"osoittautua" traduzione inglese

FI

"osoittautua" in inglese

FI osoittautua
volume_up
[osoittaudun|osoittautunut] {verbo}

Kaikkien tietopyyntöjen kirjaaminen saattaa osoittautua tarpeelliseksi.
It may prove appropriate for all requests for information to be recorded.
Muiden vaihtoehtojen harkitseminen saattaa osoittautua tarpeelliseksi.
It might prove necessary to consider other possibilities. This is what I stated.
Eilisten keskustelujen pitäisi osoittautua tässä suhteessa erittäin hyödyllisiksi.
Yesterday's discussion should prove most helpful in this regard.
Mitä tulee talousarvioon, tiedän, että lisämäärärahat voivat osoittautua tarpeellisiksi.
As regards the budget, I know that additional funds could turn out to be necessary.
Iranilainen ydinase saattaisi osoittautua maailmanhistorian suurimmaksi itsemurhapommiksi.
An Iranian nuclear device could turn out to be the biggest suicide bomb the world has ever seen.
Jotkin toimenpiteet saattavat osoittautua tarpeettomiksi, toisia on kenties tehostettava.
Some measures might turn out to be superficial; others might need to be more efficient.

Esempi di utilizzo "osoittautua" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishNiiden kehittyminen vie aikansa, ja ne voivat osoittautua heikoiksi uhan edessä.
They take time to evolve and can appear fragile in the face of threats.
FinnishSaattaa osoittautua, että jokin perustetuista virastoista on täyttänyt tehtävänsä.
An agency may perhaps have been established that later proves to have completed its role.
FinnishNämä hankkeet osoittautua olevan lähempänä propagandaa kuin koulutusta.
These projects may end up verging on being propaganda rather than education.
FinnishSe saattaa osoittautua tarpeelliseksi, kun tulevaisuudessa toimitetaan suurempia äänestyksiä.
That may become a necessity when we have heavier voting sessions in the future.
FinnishKoska tästä ei ole näyttöä, koko väite voi osoittautua vääräksi.
In the absence of such proof, this argument may amount to no more than a bluff.
FinnishLaadulla on hintansa, mutta saastuminen voi osoittautua paljon kalliimmaksi tulevaisuudessa.
Quality has a price, but pollution could well have a much higher price tag in future.
FinnishEn usko, että kyse on suunnitteluongelmasta, vaikka tämä voikin osoittautua vääräksi arvioksi.
I do not believe, but I may be proved wrong, that there is a design problem.
FinnishTietty kompensaatio voi osoittautua välttämättömäksi, mutta edut olisivat kuitenkin ilmeiset.
A certain level of compensation may be required, but the profit would still be there.
FinnishMikään muu lähestymistapa ei olisi avoin vaan saattaisi siten osoittautua harhaanjohtavaksi.
Any other approach would not be transparent and would therefore be potentially misleading.
FinnishToisaalta ilmastonlämpeneminen voi osoittautua myönteiseksi mahdollisuudeksi.
At the same time, global warming may present an opportunity.
FinnishJos vertailemme niiden toiminnan laatua, jotkin saattavat tietenkin osoittautua toisia paremmiksi.
If we compared their quality of course, we might find that some are better than others.
FinnishToisaalta prosessin valvominen voi osoittautua melko vaikeaksi.
On the other hand, controlling the process would be rather difficult.
FinnishMeidän on siten valittava joko tietynlainen pysähtyneisyys tai riski, joka saattaa osoittautua kannattavaksi.
Therefore we must choose either certain stagnation or a risk which could pay off.
FinnishSellaisten, todellisten sotatoimien odotus voi jo sinällään osoittautua riittäväksi.
A realistic expectation as to the likelihood of such an action taking place might in itself be sufficient.
FinnishNämä tiedot voivat osoittautua hyödyllisiksi liikekumppaneita ja asiakkaita etsittäessä.
This can be useful when seeking partners and customers.
FinnishArvoisa puheenjohtaja, vahingot saattavat osoittautua maallenne kauhean suuriksi samoin kuin minun kotimaalleni Espanjalle.
The damage to your country, Mr President, and to mine, Spain, could be horrendous.
FinnishIrlantilaisella onnella olemme oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja tarkoituksenamme on osoittautua luottamuksen arvoiseksi.
Irish luck places us in the right place at the right time. We intend to honour it well.
FinnishSe voi osoittautua erittäin hankalaksi liittovaltiossa.
In a federal state, it may be a highly complex matter.
FinnishLuulen, että karttojen saaminen voi osoittautua hieman hankalaksi, mutta uskon, että saamme senkin seikan selvitettyä.
I think we might have difficulty in getting the maps, but nevertheless we will sort that out.
FinnishTässä voi osoittautua hyödylliseksi kaupallisten tietojen käsittely henkilötietojen lisäksi.
The processing of commercial data on top of personal data pure and simple can make a useful contribution in this respect.