"lehdistölle" traduzione inglese

FI

"lehdistölle" in inglese

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "lehdistölle" viene usato.

Esempi di utilizzo "lehdistölle" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishJärjestöjen edustajat eivät esimerkiksi saa enää puhua lehdistölle tai antaa lausuntoja.
For example, they are now forbidden to talk to the press and to make statements.
FinnishKomission olisi lopetettava järjestelmällinen ja tahallinen vuotaminen lehdistölle.
The Commission should put an end to the systematic and deliberate leaking to the press.
FinnishEn pidä sähköistä informaatiota uhkana lehdistölle vaan uusien mahdollisuuksien luojana.
To me electronic information does not threaten the press, it creates new opportunities.
FinnishArvoisa puhemies, tässä mietinnössä uutta teknologiaa pidetään uhkana painetulle lehdistölle.
In the report the new technologies are described as a threat to the press.
FinnishLisäksi häntä moitittiin ulkomaiselle lehdistölle tänä aikana annetuista haastatteluista.
Moreover, she was reprimanded for interviews given to the foreign press during this period.
FinnishAnnoin siitä kopion myös lehdistölle tänään iltapäivällä pidetyssä lehdistötilaisuudessa.
I also gave the press a copy this afternoon at a press conference.
FinnishEn myöskään esitellyt aloitetta lehdistölle ennen parlamenttia.
And I did not present the initiatives to the press before this Parliament.
FinnishTarkoitan tässä lehdistölle tarkoitettuja audiovisuaalisia palveluja ja välineitä.
I am thinking of audiovisual services and press facilities.
Finnish   Arvoisa puhemies, haluaisin vielä tietää, mikä versio annetaan lehdistölle – oikea versio?
   Mr President, I would just like to know which version will be given to the press. The correct one?
FinnishElysée-palatsin ministerineuvoston kokoukset eivät ole avoimia lehdistölle, eikä niitä televisioida.
The French Council of Ministers in the Elysée Palace is not open to the press, nor is it filmed.
FinnishEräs salaisen palvelun agentti paloiteltiin neljään osaan, koska hän julkisti valtion tekoja lehdistölle.
A female secret service agent was quartered because she denounced government attacks on the press.
FinnishKun tarkemmin ajatellaan, uusi teknologia voi tarjota lukuisia uusia mahdollisuuksia myös lehdistölle.
With consultation and forethought new technologies can offer opportunities for the written press as well.
FinnishYhteistyö merkitsee tässä kulujen säästöä ja suurempaa tehokkuutta ja parempia lehdistölle suunnattuja palveluja.
Cooperation here means cost savings and higher effectiveness, and a better service for the press.
FinnishEuratomin perustamissopimuksen 31 artiklassa tarkoitetun asiantuntijaryhmän lausunto annettiin lehdistölle 6. maaliskuuta 2001.
On 6 March 2001, the opinion of the Article 31 Expert Group was released to the press.
FinnishRehellisesti sanoen uskon, että meidän olisi kerrottava lehdistölle, mitä ajattelemme tämäntyyppisestä toiminnasta.
In all honesty, I think we need to make journalists aware of what we think of this kind of action.
FinnishOlen iloinen, että kerroitte Italian lehdistölle, että aloite oli yhteisen ponnistelun tulosta.
I am delighted that you have countered what the Italian press has said by pointing out that it has been a joint effort.
FinnishSe voi tarkoittaa jopa 500 miljoonaa euroa, kuten komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani kertoi lehdistölle.
The figure could amount to EUR 500 million, as Commission Vice-President Antonio Tajani told the press.
FinnishKehitysyhteistyön toimijoille samoin kuin kansainväliselle lehdistölle on taattava pääsy Tiibetiin.
The actors involved in development cooperation as well as the international press have to be guaranteed access to Tibet.
FinnishTämän artikkelin mukaan lähditte kokouksesta ja kerroitte sitten lehdistölle hänen poliittisista mielipiteistään.
According to this report, you left the meeting and then briefed the press on Her Majesty's political opinions.
FinnishSiinä olisi taas Saksan lehdistölle purtavaa!
The German press would once again have a field day!

Impara nuove parole

Finnish
  • lehdistölle

Nel dizionario Tedesco-Italiano potrai trovare più traduzioni.