FI hylätä
volume_up
[hylkään|hylännyt] {verbo}

1. generale

hylätä (anche: torjua)
Siksi kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö pitäisi hylätä.
It is for that reason that we should reject this request for urgent procedure.
   Arvoisa puhemies, ehdotettu kompromissi on parempi hyväksyä kuin hylätä.
   Mr President, it is better to accept the proposed compromise than reject it.
Päätimme hylätä lääkeyhtiöiden järjestämät mainoskampanjat.
We agreed to reject the commercial campaign mounted by the pharmaceutical companies.
Sen sijaan haluamme hylätä tämän järjestelmän ja käynnistää vaihtoehdon etsimisen.
Instead, we want to abandon this system and start the search for an alternative.
Tämä ei tarkoita sitä, että aiomme hylätä ajatuksen teollisesta ravinnontuotannosta.
That is not to say that we are going to abandon the idea of the industrial production of food.
Niinpä emme saa hylätä perintöämme ja laajaa kansainvälistä kannatustamme.
Accordingly, we must not abandon our heritage and the broad international support we enjoy.
On moraalitonta hylätä yksi energialähde: mielestäni on vastuutonta yksinkertaisesti hylätä ydinenergia.
It is immoral to just discard a source of energy: in my view, it is irresponsible to simply dismiss nuclear energy.
Haluaako parlamentti hylätä perinteisen määritelmän valtioiden ja kansojen unionista ja ottaa käyttöön valtioiden ja kansalaisten unionin käsitteen?
Does Parliament want to discard the traditional definition of a Union of States and of peoples and adopt the concept of a Union of States and citizens?
Meidän olisi parlamentissa pitänyt hylätä ehdotus heti ensimmäisen käsittelyn jälkeen eikä meidän ei olisi pitänyt tehdä siihen tarkistuksia.
In Parliament we should have discarded the proposal immediately after the first reading, we should not have amended it.
hylätä (anche: hankkiutua eroon)
Itseään kunnioittava parlamentti ei voi hylätä perinteistä arkistointijärjestelmäänsä.
A parliament that has self-respect does not ditch its traditional archiving system.
On todella pahoiteltavaa, että Yhdysvaltojen hallitus on päättänyt hylätä etenemissuunnitelman pelkästään vaaleihin liittyvistä syistä.
It is deeply regrettable that the United States administration, for purely electoral reasons, has decided to ditch the roadmap.
Olemme kuitenkin esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että tällä hetkellä emme saisi hylätä mikroaaltotekniikan kaltaisia vaihtoehtoja.
We nonetheless share the rapporteur’s view that, at present, we should not simply, , ditch such things as microwave communication.
hylätä (anche: luovuttaa, luopua, lopettaa, antaa)
Emme saa hylätä Lissabonin strategiassa hyväksyttyjä jaloja tavoitteita.
We must not give up the noble objectives adopted in the Lisbon Strategy.
Naisten ei pitäisi hylätä luonnollista päämääräänsä perustaa perhe ja olla äitejä, jos he haluavat omistautua tieteelle.
Because of their devotion to science, women should not give up their natural purpose of creating a family and being mothers.
Can you see that the emperor has no clothes and scrap this proposal?
Lisäksi on todellakin päätetty hylätä ehdotettu komiteamenettely.
It has, indeed, also been decided to scrap the proposed comitology procedure.
Tämän vuoksi on mahdotonta hylätä vaatimusta, joka edellyttää asevarustelua ja solidaarisuutta Natoa kohtaan.
That makes it impossible to scrap the requirement for re-armament and for solidarity with NATO.
hylätä
Mikään johtaja, mikään kansa ei voi yksin hylätä menneisyyttä ja rakentaa tulevaisuutta: sen voivat kuitenkin tehdä kansat ja Euroopan hallitukset työskentelemällä kaikki yhdessä.
No ruler, no people can single-handedly cast off the past and build the future; but the European peoples and governments can do so by working all together.
EU:n Tšetšeniaa koskeva aloite hylättiin ja Zimbabwea koskeva päätöslauselmamme torjuttiin esityksellä pidättyä toimenpiteistä.
An initiative from the EU on Chechnya was defeated and our resolution on Zimbabwe fell to a 'No Action' motion.
Koska sekä Garganin että Nieblerin tarkistukset hylättiin, seuraavat tarkistukset (valiokunnan tarkistukset) hyväksyttiin, kuten pelkäsin.
As both the Gargani and Niebler amendments were defeated, the next amendment (Committee) was passed as I feared.
Epäluottamuslause, joka on ensimmäinen äänestykseen asti edennyt, hylätään 109 äänellä 18:aa vastaan. Neljä edustajaa pidättäytyy äänestämästä.
The motion, the first to be put to a vote, was defeated by 109 votes to 18, with 4 abstentions.
Lisäksi, jos todella aiomme pyrkiä saavuttamaan Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet, emme yksinkertaisesti voi vain hylätä ihmisiä oman onnensa nojaan.
In addition, if we really want to set to work on achieving the EU 2020 objectives, we simply cannot afford to just desert people.
Me kuitenkin vaadimme tätä irtiottoa ja sanomme, että on aika hylätä vakaussopimus ja korvata se sosiaalista kehitystä ja edistystä tuovalla ohjelmalla.
Nevertheless, we insist on this break and say that it is time to drop the Stability Pact and replace it with a programme of social development and progress.
Neuvostossa syntyi kuitenkin erimielisyyttä, ja parlamentti päätti hylätä asiaa koskevat tarkistukset, jotta koko direktiivistä päästiin yhteiseen kantaan.
However, disagreements emerged within the Council, and in order to get an agreed position on the directive as a whole, it was decided by Parliament to drop the amendments on this particular issue.
Ja aloin ajatella, että minun pitäisi vain hylätä koko projekti.
And I started to think I should just dump this project.
hylätä
hylätä (anche: panna syrjään)
hylätä (anche: kumota)
hylätä (anche: kumota)
Se merkitsee sitä, että neuvosto voisi hylätä rouva Waddingtonin ja puheenjohtajavaltio Saksan välisen sopimuksen.
It means that the Council could overrule the agreement between Mrs Waddington and the German Presidency.
Meillä ei ole oikeutta hylätä unionin kansalaisuutta, vaikka torjumme täysin - kuten minä - koko käsitteen.
We have no right to renounce European citizenship, even if we completely reject - as I do - the whole concept of such a thing.
On yksinkertaisesti mahdotonta hylätä, luopua paitsi eurooppalaisesta lainsäädännöstämme myös yhteisistä kriteereistämme, joiden perusteella olemme neuvotteluja käyneet.
It is simply not possible to abandon, to renounce, not only our European legislation but also our common criteria, on the basis of which we have been negotiating.

2. "esim. Velvollisuus"

hylätä
volume_up
to abdicate {v.} [form.] (e.g. responsibility)

3. Diritto

hylätä (anche: evätä)
Suokaa anteeksi, että sanon näin, mutta on yksinkertaisesti perusteetonta hylätä unioni eliitin hankkeena.
To dismiss Europe as a project of the elite is, if you will pardon my saying so, simply unjustified.
Nyt ei ole oikea aika hylätä lastenhoitoa vaan lisätä kaikille tarjottavia laadukkaita ja kohtuuhintaisia lastenhoitopalveluja.
This is not a time to dismiss childcare but to increase quality, affordable childcare for all.
Sen vuoksi ei kuitenkaan pidä hylätä tehokkaaksi havaittuja taloudellisia keinoja.
For the sake of the future, we should not dismiss economically sound methods which have shown themselves to be effective.

Esempi di utilizzo "hylätä" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishTämä suuntaus on näkyvissä muutamissa tarkistuksissa, jotka me haluamme hylätä.
This tendency arises in some of the other amendments, which we shall be rejecting.
FinnishJos työlupa tarvitaan, muista, että sitä koskeva hakemus saatetaan myös hylätä.
If so, bear in mind that your application for a work permit might be refused.
FinnishNiinpä niin, arvoisa puhemies, siinäpä monta hyvää syytä hylätä tämä asetus.
There, then, are many more reasons than are needed for rejecting this regulation.
FinnishSen vuoksi kannatamme tarkistusta, jonka tarkoituksena on hylätä yhteinen kanta.
Therefore, we support the amendment aimed at rejecting the common position.
FinnishTämä asiakirja ei ole jotain, joka voidaan yksinkertaisesti hyväksyä tai hylätä.
This document is not something you can take or leave, ladies and gentlemen.
FinnishOlen kuitenkin sitä mieltä, että Pronkin tarkistuksen toinen osa tulisi hylätä.
But I think that the second part of Mr Pronk's amendment should be rejected.
FinnishEräiden parlamentin jäsenien mielestä teksti olisi pitänyt hylätä tästä syystä.
Some people in this House felt that it should be rejected for this reason.
FinnishEmme myöskään hyväksy, että direktiivillä 94 saatu järjestelmä täytyy hylätä.
Nor can we accept that the system set up under the 1994 directive will be abolished.
FinnishTällä välin komissio voi hyväksyä joitakin tarkistuksia ja hylätä toisia.
Meanwhile, the Commission can accept certain amendments while rejecting others.
FinnishHanke pitäisi hylätä tai laatia uudelleen kansallisten muistomerkkiemme suojelemiseksi.
The project should be abandoned or re-worked to protect our national monuments.
FinnishLainsäädäntöpäätöslauselmassa päätimme myöhemmin hylätä komission ehdotuksen.
We then adopted a legislative resolution rejecting the Commission proposal.
FinnishVähintä mitä voimme tehdä, on hylätä myös tällaisen komission jäsenehdokkaan jäsenyys.
At the very least, we should have done likewise with a European Commissioner.
FinnishTämä ei missään nimessä anna meille oikeutta hylätä perinteisiä kantojamme.
That does not, of course, justify us ignoring our own traditional positions.
FinnishEuroopan unionin on aika hylätä kaksinaismoralistinen Kiinan politiikkansa.
It is time the European Union abandoned its policy of double standards towards China.
FinnishMuut ehdotukset haluaisimme hylätä syistä, joita jo yleisesti käsittelin.
We cannot accept the other amendments for the general reasons I have already cited.
FinnishEi riitä, että parlamentilla on lopulta mahdollisuus hyväksyä tai hylätä sopimus.
It is not enough for a parliament to be able, at the end, to give or withhold its approval.
FinnishParlamenttimme on korkea aika hylätä loitsunsa ja ideologiset oppinsa.
It is high time that Parliament abandoned empty slogans and ideological dogma.
FinnishEdit Bauerin mietinnössä muotoiltu kehotus uuden lainsäädännön antamisesta pitäisi hylätä.
The call for new laws as formulated in the Bauer report should be rejected.
Finnish   Arvoisa puhemies, on useita hyviä syitä hylätä satamadirektiivi.
   Mr President, there are several good reasons for rejecting the ports directive.
FinnishSen vuoksi tarkistusehdotukset 6 ja 18 ovat tarpeettomia ja ne voidaan hylätä.
Amendments Nos 6 and 18 are therefore unnecessary and are rejected.