"koti" traduzione inglese

FI

"koti" in inglese

volume_up
koti {sostantivo}
EN
FI

koti {sostantivo}

volume_up
Yksi lähtee, toinen tulee hänen tilalleen; tämä on puolittainen koti eikä turvallinen koti.
One goes, another takes its place; this is a ‘halfway house’, not a safe home.
Meillä on nyt yhteinen koti ja yhteinen tulevaisuus.
We now share the same house and the same future.
Vuosituhannen vaihteen huippukokouksen päätösjulistuksessa Yhdistyneiden Kansakuntien todetaan olevan "koko ihmiskunnan yhteinen koti".
The Millennium Summit Declaration referred to the United Nations as ‘the common house of the entire human family’.
koti (anche: perusta, pohja, päämaja, pesä)
volume_up
base {sostantivo}

Esempi di utilizzo "koti" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishKäytitte puheessanne sanaa pax, rauha, jota ihmisten koti ja luomakunta tarvitsee.
You spoke of pax, of peace for the human family and creation.
FinnishArvoisa puhemies: " Koti-ikävän aalto isoisäni luokse sameutti silmäni.
Mr President, tears of nostalgia for my grandfather clouded my eyes.
FinnishKun SkyDrive auttaa työssä, Messenger auttaa koti-ikävässä.
And while SkyDrive helps with my work, Messenger helps with my homesickness.
FinnishHeitä hyvästi vanhalle koti-PC:lle ja nauti tämän uuden suuren pöytä-PC:n tarjoamasta monipuolisesta viihteestä.
With a giant touch 20-inch screen that stands up or lays flat, it’s fun and productive for the whole family.
FinnishIhanteellisessa maailmassa potilaat saisivat parasta terveydenhoitoa nopeimmin koti- tai asuinmaassaan.
In an ideal world, patients would receive the best healthcare most quickly in the country of their birth or the country where they live.
FinnishTässä yhteydessä Euroopan unionin tulisi kiinnittää erityistä huomiota siihen, että koti luodaan myös monikulttuurisille perheille.
In the process, the European Union must pay particular attention to the need to build homes for multi-ethnic families.
FinnishSyynä oli ensinnäkin koti-ikävä ja yhteenkuuluvuus maahan, joka on aivan liian tärkeä, jotta sen voisi antaa ääriainesten käsiin.
One is homesickness and attachment to a country that is much too important to be allowed to fall into the hands of extremists.
FinnishOsa-aikatyö on mielekästä, jos se auttaa sovittamaan työ- ja perhe-elämän vaatimukset paremmin yhteen, samoin kuin koti- ja etätyö.
Part-time work is sensible if it allows the demands of work and family life to be better reconciled, including through homeworking and teleworking.
FinnishEuroopan komission tietojen mukaan Kioton pöytäkirjan säännöksiä on mahdollista noudattaa alle 20 euron kustannuksilla hiilidioksiditonnia koti.
According to data from the European Commission, we will be able to comply with Kyoto by implementing measures costing less than EUR 20 per tonne of CO2.
FinnishJoudumme nyt kohtaamaan öljylautan aiheuttamat tuhot rannikoillamme, ja meidän on koetettava auttaa ihmisiä, joiden elämä, koti ja mahdollisuudet ovat uhattuina.
We are now experiencing the impact of these coastlines destroyed by an oil slick, and having to deal with these people whose lives, homes and opportunities are affected.
FinnishOn ilmiselvää, että meidän on ajateltava tuhansia yksityisiä kansalaisia, joiden koti on tuhoutunut, ja meidän on yhteisvastuullisesti myönnettävä varoja myös heille.
It is obvious that we have to think of the thousands of private citizens whose homes were destroyed, and we should also, in a spirit of solidarity, make funds available for them.
FinnishMatkasta selviytyneitä odottivat vuosien nöyryytykset, nälkä, taudit ja koti-ikävä, ja 1 500 000 viatonta ihmistä karkotettiin tällä tavoin vain siksi, että he olivat puolalaisia.
Years of humiliation, hunger, disease and homesickness awaited those who survived the journey, and 1 500 000 innocent people were deported in this manner merely because they were Polish.