"merkitys" traduzione inglese

FI

"merkitys" in inglese

volume_up
merkitys {sostantivo}

FI merkitys
volume_up
{sostantivo}

volume_up
importance {sostantivo}
Siksi kuluttajansuojatoimenpiteiden merkitys kasvaa tasaisesti.
As a result, consumer protection measures are steadily growing in importance.
Bioenergialla on keskeinen merkitys tulevaisuuden energiayhdistelmässä.
Bioenergy will be of central importance in the energy mix of the future.
Eurooppalaisen laivanrakennusteollisuuden strateginen merkitys on kiistaton.
The strategic importance of the European shipbuilding industry is evident.
merkitys (anche: tarkoitus)
volume_up
meaning {sostantivo}
Tämä on sitä paitsi toissijaisuusperiaatteen keskeinen merkitys.
And this, more to the point, is the basic meaning of the principle of subsidiarity.
Tämän takia meidän on määriteltävä uudelleen solidaarisuuden merkitys Euroopassa.
In this context we need to redefine the meaning of solidarity in Europe.
Itse asiassa termillä " eurooppalainen syyttäjäviranomainen" on merkitys.
In fact, the term "European public prosecutor' has a meaning.
merkitys (anche: tarkoitus, tärkeys)
volume_up
significance {sostantivo}
Eurooppalaisen laivanrakennusteollisuuden strateginen merkitys on ilmeinen.
The strategic significance of the European shipbuilding industry is evident.
   Nanoteknologialla on kiistatta suuri merkitys ihmiskunnan tulevaisuudelle.
   Nanotechnologies are without doubt of great significance for the future of mankind.
Tämän palkinnon myöntämisen perimmäinen merkitys on hänen vilpitön näkemyksensä.
This is the ultimate significance of the prize awarded to her for her selflessness.
merkitys (anche: laakeri, suunta, suuntima, olemus)
volume_up
bearing {sostantivo}
Tällä on erittäin suuri merkitys taloudelliselta ja kaupalliselta kannalta.
This has a particular bearing on economics and trade.
Ne jäävät pelkiksi aikomuksiksi, ja niiden merkitys on talousarvion rakenteen kannalta vähäinen.
They will not go beyond mere intentions and will only have a minor bearing on the structure of the budget.
Tilintarkastajien riippumattomuuteen liittyvillä näkökohdilla on ratkaiseva merkitys tarkastusten laadun kannalta.
The aspects connected to the independence of auditors have a crucial bearing on the quality of the controls.
merkitys (anche: seuraus, tulos, tärkeys)
volume_up
consequence {sostantivo}
Oleellinen lisäkohta on, että uusiutuvilla energialähteillä on ennen kaikkea myös rauhaa koskeva poliittinen merkitys.
Another significant point is that renewable energy sources would also be of consequence to peace policy, above all.
Ehdotuksen suuri merkitys ja vaikutus johtuu useammista näkökohdista.
The major significance and consequences of the proposal flow from a number of aspects.
Tekemillämme päätöksillä on erittäin tärkeä merkitys sekä sosiaalisesti että taloudellisesti.
The consequences of the decisions we take will weigh heavily, socially and economically.
merkitys (anche: kyky, tunne, suunta, järki)
volume_up
sense {sostantivo}
Elmar Brokin mietinnössä vahvistetaan Euroopan unionin laajentumisstrategian merkitys.
Mr Brok's report confirms the sense of the European Union's enlargement strategy.
Tässä mielessä uudella transatlanttisella agendalla on suuri merkitys.
In this sense, the New Transatlantic Agenda is of great importance.
Euroopan on löydettävä uudelleen Euroopan unionin eikä jonkun tietyn puolueellisen ajattelun merkitys!
Europe must regain a sense of European Union rather than national self-interest!
merkitys (anche: magnitudi, laajuus, suuruus, voimakkuus)
volume_up
magnitude {sostantivo}
Tšernobylin merkitys on itse asiassa siinä, että se on osoittanut tämän ongelman mittasuhteet ja sen, kuinka laajasti se voi vaikuttaa kansalaisten elämään.
In fact, the importance of Chernobyl has been to show us the magnitude of this problem and the extent to which it can affect people's lives.
merkitys (anche: tärkeys, sointuvuus)
volume_up
resonance {sostantivo}
The media resonance is always great.
merkitys (anche: merkintä, sisällys)
volume_up
signification {sostantivo}

Esempi di utilizzo "merkitys" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishKorostamme siksi innovaatiota, jolla on perustavanlaatuinen merkitys Euroopassa.
The stress is therefore placed on innovation, a fundamental value within Europe.
FinnishKäsiteltäväksemme jätetyllä ehdotuksella on mielestämme erittäin tärkeä merkitys.
It seems to us that the import of the proposal being put to us is very positive.
FinnishLopuksi totean, että nyt käsiteltävänä olevalla hankkeella on valtava merkitys.
Let me conclude by saying that the project on the table before us is a great one.
FinnishTäytäntöönpanotavalla ja -nopeudella on tässä mielestämme siksi suuri merkitys.
We believe that it therefore comes down to the how and when of the changeover.
FinnishEJTM tarvitsee myönteisen vastauksen nyt, koska ajalla on hyvin suuri merkitys.
FYROM needs a positive response now, because time is very much of the essence.
FinnishMerillä on myös ratkaiseva merkitys ihmisten elämälle joka puolella maailmaa.
Our seas also play a decisive role in people's lives in every part of the globe.
FinnishJokainen konfliktialueilla oleskeleva tietää, mikä merkitys tällä asialla on.
Anyone who has even been in an area of conflict knows just how important this is.
FinnishRatkaiseva merkitys on todella työllä itsellään, niin kuin myös tekstissä todetaan.
The critical point really is the job as such, and indeed the text states as much.
FinnishMikä merkitys on yhteisön lainsäädännöllä, jos sillä vain palkitaan toimettomia?
Just what do we think European law is for if we reward those who do nothing?
FinnishKomission jäsen mainitsi, että tekstiilialalla on tärkeä merkitys kehitysmaille.
The Commissioner mentioned the essential sector of textiles for developing countries.
FinnishPerheiden mahdollisuudet opettaa lapsille terveiden arvojen merkitys ovat tärkeitä.
The family also bears responsibility for passing on decent values to children.
FinnishEräs kollegani sanoi jälkeenpäin, että vahvoilla puheilla oli ratkaiseva merkitys.
One of my colleagues afterwards said that point was a powerful intervention.
FinnishEurooppamme on hyvin metsäinen maanosa, ja metsän merkitys on erittäin suuri.
Europe is a continent rich in forests and forests are tremendously important.
FinnishTämän merkitys kasvaa entisestään, jos globalisaatio jatkuu odotustemme mukaisesti.
This becomes all the more important if globalisation continues, as we expect it to.
FinnishSen merkitys Euroopan unionin historiassa riippuu siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu.
Its place in the history of the European Union depends on what happens next.
FinnishSen merkitys eurooppalaisen urheilun tulevaisuuden kannalta on keskeinen.
This is going to be an essential piece of work for the future of European sport.
FinnishVeroilla on mielestäni erittäin tärkeä merkitys myös oman pääoman hankinnassa.
I believe that tax also plays an enormous role in the accumulation of equity capital.
FinnishTämä on erittäin tärkeä aihe, jolla on suuri merkitys ympäristömme kannalta.
This is a very important subject, which makes a real difference to our environment.
FinnishMielestäni sillä on suuri merkitys uuden, nykyaikaisen EU:n identiteetille.
I believe that it is very important for the identity of the new modern Europe.
FinnishKaikki osapuolet tunnustavat, että kaupalla on keskeinen merkitys talouskasvussa.
All those involved recognise the central role of trade in economic growth.