"muutos" traduzione inglese

FI

"muutos" in inglese

volume_up
muutos {sostantivo}

FI muutos
volume_up
{sostantivo}

muutos (anche: vaihtoraha, vaihdos)
volume_up
change {sostantivo}
Taloudellinen muutos ja poliittinen muutos sekä muutos unionin hallinnossa.
Economic change and political change, and change in the government of the Union.
Vastaus siihen on muutos - polttoaineiden, kulutustottumusten ja ajattelutapojen muutos.
The response to it is change - change of fuels, change of consumption and change of heart.
Muutos ei välttämättä takaa edistystä, mutta edistys edellyttää ehdottomasti muutosta.
Change does not necessarily ensure progress, but progress absolutely requires change.
muutos (anche: vuoro, siirto, siirtyminen, työvuoro)
volume_up
shift {sostantivo}
Tämä on keskeinen muutos kohti EU:n ympäristöpolitiikkaa.
This is a fundamental shift in the direction of environmental policy in the EU.
Meidän on tiedostettava, että hygienia-asetuksissa on tapahtunut ajattelutavan muutos.
It is important for us to be aware that the hygiene regulations have undergone a paradigm shift.
Meidän on kuitenkin toteutettava tämä muutos varovasti ja ajateltava sen kaikkia seurauksia.
However, we must make this shift carefully and think of all the ramifications.
muutos (anche: muunnos, muutostila)
volume_up
transformation {sostantivo}
Turkissa on tapahtunut viiden viime vuoden aikana valtava demokraattinen muutos.
We have seen tremendous democratic transformation in Turkey in the past five years.
Nämä perusuudistukset ja ajattelutavan muutos ovat vielä tekemättä.
These fundamental reforms and a transformation of attitudes are still to be achieved.
Tämä muutos vetää vertoja Gorbatsovin aikoinaan tekemille muutoksille.
That is a transformation which parallels those of Gorbachev in his day.
muutos
volume_up
alteration {sostantivo}
Toinen muutos koskee H2-lentokoneiden liikennöinnin rajoittamista.
A second alteration relates to the restrictions on the operation of Chapter 2 aeroplanes.
Tämä ei ole sisällöllinen vaan puhtaasti tekninen muutos.
This is not a substantial alteration but a purely technical one.
Kiotossa saatiin aikaan myös muutos; päästövähennykseen lasketaan nyt mukaan kolmen kaasun sijaan kuusi kaasua.
An alteration also occurred in Kyoto; six gases rather than three were included in the calculations as part of the reduction.
volume_up
break {sostantivo}
Valmistelukunnan perustaminen on tietoinen muutos menneeseen verrattuna.
The Convention approach is a deliberate break with the past.
This pattern must be broken.
On myös perussopimuksen muutos, johon liittyy erimielisyyksien riski, ja kilpailukykyä koskeva sopimus, josta on ilman muuta keskusteltava perusteellisemmin.
There is also the Treaty modification, which brings with it the risk of break up, and the competitiveness pact, which definitely needs further discussion.
muutos (anche: siirtyminen)
volume_up
changeover {sostantivo}
Sellainen muutos aiheuttaa suuria vaatimuksia tiedotusstrategialle.
Such a changeover means that large demands will have to be made in terms of information strategy.
Toiseksi en voi olla huomauttamatta, että Ruotsilla on Saksan tapaan eläkejärjestelmä, jonka osalta tällainen muutos on harvinaisen vaikea toteuttaa.
Secondly, I could not help but note that Sweden, in common with Germany, has systems particularly ill-suited to this type of changeover.
Monet ihmiset huomaavat todella euron tulemisen ja rahaliiton käynnistymisen vasta, kun heidän täytyy toteuttaa muutos omissa lompakoissaan.
Many will not be fully aware of the advent of the euro and monetary union until they have to make the changeover in their own purses.
muutos (anche: kriisi, käännekohta)
volume_up
crisis {sostantivo}
Strategiaan oli mielestämme saatava aikaan muutos vuosikausia pahentuneen kriisin jälkeen.
We believed that, after years of worsening crisis, a change of strategy was required.
Euroopan talous on yhä syvässä kriisissä, ja tilanteeseen saadaan muutos vain yhtenäisillä toimilla.
The European economy is still in deep crisis, and only consistent action will change that situation.
Olisi tietenkin kaksinkertainen vahinko, jos koko tämä Turkin muutos ja uudistus epäonnistuisivat kriisin vuoksi.
And it would, of course, be a double whammy if this very progress towards change and reform in Turkey were to fall foul of the crisis.
muutos
volume_up
modification {sostantivo}
Voimme hyväksyä tarkistuksen ongelmitta, kun siihen tehdään tämä osittainen muutos.
With this partial modification we have no problem in accepting it.
Ryhmäni katsoo, että ehdotettu muutos sisältää nämä hyvät tavoitteet.
My group believes that the modification proposed has those laudable objectives.
Huomautuksiin tehty asianmukainen muutos sisältyy tarkistukseen 1133, joka on äänestysluettelon liitteenä.
The correct modification to the remarks is contained in Amendment 1133, which is annexed to the voting list.
volume_up
transition {sostantivo}
Demokraattinen muutos ei kuitenkaan koskaan onnistu ilman todellisia oppositiojohtajia.
However, a democratic transition will never succeed without real opposition leaders.
Kannatan kaikilta osin Tunisian demokraattista muutos- ja kehitysprosessia.
I fully support Tunisia's democratic transition and development process.
(HU) Jäsen Salafranca kysyi, mihin muutos johtaa.
(HU) Mr Salafranca raised the question of what the result of the transition will be.
muutos (anche: vuoro, kohtaus, teko, mutka)
volume_up
turn {sostantivo}
Suuri poliittinen muutos on esimerkiksi tuonut valtaan entisen toisinajattelijan.
A major political U-turn has brought to power a former dissident.
Tällainen muutos ei saa johtaa suunnanmuutokseen, joka järkyttää Euroopan toimielinten tasapainoa.
This about-turn must not lead to a change of direction that upsets the balance of the European institutions.
Tässä voi toki tapahtua muutos parempaan useiden tulossa olevien vaalien jälkeen, vaikka sitä vahvasti epäilenkin.
That may of course take a turn for the better following a number of forthcoming elections, although I seriously doubt it.
muutos
volume_up
alternation {sostantivo}
Kyseessä ei ole varsinaisesti siirtymäjärjestelyä koskeva päätös vaan ainoastaan kielellinen muutos!
It is not a decision on the transitional regime itself, but simply a piece of editing.
muutos (anche: muodonmuutos)
volume_up
makeover {sostantivo}
muutos (anche: tyyppi, laji, muunnos, muutostila)
volume_up
variety {sostantivo}

Esempi di utilizzo "muutos" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishEhkä asiaan voitaisiin saada muutos, tai kelloa voitaisiin soittaa aikaisemmin.
Perhaps something could be done about this, or the bell could be rung a bit earlier.
FinnishArmenialaisten kansanmurhaa koskeva muutos kuitenkin aiheutti tyytymättömyyttä.
There was unease, however, because of an amendment on the Armenian genocide.
FinnishArvoisa puhemies, Sokrates-koulutusohjelma ei ole vain muutos koulutusjärjestelmiin.
Mr President, the Socrates programme is not just a system of educational exchanges.
FinnishOlemme nähneet, että kesantokäytännön tultua voimaan on tapahtunut huomattava muutos.
We have seen considerable changes taking place since set-aside was introduced.
FinnishMuutos parempaan ei tapahdu yhdessä yössä, mutta me voimme yhä välttää katastrofin.
Improvement will not happen overnight, but at this point we can still avert disaster.
FinnishJotta asiaan saataisiin muutos, EU:n on uudistettava ja tehostettava välineitään.
In order to stop this happening, the EU must develop new and more effective instruments.
FinnishMikä tahansa muutos saattaisi tässä tilanteessa johtaa koko asian epäonnistumiseen.
Any amendment could potentially be a wrecking amendment in this situation.
FinnishMuutos parempaan päin on, että vähimmäismyyntihinta nostetaan 3000 euroon.
The suggestion to increase the minimum price to EUR 3 000 is an improvement.
FinnishSen jälkeen perussopimuksen muutos on hyväksyttävä jokaisessa jäsenvaltiossa.
Then, the Treaty amendment will have to be approved in each Member State.
FinnishMielestäni tässä asiassa on tapahtunut valtava muutos aikaisempaan verrattuna.
I believe this has changed tremendously in relation to past procedures.
FinnishKun kytket kaksi näyttöä tietokoneeseesi, tapahtuu mielenkiintoinen muutos.
When you hook two monitors up to a computer, an interesting thing happens.
FinnishTiedän myös erittäin hyvin, että moni muutos johtaa alueilla myös vaikeuksiin.
I am also all too well aware that a few changes in the regions can also lead to problems.
FinnishMeidän on siis, koska muutos koskee koko tekstiä, äänestettävä ensin oikaisusta.
We therefore need, as the amendment applies to the whole, to vote first on the corrigendum.
FinnishTällainen muutos tekisi mielestämme GATS-sopimuksesta vielä pahemman ansan.
We believe such a development would make GATS even more of a trap for us.
FinnishJos väitteet osoittautuvat todenperäisiksi, tilanteeseen on saatava välittömästi muutos.
If the allegations are proven, then what is going on needs to be stopped immediately.
FinnishMielestäni se on myös tarpeellinen muutos tällä hetkellä käytössä olevaan menettelyyn.
I think that is also a welcome adjustment to the procedures that we have at the moment.
FinnishLopuksi meidän on ajateltava uudistuksia, joihin tarvittaisiin perustamissopimuksen muutos.
We must also think about the reforms we would need in order to amend the Treaties.
FinnishJos kyseessä olisi työjärjestyksen muutos, siitä olisi pitänyt päättää täysistunnossa.
If it were a matter of changing the agenda that would have to be decided by the plenary.
FinnishSe on suuri muutos kaupankäynnissä tämänhetkisten vaikeiden olojen lisäksi.
It represents a huge shake-up in the industry, compared with today's difficult conditions.
FinnishTähän on tultava muutos ja Fontainen mietintö tulee auttamaan siinä.
This needs to be put right, and Mrs Fontaine's report should help to do this.