FI lähestyä
volume_up
[lähestyn|lähestynyt] {verbo}

Miten neuvosto aikoo tarkkaan ottaen lähestyä vaikutusten arvioinnin kysymystä?
How exactly is the Council going to approach the issue of impact assessments?
Minä haluan lähestyä asiaa hyvin erilaisesta näkökulmasta.
I want to approach this from a very different perspective.
Mutta miten näitä yhteiskunnan kerroksia tulisi lähestyä?
But how should we approach these layers of society?
Jos tarkastelemme asiaa laajemmasta näkökulmasta, voimme kuitenkin lähestyä aitoa tasapainoa.
In the big picture, we could be close to real balance.
Haluamme nyt budjettivaliokunnan avustuksella lähestyä vuosituhattavoitteita.
Today, with the help of the Committee on Budgets, we want to bring the Millennium Objectives closer.
Meillä on siksi tilaisuus yhdistyä entistä voimakkaammin ja lähestyä toisiamme.
We have, therefore, opportunity to become increasingly united and to come closer together.
Grooming on erityisen salakavalaa, koska lähestyminen vaikuttaa "pehmeältä".
'Grooming' is particularly insidious because the advances appear to be 'softer'.
lähestyä (anche: hipoa)
Kun olen 30 000 jalan korkeudessa ja lähestyn Puolan rajaa, turvallisuusongelma on kuitenkin aivan sama.
Because after all, when I am at 30 000 feet and approaching the Polish border, the safety problem is just the same.
lähestyä (anche: piirittää, saartaa)
Jos tarkastelemme asiaa laajemmasta näkökulmasta, voimme kuitenkin lähestyä aitoa tasapainoa.
In the big picture, we could be close to real balance.
Tämän keskustelun lähestyessä loppuaan useat ensisijaiset arvioinnit ovat tulleet selväksi.
As this debate draws to a close, a number of primary evaluations have become clear.
"Fatuzzo, sinun pitää muistaa, että täytät 57 vuotta, niinpä sinäkin lähestyt eläkeikää.
'Mr Fatuzzo, your should remember that this is your 57th birthday and that means you are getting close to collecting your pension.
Katson myös, että Norjan on helpompi lähestyä EU:ta ja lopulta liittyä jäseneksi, jos Islanti liittyy.
I also believe that it will be easier for Norway to draw closer to the EU and eventually become a Member if Iceland joins.
Nyt ensimmäisen laajentumisen lähestyessä on annettava enemmän ja selkeämpää tietoa kuin tähän saakka.
As the initial accessions draw closer, more and clearer information must be provided than has been the case to date.
Olympialaisten lähestyessä Kiinan kansantasavallan viranomaiset tehostavat kyseistä maakuntaa koskevaa politiikkaansa.
As the Olympic Games draw nearer, the authorities in the People's Republic of China are intensifying their policies as regards this province.
lähestyä
lähestyä
Muuten, jos haluamme lähestyä yleisöä - kansalaisia - meidän on käyttäydyttävä, kuten olemme tehneet.
By the way, if we want to be nearer to the public - to the citizens - we have to behave as we are doing.
(EL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, maraton lähestyy loppuaan.
(EL) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen an Olympic marathon is nearing its completion.
Entä kuinka voimme tosissamme pyrkiä vähentämään työttömyyttä, kun laajentumisen ajankohta lähestyy lähestymistään?
And how are we going to be able to deal seriously with unemployment with the date for enlargement ever nearer?
lähestyä
lähestyä

Esempi di utilizzo "lähestyä" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishAsiaa voidaan tietenkin lähestyä myös muilta kanteilta, ja yksi niistä on syrjintä.
Other approaches are possible, of course, and one of these is discrimination.
FinnishJulistettu hätätila on erityisen huolestuttava tapa lähestyä kriisiä ja sekasortoa.
The declaration is an especially worrying way of addressing the crisis and confusion.
FinnishMeillä on siksi tilaisuus yhdistyä entistä voimakkaammin ja lähestyä toisiamme.
We have, therefore, opportunity to become increasingly united and to come closer together.
FinnishMonista näistä asioista ja tavastani lähestyä niitä vallitsi yleinen yksimielisyys.
There was a general consensus around many of these issues and in the way they were approached.
FinnishKansalaisille tarjoutui mahdollisuus lähestyä unionia omilla vakavilla ongelmillaan ja huolillaan.
It gave a chance to the citizens to come with their serious problems and concerns.
FinnishHän sanoo, ettemme edes tiedä, miten lähestyä asiaa -- meillä ei ole edes viitekehystä.
He says, we don't even know how to begin to think about it -- we don't even have a framework.
FinnishTavoitteena on lähestyä uudella tavalla oikeus- ja sisäasioita Euroopan unionissa.
The ambition is to restate the broad scope of justice and home affairs policy in the European Union.
FinnishHaluamme nyt budjettivaliokunnan avustuksella lähestyä vuosituhattavoitteita.
Today, with the help of the Committee on Budgets, we want to bring the Millennium Objectives closer.
FinnishKaikkia näitä haasteita ja tehtäviä ei voida lähestyä itsenäisesti vain kansallisella tasolla.
All these challenges and tasks cannot be approached independently, at national level alone.
FinnishEi ole tarpeen ostaa CD-levyjä Sveitsistä; tätä ongelmaa voidaan lähestyä myös toisesta suunnasta.
It is not necessary to buy CDs from Switzerland; there is another way to go about this.
FinnishMielestäni vastaus on selvä: sitä pitäisi lähestyä päättäväisesti.
To my mind, the answer is clear: it should be approached resolutely.
FinnishUnionin on jo nyt yritettävä lähestyä Kamputsean hallitusta.
The Union needs to act now and make clear representations to the Cambodian Government.
FinnishVoidaanko asiaa lähestyä Izquierdo Colladon ehdottamalla tavalla?
Can it be approached in the way Mr Izquierdo Collado proposes?
FinnishSe on myös osoittautunut oikeaksi tavaksi lähestyä tätä aihetta.
That has also proven to be the right way to tackle this issue.
FinnishMinulla on kaksi ehdotusta siitä, miten kestävää kehitystä voidaan lähestyä hieman jäsennellymmin.
In order to make sustainable development a little more specific, I have two suggestions to make.
FinnishArvoisa puhemies, HVK: n työ alkaa lähestyä loppuaan.
Mr President, the proceedings of the Intergovernmental Conference are coming to an end.
FinnishOn olemassa vakavasti otettavia tapoja lähestyä työllisyyskysymyksiä.
There are serious ways of approaching employment issues.
FinnishJoten tehdäkseni kokeen, minun täytyi lähestyä aivoja ja manipuloida oksitosiinin eritystä suoraan.
So to make the experiment, I knew I'd have to go into the brain and manipulate oxytocin directly.
FinnishEnsiksi haluan viitata siihen, että tätä direktiiviä voi lähestyä kahdesta eri näkökulmasta.
First, I should like to refer to the fact that there are two different starting points for this directive.
FinnishNäiden tosiseikkojen perusteella voimme ehkä lähestyä toisiamme.
Based on these facts, maybe we can bridge our differences.