"kasvaa" traduzione inglese

FI

"kasvaa" in inglese

FI

kasvaa [kasvan|kasvanut] {verbo}

volume_up
Näin ollen hajaannuksen ja uudelleenkansallistamisen vaara kasvaa jatkuvasti.
Consequently, the danger of disintegration and renationalisation continues to grow.
Energian kulutus kasvaa jatkuvasti, mutta luonnonvarat ovat rajallisia.
Energy consumption is continuing to grow, but the natural resources are limited.
Tarkoitan tällä jokaisen lapsen oikeutta saada kasvaa puhtaassa ympäristössä.
By this I mean the right of every child to grow up in an intact environment.
Jos tällainen etukäteisvalvonta puuttuu, kasvaa väärinkäytösten ja petosten riski.
With no such ex-ante control, the risks of irregularity and fraud will increase.
Tämä muoto tarjoaa parhaan äänenlaadun, vaikkakin tiedoston koko saattaa kasvaa.
This format provides the best audio quality; however, the file size might increase.
Tämä kilpailu lisääntyy edelleen sitten, kun öljynvienti kasvaa täyteen mittaansa.
This competition will increase even further once oil exports increase to their full potential.
Käy niin, että veronmaksajat maksavat tieliikenteen edellyttämien ympäristöinvestointien kustannukset, ja moottoriteiden kysyntä kasvaa kasvamistaan.
Road transport will then get the taxpayer to pick up the tab for the necessary environmental investments, and demand for more motorways will continue to rise.
Työeläkejärjestelmien merkitys kasvaa tulevaisuudessa kaikissa jäsenvaltioissa.
The importance of occupational pensions schemes will rise in many Member States.
Kertomuksessa varoitetaan myös, että nämä vajeet voivat vielä kasvaa.
There are warnings that the incidence of deficits could rise even higher.
Ennusteen mukaan se kasvaa vuodesta 1995 vuoteen 2015 yhteensä yli 100 prosenttia.
According to forecasts, it will rise by more than 100% between 1995 and 2015.
Mielestäni ainoa keino muuttaa tätä tilannetta on, että kansalaiset ryhtyvät vastarintaan, joka onneksi kasvaa koko ajan.
In my opinion, the only way to change this situation is develop resistance and counterattack by the peoples, which fortunately are burgeoning constantly.
Sitä mukaa kuin Euroopan yhdentymisen vauhti kiihtyy ja sisämarkkinat kasvavat, ulkomaisten pääomasijoitusten määrä kasvaa.
As the process of European integration gathers momentum and the internal market grows, the amount of cross-border capital investment is increasing, which is a good sign.
Siksi tämän politiikan pitää pakostakin olla pitkän aikavälin politiikkaa, ja kuten kaikkien pitkän aikavälin poliittisen toimien, sen pitää kasvaa, aina hyvin vakain askelin.
So this policy must of necessity be a long term policy and like all long term policies it must gather momentum, taking increasingly firm steps.

Esempi di utilizzo "kasvaa" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishMäärämme kasvaa muutamasta miljoonasta ihmisestä nykyiseen seitsemään miljardiin.
We go from a couple of million people to the seven billion people we are today.
FinnishOnnettomuusvaara kasvaa tulevaisuudessa, sillä kenttä laajenee erittäin nopeasti.
The risk of a future accident is increasing since the field is expanding rapidly.
FinnishSillä on myös valtavasti demografista potentiaalia ja sen talous kasvaa nopeasti.
It also has great demographic potential and is enjoying swift economic growth.
FinnishEmme voi myöskään edelleenkään hyväksyä sitä, että siirtokuntien annetaan kasvaa.
In addition, it remains unacceptable that settlements are still allowed to expand.
Finnish. - (DE) Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrä kasvaa jatkuvasti.
The amount of waste electrical and electronic equipment is constantly increasing.
FinnishPohjoisen ja etelän välinen ero kasvaa.
Five years after Rio, it seems that seventy species are disappearing every day.
FinnishAvoimuus on tärkeä asia ja sen merkitys kasvaa entisestään globalisaation myötä.
Transparency is important and its importance is growing in the age of globalisation.
FinnishTilanne heikkenee entisestään, kun köyhyydestä näin kärsivien naisten määrä kasvaa.
The situation becomes worse still as the number of people thus affected increases.
FinnishKreikka liittyy Euroopan yhteisöön, jonka jäsenvaltioiden määrä kasvaa kymmeneen.
Greece joins the European Communities, bringing the number of members to 10.
FinnishKuluttajien kiinnostus niiden käyttöä kohtaan kasvaa jatkuvasti Euroopan unionissa.
In the European Union, consumers attach ever greater importance to the use of them.
FinnishEurooppa on joutunut kokemaan lukuisia katastrofeja, ja niiden määrä kasvaa.
Europe is being hit by a great many disasters, and their number is increasing.
FinnishSe on 60-70 prosenttia EU:n taloudesta ja työllisyydestä, ja sen osuus kasvaa.
It accounts for 60-70% of the EU's economy and employment and it is growing.
FinnishUudella sopimuksella Euroopan parlamentin valta kasvaa myös muissa yhteyksissä.
The new Treaty also improves the powers of the European Parliament in other respects.
FinnishTämän merkitys kasvaa entisestään, jos globalisaatio jatkuu odotustemme mukaisesti.
This becomes all the more important if globalisation continues, as we expect it to.
FinnishEro aktiivisten työssäkäyvien ja eläkeläisten välillä kasvaa entisestään.
The gap between those actively employed and pensioners is becoming ever greater.
FinnishJos emme voi myydä tuotteitamme, työttömien miesten ja naisten määrä kasvaa.
If we cannot market our products we will have more unemployed men and women.'
FinnishSe tietää aina pahoja uutisia työllisyydelle, sillä tavallisesti työttömyys kasvaa.
That is always bad news for employment, with unemployment rising, as a rule.
FinnishSe ilmestyy aikana, jona unionin ja sen kansalaisten välinen kuilu kasvaa edelleen.
It comes at a time when the gap between Europe and its citizens is widening.
FinnishTekniikka on kiistanalainen, ja alaa koskeva tietämyksemme kasvaa nopeasti.
The technology is controversial and our knowledge of the field is growing rapidly.
FinnishVenäjällä ei mitään hyötyä siitä, että epävakaisuus Kaukasian alueella kasvaa.
Russia too has no interest in seeing increased instability in the Caucasus.