"jotka" traduzione inglese

FI

"jotka" in inglese

FI

jotka {pronome}

volume_up
jotka (anche: joka, se, mikä, tuo)
Hän lainasi Goethen viimeisiä sanoja, jotka tämä lausui kuolinvuoteellaan.
I am not sure this is a suitable Goethe quote and whether he knew that.
Saanko pyytää niitä, jotka jauhavat siitä, kuinka EU on mahtava masiina, kysymään tätä itseltään?
May I ask those who bang on about the EU being this magnificent machine to ask themselves that question?
Ne, jotka tekevät enemmän, jotka osoittavat ansaitsevansa enemmän, saavat enemmän.
Those who do more, those who show that they deserve more, will receive more.
jotka (anche: joka, kuka)
Äänestäkää sitten te sen puolesta - ne teistä, jotka ovat äänestäneet sen puolesta.
Let us see you vote for it then - those of you who have voted for this.
Tällaisessa vallanjaossa on niitä, jotka päättävät ja niitä, jotka valvovat.
In the separation of powers, there are those who decide and those who control.
Se on tärkeää ammattikuljettajien lisäksi myös kaikille meille, jotka liikumme Euroopan teillä.
This is relevant not only to professional drivers but to all of us who drive on European roads.
jotka (anche: joka, jonka)
Minulla on kollegoita, jotka tunnette ja jotka ovat erittäin päteviä tällä alalla.
I have colleagues, whom you know and who are very skilled in that area.
Haluaisin pyytää anteeksi kaikilta niiltä, jotka ovat täällä sen vuoksi.
I wish to apologise to all those for whom that is their reason for being here.
Niistä 630 henkilöstä, jotka hän on työllistänyt yritykseensä, 600 on kongolaisia.
Out of the 630 people whom he employs in his business, there are 600 Congolese.

Esempi di utilizzo "jotka" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishIran rikkoo kyynisesti kansainvälisiä sitoumuksia, jotka se on allekirjoittanut.
Iran is cynically violating the international commitments to which it signed up.
FinnishKysymykset, jotka todella haluan ottaa esille, koskevat talousarvion toteutusta.
The issues that I really want to raise concern the implementation of the budget.
FinnishSitovatko sääntelijää säännöt, jotka vaativat laitosten luokitusten käyttämistä?
Will the regulator be bound by the rules that call for their ratings to be used?
FinnishOn totta, että direktiivi sisältää kymmenen vähimmäisehtoa, jotka on täytettävä.
It is true that the directive contains ten minimum conditions that are to be met.
FinnishToinen näkökohta koskee kahta ongelmaa, jotka kohtaamme homofobian torjunnassa.
The second issue concerns the two problems we are facing in fighting homophobia.
Finnish   Jäsen in 't Veld, suuret kiitokset huomautuksistanne, jotka panemme merkille.
   Thank you very much for your comments, Mrs in 't Veld, we take note of them.
FinnishMietinnössä on kaksi mielenkiintoista lausetta, jotka ansaitsevat lisähuomiota.
There were two interesting sentences in the report that merit further attention.
FinnishSiksi teimme nämä kymmenen vaihdosta, jotka ovat kuitenkin olennaisen tärkeitä.
So we have made these ten changes which are, however, of fundamental importance.
FinnishTietojärjestelmät, jotka eivät täytä vaatimuksia, eivät ole apuväline vaan uhka.
Systems which do not comply with these requirements are not an aid, but a threat.
FinnishIhmettelen kuitenkin muutamia seikkoja, jotka vaikuttavat minusta epätarkoilta.
Nevertheless, I have certain questions surrounding what seem to be inaccuracies.
FinnishNe ovat alueita, jotka erityisesti talvisin kärsivät eristyneisyyden ongelmista.
They are regions which, especially in winter, face special problems of isolation.
Finnish(Eikö tämä itse asiassa koske kaikkia kehitysmaita, jotka saavat meiltä tukea?)
(In fact, does this not apply to all developing countries that receive our aid?)
FinnishKaikkien niiden maiden, jotka haluavat liittyä Euroopan unioniin, on mukauduttava.
It is every country that wishes to accede to the European Union that must adapt.
FinnishSaanen korostaa muutamia näkökohtia, jotka kaipaavat perusteellista arviointia.
Allow me to highlight a few aspects that are in need of comprehensive evaluation.
FinnishSiinä aloitetaan käytännöllisesti teoksista, jotka ovat jo julkista omaisuutta.
It starts in a practical manner with works that are already in the public domain.
FinnishHaluaisin kuitenkin korostaa kahta kohtaa, jotka ovat minulle erityisen tärkeitä.
I wish to highlight two points, however, to which I attach particular importance.
FinnishOnneksi on Espanjan kaltaisia valtioita, jotka vastustavat kyseisiä aloitteita.
Fortunately, there are countries, such as Spain, which oppose such initiatives.
FinnishNämä ovat kolme tavoitetta, jotka otetaan huomioon kaikissa kulttuuritoimissamme.
These will be the three common themes running through all our cultural actions.
FinnishEi ole riittävää tehdä pitkän aikavälin suunnitelmia, jotka annetaan ylhäältä.
It is not sufficient to make long-term plans which are handed down from on high.
FinnishUseat ehdotuksista ovat sellaisia, jotka eivät tarvitse yhteistä EU-politiikkaa.
Several of the proposals are such as not to require any common policy at EU level.