen päämäärä: laajentumisen onnistuminen.
These negotiations have one common purpose: to make a success of enlargement.
FinnishMeidän on määriteltävä reitti jatkuvasti uudelleen ja pidettävä päämäärä lujasti näkyvissä.
We constantly need to redefine the route, always keeping the destination firmly in sight.
FinnishTämä Euroopan unionin päämäärä on saavutettava, ja näin tullaan tekemään.
This European mission must be a success, and it will be a success.
FinnishLiittymishetki ei ole kuitenkaan Euroopan unionin lopullinen päämäärä.
The moment of accession, however, is not the EU's final destination.
FinnishOlemme siis kokoamassa laivastoa matkalle, josta ei tule helppoa ja jonka päämäärä on kunnianhimoinen.
We therefore have a ship that is not easy to steer, charting an ambitious course.
FinnishJos tämä on päämäärä, meidän on kuitenkin kysyttävä, hyötyvätkö he tästä?
But one must ask the question if that was the intention, are they the ones currently benefiting?
FinnishKysymme, saavutetaanko kyseinen päämäärä sisällyttämällä auringonvalo tähän toimenpiteeseen.
The question for us is whether the inclusion of sunlight within this measure would achieve it.
FinnishMeillä on poliittinen vastuu auttaa niitä saavuttaman tämä päämäärä.
We have the political responsibility to help them in their quest.
FinnishTämä on päämäärä, joka takia hyväksyimme tänään nämä uudet säännöt.
It was with this intention that we adopted these new rules today.
FinnishKäsiteltävänämme olevissa asioissa on saatava päämäärä ja todellisuus oikeaan suhteeseen.
We have to get the balance right between ambition and realism when it comes to the matters before us.