"oleellinen" traduzione inglese

FI

"oleellinen" in inglese

FI

oleellinen {aggettivo}

volume_up
Alueellisella infrastruktuurilla on oleellinen merkitys taloudelliselle kehitykselle.
Regional infrastructure is essential to economic development.
Kompromissiratkaisuilla on selvästikin oleellinen merkitys parlamentin työskentelyssä.
Compromise solutions are clearly an essential aspect of Parliament’s work.
Meidän mielestämme 3 artiklan säilyttäminen on oleellinen osa tätä uudistusta.
For us, the preservation of Article 3 is an essential part of this reform.
oleellinen
Kuten Lissabonin strategiassa esitetään, se on oleellinen osa yhteistä työllisyyspolitiikkaa.
As set out in the Lisbon Strategy, it forms an integral part of a common employment policy.
Tämä on oleellinen osa jäsenvaltioiden neuvotteluissa rakennerahastojen ohjelmista.
This is an integral part of the negotiation of the Structural Funds programmes with the Member States.
Työntekijöiden vapaa liikkuvuus on oleellinen osa niitä.
The free movement of workers forms an integral part of this.
Uusiutuvien energialähteiden on muodostettava oleellinen osa meidän energiavarannostamme.
Renewable sources must form a substantial part of our energy supply.
Luvuilla on tässä kuitenkin oleellinen merkitys.
But the figures involved are very substantial.
0,01 prosenttia ei ole selvästikään oleellinen osa.
0.01 is clearly not a substantial part.
oleellinen (anche: olennainen)
Tämä muutoskohta on mitä oleellisin, se muodostaa direktiivin ytimen.
Because that amendment is the most substantive, it is the core of the Directive.
Oleellisen tärkeä kommenttini on se, että tärkeimpänä tavoitteena on oltava työpaikkojen luominen.
As for the substantive comment, the most important goal must be job creation.
Tilanne on tietenkin vakavampi, sillä demokraattista prosessia Turkissa koskeva asiakysymys on erittäin vakava ja varsin oleellinen.
This is more serious, because this is a very serious matter and indeed a very substantive issue concerning democratic development in Turkey.
oleellinen (anche: sopiva, osuva)

Esempi di utilizzo "oleellinen" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishKorostaisin, että tämä yläraja ei ole oleellinen ehdokasvaltioiden kannalta.
I would point out that this upper limit is not relevant to applicant countries.
FinnishTämä on nähdäkseni yksi oleellinen seikka tämän politiikan kehittämisessä.
That is one of the things that I think is important in developing this policy.
FinnishMainitsen Raytheon-yhtiön esimerkkinä, koska se on Irlannin kannalta oleellinen.
I will mention one in particular because it is relevant to Ireland, and that is Raytheon.
FinnishTämä on toinen tärkeä seikka: kysyntä on valitettavasti hyväksikäytön oleellinen osa.
That is another important point: demand is unfortunately a key part of exploitation.
FinnishKysymys vaikutustenarvioinneista on tässä yhteydessä varsin oleellinen.
The issue of impact assessments plays a quite fundamental role in this connection.
FinnishSkandaalimaista tai ei, voin vain todeta, että asiaan liittyy oleellinen mielipide-ero.
Scandal or not, I can only assume that there is a fundamental difference of opinion.
Finnish. – Kalatalousrahasto on tulevina vuosina oleellinen väline kalatalousalalla.
   . – A Fisheries Fund is a fundamental tool for the fisheries sector for the coming years.
FinnishEi, tämä on oleellinen osa autoteollisuuden tavanomaisia toimintoja.
No, this is part and parcel of the normal activities of the automotive industry.
FinnishTämä on mielestäni oleellinen osatekijä lähestymistavassa, joka meidän olisi omaksuttava.
This seems to me to be a fundamental element in the approach we should take.
Finnish(RO) Olemme saaneet erittäin hyvän mietinnön, jossa vaikuttaa olevan kaikki oleellinen.
(RO) We have here a very good report, which seems to have said everything.
FinnishEnsimmäinen näkökohta on erittäin oleellinen koko euroon liittyvälle problematiikalle.
The first is one which is extremely important to the whole problem surrounding the euro.
FinnishPuhuitte kompromissien välttämättömyydestä, mistä herää myös yksi oleellinen kysymys.
You spoke of our need for compromises, and that, too, throws up a very pertinent question.
FinnishOikeusvaltion periaatteen kunnioittaminen on demokratian ensimmäinen, oleellinen edellytys.
Compliance with the rule of law is the first, fundamental requirement for democracy.
FinnishTälläkin on oleellinen merkitys tulevissa transatlanttisissa suhteissa.
This also has fundamental implications for future transatlantic relations.
FinnishOikeus perheen yhdistämiseen on oleellinen osa normaalin perhe-elämän toteutumista.
The right to family reunification is crucial to normal family life.
FinnishVielä yksi erittäin oleellinen ongelma on kotiin palaavien nuorten maastamuuttajien sukupolvi.
One more very relevant problem is the generation of young emigrants returning home.
FinnishTutkimuksen alan kehitys on oleellinen osa Lissabonin toimintaohjelmaa.
Progress in the research area is a central element of the Lisbon Agenda.
FinnishHyvä ja ajoissa tapahtuva oikeudenkäyttö on oleellinen osa oikeusvaltiota.
Sound and timely administration of justice is a vital component of the constitutional state.
FinnishSe ei ole missään tapauksessa päätöslauselman oleellinen osa.
By no stretch of the imagination is it one of the cornerstones of the resolution.
FinnishArvoisa puhemies, se, miten poliittiset päätökset tehdään, on varmasti hyvin oleellinen asia.
Mr President, how policy decisions are arrived at is surely fundamental.