"havainto" traduzione inglese

FI

"havainto" in inglese

volume_up
havainto {sostantivo}
FI

havainto {sostantivo}

volume_up
Tätä asiakirjaa tutkittaessa on eräs merkittävä havainto kuitenkin tarpeen.
An important observation becomes necessary, however, when one examines the matter.
Tämä havainto pakottaa minut sanomaan, että myös mietintömme ovat hyvin tärkeitä.
This observation compels me to say that our reports are also very important.
Yksi keskeinen havainto on, että jälleenrakennuskausi on ohi.
One crucial observation is that the period of reconstruction is over.
havainto (anche: huomautus)
Tämä havainto on murskannut toiveemme siitä, että tauti voitaisiin rajata Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.
This discovery dashes our hopes that the disease could be confined to the UK.
havainto (anche: huomio, merkki, muistilappu, maine)
volume_up
note {sostantivo}
Yksi havainto: parlamentti hyväksyi asian vuosi sitten, ja yhdyn kollegoihini ja pyydän teitä, Enikő Győri, panemaan merkille parlamentissa tästä asiasta vallitsevan vahvan yksimielisyyden.
One observation: for one year, Parliament has given its agreement, and I join my fellow Member in asking you, Mrs Győri, to take note of the very strong consensus within Parliament on this matter.
On kiintoisa havainto, että nykyisin eläinten hyvinvointia koskevilla tiedotustoimilla on oikeusperusta mutta eläinten terveyttä koskevilla toimilla ei, ja tämä aiotaan ehdotuksessa korjata.
It is interesting to note that we currently have a legal base for communication activities in animal welfare but not for animal health, and this is going to be corrected in the proposal.
havainto (anche: huomautus, varoitus, ilmoitus, huomio)
Havainto viestintäkuilusta Euroopan unionin ja sen kansalaisten välillä ei ole uusi asia.
The perception of a communication gap between the European Union and its citizens is not new.
havainto (anche: huomautus, huomio)
Merkittävin havainto liittyy täytäntöönpanosääntöihin, jotka koskevat sellaisia operaattoreita koskevia velvoitteita, joiden on ilmoitettu olevan määräävässä markkina-asemassa.
The first remark to be made regards the arrangements for imposing obligations on operators notified as having significant market power.

Esempi di utilizzo "havainto" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishTämä havainto johti vakauspaketin solmimiseen, johon palaan vielä.
This led to the Stability Pact being adopted, a subject I shall return to later.
FinnishLopuksi muutama havainto merentakaisista maista ja alueista.
Finally, I would make a comment on the OCTs, the overseas countries and territories.
FinnishYksi havainto, jonka tein, oli että alueella edistytään, vaikkakin epätasaisesti ja vaillinaisesti.
One conclusion I drew was that the region is making progress, even if it is uneven and incomplete.
FinnishHavainto perustuu laajaan teoreettiseen analyysiin sekä kokemuksiin riippumattomista keskuspankeista.
This is supported by extensive theoretical analysis and empirical evidence on central bank independence.
FinnishTällainenkin havainto on tehty Isossa-Britanniassa.
FinnishTämä havainto pätee aivan yleisesti.
FinnishMeille tärkein havainto on ollut se, että Euroopan kansalaiset eivät tällä hetkellä täysin tue eurooppalaista maatalouspolitiikkaa.
For us the most important thing is that we have found that the European people do not fully support European agricultural policy at this moment.
FinnishTekninen valmius, joka on Bulgarian ja Romanian tekemän työn ansiota, on myönteinen havainto, jonka myös me olemme tehneet tänään.
Technical readiness, as a result of the good work carried out by Bulgaria and Romania, is a positive finding, which is also being made by us today.
FinnishMinusta on itse asiassa tunnustettava, että olemme hajottaneet al-Qaidan - tämä on todellinen havainto - ja että meidän täytyy vetää joukot pois.
I believe, in fact, that it must be recognised that we have dismantled al-Qaeda - that is a genuine finding - and that we must pull out.
FinnishToinen myönteinen havainto on, että Romaniassa on sitouduttu osoittamaan lisävaroja maan tasa-arvovirastolle ja takaamaan sille hallinnollinen riippumattomuus.
Another positive finding concerns the commitment made to secure more resources and administrative autonomy for the Romanian Agency for Equal Opportunities.
FinnishOn yllättävä havainto, että itse asiassa sosialidemokraattien ryhmä vastustaa taloudellisia seikkoja koskevaa avoimuutta ja horjuttaa siten yhtä näistä perustekijöistä.
I am astonished to find that it is actually the Socialist Group which is opposed to financial transparency and is thus undermining one of these core elements.
FinnishYksi mietinnön merkittävimmistä panoksista on ehkä havainto, että pysyvä työllisyys on edellytyksenä onnettomuuksien ja työhön liittyvien sairauksien ehkäisemiselle.
One of the most significant contributions of the report is perhaps the finding that permanent employment is a requirement for combating accidents and work-related illnesses.
Finnish   Arvoisa puhemies, ryhmäni katsoo, että Brokin mietinnön ytimenä on havainto siitä, että Euroopan unioni on ja sen pitääkin olla keskeinen kansainvälinen toimija.
   Mr President, according to my group, a crucial element in the Brok report is the realisation that the European Union is, and should be, an important player on the world stage.
FinnishMerkittävä kertomuksen seurannassa tehty havainto oli jälleen kerran se, että 80 prosenttia talousarvion hallinnoinnista tapahtuu jäsenvaltioissa, vaikka lopullinen vastuu onkin komissiolla.
An important point made again in the follow-up to the report is that 80% of the budget is actually administered by the governments of the Member States, while the Commission has final responsibility.