"laivoista" traduzione inglese

FI

"laivoista" in inglese

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "laivoista" viene usato.

Esempi di utilizzo "laivoista" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishEsimerkiksi Bangladesh saa 80-90 prosenttia teräksestään purettavista laivoista.
For example, Bangladesh gets 80-90% of its steel from dismantled ships.
FinnishSe on EU:n saastunein merialue, jolle tulee laajasti saasteita maalta ja laivoista.
It is the EU's most polluted maritime area with extensive pollution from the land, as well as from ships.
FinnishVuonna 1970 kolmannes maailman laivoista purjehti ylpeänä Euroopan yhteisön jäsenvaltion lipun alla.
Back in 1970 a third of the world's ships were proud to fly a flag of a European Member State.
FinnishTämä järjestö pyydysti, purki laivoista ja jalosti silakkaa ja makrillia suurimpiin monimyymälöihin.
This organization was catching, landing and processing herring and mackerel for major multiples.
FinnishEnsinnäkin, satamavaltioiden harjoittamassa tarkastustoiminnassa 25 prosenttia kaikista laivoista täytyy tarkastaa.
First of all, the port-state control, according to which 25% of all ships require inspection.
FinnishStandardit ja säännöt otetaan ilomielin vastaan, olipa kyse sitten autoista, laivoista, junista tai lentokoneista.
Standards and rules are quickly taken up, whether they relate to motor vehicles, boats, trains or aeroplanes.
FinnishHuonokuntoisista laivoista on laadittu luetteloita.
FinnishKyse ei siis ole liikenteessä olevista laivoista.
Finnish   – Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, viime viikonloppuna yksi maailman suurimmista laivoista saapui Valencian satamaan.
   Mr President, Commissioner, last weekend, one of the biggest ships in the world docked at the port of Valencia.
FinnishMillaisista laivoista oli kyse?
FinnishEi ole mitään hyötyä tarkastaa 25 prosenttia hyväkuntoisista laivoista, vaan tarkastukset on keskitettävä vaarallisiin ja vanhoihin laivoihin.
It is absolutely no use checking 25% of ships in good condition; you must focus the controls on hazardous ships and old ships.
FinnishPaljon käytetyiltä vesiteiltä löytyy säännöllisesti laivoista peräisin olevaa jätettä.
However, even it has disadvantages for the environment, and busy waterways regularly show evidence of pollution from ships.
FinnishUnioni tulee merikuljetustensa suhteen yhä riippuvaisemmaksi kolmansien maiden laivoista ja samalla menettää tärkeän taloudellisen toiminnon.
Not only is the Union increasingly dependent for its maritime transport on third-country ships; a significant area of economic activity is also lost as a result.
FinnishEuroopassa sääntely on tiukempaa, ja satamavaltioiden harjoittamaa tarkastustoimintaa koskevan direktiivin mukaan 25 prosenttia saapuvista laivoista täytyy ja on pakko tarkastaa.
In Europe, legislation is stricter and it is compulsory to inspect 25% of the incoming vessels according to the port-state control directive.
FinnishUskon myös, kuten esittelijä jo sanoi, että meidän on velvoitettava jäsenvaltiot tai satamat suorittamaan vuosittain kunnollinen tarkastus 25 %: lle kaikista laivoista.
I also believe, as the rapporteur said, that we must require Member States and ports to ensure that 25 % of all ships are actually inspected every year.
FinnishSkandinaviassa olemme nähneet satamatyöntekijöiden kieltäytyvän käsittelemästä sellaisista laivoista peräisin olevaa rahtia, joilla työ- ja palkkaehdot eivät ole olleet kunnossa.
In Scandinavia, we have seen examples of port workers refusing to handle goods from ships on which the working and wage conditions were not in order.
FinnishMerirosvojen toiminta Adeninlahdella on maksanut laivanvarustamoille 18-30 miljoonaa USA:n dollaria laivoista ja niiden miehistöistä maksettuina lunnasrahoina.
Acts of piracy in the Gulf of Aden have cost ship-owners between USD 18 million and USD 30 million, in the form of ransom fees paid to recover the ships and their crews.
FinnishToinen näkökulma: meidän on otettava mukaan laivojen käyttämä dieselöljy, koska 14 % kaikista N- ja X-päästöistä ja 16 % kaikista rikkipäästöistä on peräisin yksinomaan laivoista.
Secondly, we must include marine diesel, because 14 % of all N and X emissions and 16 % of all sulphur emissions come from the shipping sector alone.
FinnishKannatamme sitä, että " riittävän" tilalla mainitaan vanha luku, jonka komissio on itse esittänyt aikaisemmissa säännöksissä, nimittäin 25 % laivoista pitäisi mielestämme tarkastaa.
Instead of this we would prefer to use a figure which the Commission itself suggested in earlier regulations, so that 25 % of all vessels must be inspected.
FinnishKoska tässä asiassa on enimmäkseen kyse laivoista, on ehkä sopivampaa toivoa maston ja jaluksen kuin kaulan ja jalan katkeamista, sillä näin kalastajat sanovat.
Since it is more to do with ships, perhaps it would be more appropriate, rather than wishing for me to take the bull by the horns, to take the helm, using the more nautical expression.

Impara nuove parole

Finnish
  • laivoista

Dai un’occhiata nel dizionario Inglese-Italiano di bab.la.