FI maksaa
volume_up
[maksan|maksanut] {verbo}

1. generale

Tulevaisuudessa erityisesti raideliikenteen infrastruktuuri maksaa kansalaisille miljardeja.
The train infrastructure, in particular, will cost citizens billions in the future.
Kysymyksessänne, johon olen vastannut, te tiedustelitte, mitä laajentuminen maksaa.
In your question, which I answered, you asked what enlargement will cost.
Kuluttajansuoja saattaa maksaa rahaa, mutta se on kustannus, joka meidän on hyväksyttävä.
Consumer protection may cost money, but it is a cost we have to bear.
maksaa (anche: kannattaa)
Niillä, joilla on varaa maksaa, maksaisivat energiasta suhteellisesti enemmän.
Those who can afford to pay would pay relatively more for energy.
Tämä oli liian kallis hinta maksettavaksi, emmekä halua maksaa sitä uudelleen.
It was too expensive a price to pay and we are not willing to pay it again.
Sillä välin laskun maksaa Italia, ja lisäksi Ranska joutuu maksamaan 600 miljoonaa euroa.
But in the meantime, well, Italy will pay, and France will pay another EUR 600 million.
Aiomme myös varata ja maksaa tämän summan mahdollisimman pian.
We are also going to commit this sum and to disburse this as soon as possible.
Niitä ei ole maksettu, koska niitä ei voida maksaa.
They have not been disbursed because they could not be disbursed.
Nyt varoja on määrä maksaa kaikille jäsenvaltioille.
Now funds are to be disbursed to all Member States.
maksaa
Pitäisikö yleisradioyhtiöiden maksaa ne vai kenties veronmaksajien?
Should the broadcasting corporations foot the bill? Or the taxpayer, perhaps?
Kuka maksaa näistä oikeuskuluista aiheutuvan laskun?"
Who will foot the bill for these legal costs?'
Tavalla tai toisella kuluttaja maksaa aina laskun.
One way or another, they always have to foot the bill.
Evelien did not have to pay back the bonus.
Ajan myötä sijoitus maksaa itsensä takaisin eurooppalaisten tuotteiden lisääntyneenä kulutuksena.
This, in the long term, will have a pay-back value through increased consumption of European produce.
Niiden, jotka ovat menestyneet muiden kustannuksella, pitäisi viipymättä maksaa velkansa takaisin.
Those that have progressed at the expense of others should pay back their debt without delay.
Siten toisten jäsenvaltioiden ei tarvitsisi maksaa laskua.
That way, the other Member States would not have to pick up the tab.
Jos tuotteeseen ei panna vaarallisia aineita, ei myöskään tarvitse myöhemmin maksaa niiden poistamisesta aiheutuvia kustannuksia.
If they stop using dangerous substances, they will not need to pick up the bill for disposing of these later on.
Isot yritykset haluavat halpaa työvoimaa ja yhdistävät voimansa monikulttuurisen vasemmiston kanssa, ja yhteiskunta saa maksaa laskun.
Big business wants cheap labour and joins forces with the multi-cultural Left, with society left to pick up the tab.
maksaa
volume_up
to run [ran|run] {v.} [Amer.]
Voitte maksaa sadan metrin juoksijalle miljoona euroa, jotta hän juoksee sata metriä 10 sekuntiin.
You can pay a one-hundred-metre runner EUR 1 million to run the one-hundred-metre race in 10 seconds.
Rehellisesti puhuen komissio ei ole vakuuttunut tästä väitteestä: se on täysin ristiriidassa saastuttaja maksaa -periaatteen kanssa.
Frankly, the Commission is not convinced by that argument: it runs completely counter to the polluter-pays principle.
Jos minä sen sijaan olisin ajanut Euroopan parlamentin jäsenen päälle, minun olisi täytynyt maksaa hänelle ainakin 2 miljardia liiraa.
However, if, on the other hand, it had been I who had run into the Member of the European Parliament, I would have had to pay him at least ITL 2 billion.
maksaa (anche: hyvittää)
Tällä hetkellä Ukraina maksaa velkojaan Venäjälle toimittamalla maakaasua omista maanalaisista varastoistaan.
At the present time, Ukraine pays its debts to Russia with gas supplies from its own underground deposits.
maksaa (anche: pulittaa)
volume_up
to shell out {v.} [coll.]

2. "veloista ym."

Arvostaisimme suuresti, jos voisitte maksaa laskun seuraavien päivien aikana.
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Eurokraattien kuningaskunnassa hyvä omatunto maksaa vain yhteisön verran.
In the kingdom of the Eurocrats, the only price to be paid for a clear conscience is the community.
Näen asian selvästi ja tänään saan maksaa siitä.
I am clear-thinking, and a price has to be paid for that today.

3. "kokonaan"

maksaa (anche: pulittaa)
Vastuullisten yritysten, varustamoiden ja lastin omistajien täytyy maksaa huolimattomuudestaan.
The companies responsible, the ship and the cargo owners must pay up for their negligence.
Lisäksi meidän on tehtävä ennen kaikkea sitä, missä olemme hyviä: puhua, puhua ja vielä kerran puhua, tehdä kompromisseja ja lopuksi maksaa.
Apart from this, we should mainly focus on what we are good at: to talk and talk again, to strike compromises and to pay up eventually.

Esempi di utilizzo "maksaa" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishKäyttäjä maksaa -periaate on etusijalla, vaikka se johtaisikin hintojen nousuun.
The 'user pays' principle must come first, even if this means increasing prices.
FinnishNiiden ei kuitenkaan tarvitse maksaa takaisin enempää kuin tukisumma korkoineen.
They do not, however, have to repay more than the amount of the aid plus interest.
FinnishYksi megawatti maksaa tänään 50 euroa, ja muistan vielä, kun se maksoi 20 euroa.
One megawatt-hour costs 50 euros today; I can still remember when it was 20 euros.
FinnishTämä on totta, mutta myös nykyinen politiikka maksaa valtavasti veronmaksajille.
That is true, but the existing policy costs huge amounts of taxpayers' money.
FinnishViisi vuotta vanhasta aluksesta pitää maksaa takaisin vielä puolet tuen määrästä.
In the case of a five-year-old ship, for example, half the subsidy must be repaid.
FinnishSyntipukkistrategia, joka toimi niin hyvin 1930-luvulla, maksaa velkansa takaisin.
The scapegoat strategy, which worked so well in the 1930s, is back in business.
FinnishSe maksaa kolme kertaa enemmän ja silloinkin potilaiden määrä on vieläpä vähäinen.
It costs three times as much and even then the number of patients is even limited.
FinnishPuutteellinen liikenneturvallisuus maksaa yhteiskunnalle ja jäsenvaltioille paljon.
Inadequate road safety costs society and the Member States a great deal of money.
FinnishMietinnössä ehdotetaan, että palkasta pitäisi maksaa yhteisön tason mukaista veroa.
The report proposes that salary should be subject to Community rates of taxation.
FinnishSe maksaa eri jäsenvaltioille monia miljoonia euroja, mistä olemme jo puhuneet.
That costs various Member States several million euros, which we have talked about.
FinnishOhjelmaan panostettu raha maksaa tulevaisuudessa itsensä moninkertaisesti takaisin.
Money invested in the programme will be recouped many times over in the future.
FinnishUskon, että tämä maksaa paljon matkailussa ja monella muullakin alalla Euroopassa.
I think this sort of thing costs a lot of money in tourism and in other areas.
FinnishEnsinnäkin, saastuttaja maksaa -periaate on mainittu tänä iltana muutamia kertoja.
First of all, the 'polluter pays' principle has been mentioned a few times tonight.
FinnishSaastuttaja maksaa -periaate on Euroopan unionin ympäristöpolitiikan kulmakivi.
The polluter-pays principle is a cornerstone of European Union environmental policy.
FinnishSaastuttaja maksaa -periaatteen soveltaminen olisi tärkeä askel tähän suuntaan.
The application of the Polluter Pays Principle would be a key step in this direction.
FinnishMaanviljelysmaa maksaa Sudeettialueella 10 prosenttia naapurimaan Saksan hinnasta.
In the Sudetenland agricultural land costs 10% of the price in neighbouring Germany.
FinnishVelkojen hoitaminen maksaa köyhimmille maille enemmän kuin ne saavat kehitysapua.
Servicing debt costs the poorest countries more than they receive in development aid.
FinnishPerustamissopimuksessa vahvistettu saastuttaja maksaa -periaate on otettava käyttöön.
The polluter-pays principle, confirmed by the Treaty, must be brought into use.
FinnishEikö tässä ole kysymys epäsuorasta valtion tuesta, jos hallitus maksaa kaiken?
Is it not an indirect state subsidy when the government pays for everything?
FinnishToisaalta meidän on kuitenkin muistettava, että myös rahoitusalan turvallisuus maksaa.
On the other hand, however, we must be aware that financial security also costs.