"päällä" traduzione inglese

FI

"päällä" in inglese

EN
FI

päällä {avverbio}

volume_up
päällä
Komission on lisäksi pyydettävä teknistä ja hallinnollista apua paikan päällä.
What is more, it will need technical and administrative assistance on site.
Pääosaston XXIV elintarvike- ja eläinlääkintävirasto on käynnistänyt paikan päällä useita tarkastuksia.
The Foodstuffs and Veterinary Office of DG XXIV has introduced a range of measures on site.
Toiseksi, alusten ajamista rannalle paikan päällä tapahtuvaa romutusta varten ei voida pitää hyväksyttävänä.
Secondly, running ships aground for on-site dismantling must be regarded as unacceptable.

Esempi di utilizzo "päällä" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishNiihin, jotka kävivät paikan päällä, uudistukset tekivät myönteisen vaikutuksen.
Those who came were positively influenced by the measures they saw in operation.
FinnishOn kuitenkin selvä, että haluamme nähdä konkreettisempia tuloksia paikan päällä.
We are clearly concerned, however, to see more tangible results on the ground.
FinnishOletan, että paikan päällä oleva komission jäsen Günter Verheugen on samaa mieltä.
I presume that our Commissioner in attendance, Mr Verheugen, takes the same view.
FinnishMaailmanrauhan järkkyminen vapauttaisi pahan voimat kaikkialla maan päällä.
The resulting shake-up of the world would release the forces of evil everywhere.
FinnishSe on sinällään hyvä, mutta olitteko paikan päällä heti epidemian alkaessa?
Good though that is, were you on the spot straightaway when the epidemic started?
FinnishElektroniikkalaitteiden virran ylläpitäminen on aina ollut ongelmallista tien päällä.
Keeping my electronics charged when I’m on the road has always been a problem.
FinnishNe ovat tiedonvälittäjiä, ne tuntevat olosuhteet ja toimivat kiinteästi paikan päällä.
They are opinion formers, they know their business, they are based on the ground.
FinnishTarkoittaako rahan arvon vakaus arvoitusta maan päällä, yhtenäisvaluuttaa?
The mystery of life on earth, the single currency, are they monetary stability?
FinnishMikään valtio maan päällä ei saa antaa kansanmurhan jatkua käyttämällä veto-oikeuttaan.
No country on earth must be allowed to use a veto to allow genocide to continue.
FinnishVoit pitää pienoisohjelmat aina näkyvissä pitämällä ne avointen ikkunoiden päällä.
You can keep gadgets on top of your open windows so they're always visible.
FinnishPaikan päällä käymieni keskustelujen perusteella se ei mielestäni kuitenkaan ole varmaa.
In my opinion, based on the talks we had on the ground, that is not a certainty.
FinnishTässä on yhdeksän tapaa tehdä vaikutus ystäviisi ja olla yhteydessä tien päällä.
Here are nine fun ways to impress your friends and keep in touch while you're on the go.
FinnishEuroopan toivoma kehitys ei aina ole ollut sama kuin ihmisten paikan päällä.
Europe's idea of development was not always the one the local people wanted.
FinnishMinulla on päällä tomaatin kestävä pukuni siltä varalta, että ajattelitte tehdä jotakin.
I have my tomato-proof suit on just in case you were thinking of doing something.
FinnishViimeisimpien tietojen mukaan tarkoituksena on nähtävästi korjata alus paikan päällä.
According to the latest information, it appears that they intend to repair it there.
FinnishSen päällä lukee jotakin muuta kuin nämä asiakirjat sitten tosiasiassa sisältävät.
The wording on the outside belies the actual contents of these documents.
FinnishKaikki tämä rajoittaa melko suuresti meidän toimintamahdollisuuksiamme paikan päällä.
Surely all this very much limits our opportunities for action on the ground?
FinnishToinen askel tällä tiellä on se, että tarjoamme paikan päällä logistista apua.
The second step along this path will be to provide logistical assistance on the ground.
FinnishMeidän pitäisi olla valmiit tukemaan niitä, jotka ratkaisevat ongelmia paikan päällä.
We should be prepared to support those who are addressing the problems on the ground.
FinnishPaikan päällä olevien tietolähteiden mukaan verenvuodatus Haitissa siis jatkuu.
So it is, according to informants on the ground, that the bloodletting in Haiti continues.