"edustaja" traduzione inglese

FI

"edustaja" in inglese

volume_up
edustaja {sostantivo}

FI edustaja
volume_up
{sostantivo}

1. generale

edustaja
volume_up
representative {sostantivo}
Korkea edustaja, neuvoston edustaja ja minä tapasimme ohjauskomitean tänä aamuna.
The High Representative, a representative from the Council and myself met the steering group this morning.
Kohta kuuluu näin ollen "Single representative" (ainoa edustaja) eikä "High representative" (korkea edustaja).
The phrase would then be: 'Single representative' and not 'High representative'.
Toiseksi jokaisella jäsenvaltiolla olisi oltava edustaja hallintoneuvostossa.
Secondly, each Member State should have a representative on the Management Board.
edustaja (anche: valtuutettu)
volume_up
delegate {sostantivo}
EU:lla on esimerkiksi yksi tällainen edustaja Lähi-idän alueelle.
For example, the EU has one such delegate for the Middle East.
Are you a delegate from the League of Human Rights?'
Jopa silloin, kun työmarkkinaosapuolilla on edustaja neuvoa-antavissa elimissä, nämä edustajat ovat erittäin harvoin naisia.
Even where social partners function as delegates in advisory bodies, these delegates are very rarely women.
edustaja (anche: varajohtaja, viransijainen)
volume_up
deputy {sostantivo}
Pidän erityisen myönteisenä päätöstä nimittää serbialaisvähemmistön edustaja varapääministeriksi.
I very much welcome the decision to appoint a representative of the Serb minority as Deputy Prime Minister.
Sillä välin voidaan nimittää yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean tason edustaja ja hänen sijaisensa.
In the meantime, someone can already be appointed to be responsible for the common foreign and security policy, together with his or her deputy.
Jotkut ihmiset todella työskentelevät voimakkaasti sen puolesta, että demokratia toteutuu Turkissa, ja AKP-puolueen edustaja Faruk Ünsal vastusti tätä nimenomaista tuomiota.
Some people are indeed working hard for democracy in Turkey, and the AKP deputy Faruk Ünsal spoke out against this particular verdict.
edustaja (anche: lähettiläs)
volume_up
envoy {sostantivo}
Luulen, että edustaja katsoo itsekin tehtäväkseen vartioida pienten ja keskisuurten yritysten etuja.
I assume that the envoy will see and define her role as a watchdog also.
Tästä syystä kannatan ajatusta kehottaa neuvostoa nimittämään erityinen EU:n edustaja tai lähettiläs Afrikan sarven alueelle.
For this reason, I approve of calling on the Council to appoint a special EU representative or envoy for the Horn of Africa region.
Arvoisa korkea edustaja Ashton, rauhanprosessi edellyttää näin ollen, että toteutatte välittömiä toimia erityislähettilään kanssa.
Therefore, the peace process needs immediate intervention, intervention by you, Lady Ashton, and by a special envoy.
edustaja (anche: tiedottaja)
volume_up
spokesman {sostantivo}
Euroopan komission edustaja vahvisti tämän tosiseikan 16. helmikuuta 2005.
This fact was confirmed by a European Commission spokesman on 16 February 2005.
Olen Euroopan kansanpuolueen ryhmän edustaja taloudellisten ulkosuhteiden valiokunnassa.
I am the spokesman for the PPE Group in the Committee on External Economic Affairs.
Onko 140 jäsenellä edustaja, joka voisi vastata kysymykseen salaisesta äänestyksestä luopumisesta?
I would ask whether the 140 have a spokesman to comment on the question of withdrawal?
edustaja (anche: tiedottaja)
volume_up
spokesperson {sostantivo}
Se, mitä minulle vastattiin 11 syyskuuta, vai se, mitä edustaja sanoi?
In what was said in reply to me on 11 September or in what was said by the spokesperson?
Esittelijän tehtävänä on olla parlamentin valiokunnan edustaja.
The rapporteur is supposed to be the spokesperson for the parliamentary committee.
Komission edustaja totesi kuitenkin 2. tammikuuta 2008, että Italiaa vastaan oli käynnistetty rikkomista koskeva menettely kesäkuussa 2007.
On 2 January 2008, however, the Commission's spokesperson said that infringement proceedings against Italy had been opened in June 2007.
edustaja
volume_up
appointee {sostantivo}
edustaja
volume_up
exhibitor {sostantivo}
edustaja
volume_up
procurator {sostantivo}
edustaja (anche: kannattaja)
volume_up
proponent {sostantivo}
volume_up
proxy {sostantivo}
edustaja (anche: tiedottaja)
volume_up
spokeswoman {sostantivo}
volume_up
steward {sostantivo}

2. Economia

edustaja (anche: välittäjä)
volume_up
factor {sostantivo}

Esempi di utilizzo "edustaja" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishArvoisa Cars, toivotan teille hyvää matkaa, mutta te ette enää ole edustaja.
Mr Cars, I wish you bon voyage, but you are not a Member of Parliament any more.
Finnish   Arvoisa puhemies, edustaja Solana totesi, ettei rahan antaminen voinut jatkua.
   Madam President, Mr Solana said that we could not continue to give money.
FinnishTämä johtuu nimenomaan siitä, että hän on kansansa edustaja eikä sätkynukke.
This has happened precisely because he represents his people and is not a puppet.
FinnishVaalien osalta, korkea edustaja Solana, voin vain toistaa teidän näkemyksenne.
With regard to the elections too, Mr Solana, I can only echo your sentiments.
FinnishEdustaja Happart varoitti parlamenttia edustajakokoukselle esittämissään kysymyksissä.
Mr Happart alerted it to the problem in a number of oral questions in the House.
FinnishEdustaja Sjöstedtin kysymys koskee erityisesti pöytäkirjan neljättä pykälää.
Mr Sjöstedt's question concerns the protocol's fourth paragraph in particular.
FinnishTästä pääsen vielä toiseen asiaan, josta haluaisin puhua korkea edustaja Solanalle.
This brings me to yet another point which I should like to put to Mr Solana.
FinnishArvoisa korkea edustaja, voimmeko me avata ovet Balkanille ja sulkea ne Kaukasukselta?
Mr Solana, can we open the doors to the Balkans and close them to the Caucasus?
FinnishOn valitettavaa, että korkea edustaja Ashton juuri hylkäsi ajatuksen jälleen kerran.
It is regrettable that Baroness Ashton has just rejected that idea once more.
FinnishMehän päätimme niin - niin kuin edustaja Ullmannkin sanoi - helmikuussa 1994.
We adopted these, as Mr Ullmann has just said, as long ago as February 1994.
FinnishTämän mietinnön esittelijä on ruotsalainen maltillisen kokoomuspuolueen edustaja.
The rapporteur for this report is a member of the Swedish Moderate Party.
FinnishSillä on nyt edessään useita haasteita, jotka korkea edustaja Ashton esitteli.
It currently faces a number of challenges, as outlined by Baroness Ashton.
FinnishKorkea edustaja Solana selitti meille, että pommin rakentamiseen tarvitaan vain uraania.
Mr Solana has explained to us that uranium is all that is needed to make a bomb.
FinnishHaluan, että neuvoston edustaja kertoo teidän tavoitteenne tässä kysymyksessä.
I would like you, Mr President-in-Office, to explain your purpose regarding this matter.
FinnishTiedän, että puheenjohtajavaltion Portugalin edustaja tuntee hyvin tämän asian.
I know that the Portuguese presidency is very familiar with this issue.
FinnishPelkkä korkean tason edustaja ei riitä, hänelle on luotava riittävät toimintavälineet.
High level representation alone is not enough; adequate tools for action are needed.
FinnishEdustaja Solana ja komission jäsen voivat puhua parlamentille niin kauan kuin haluavat.
Mr Solana and the Commissioner have as much time to speak to the House as they wish.
FinnishPuheenjohtajavaltion edustaja selvitti juuri viimeaikaisten ilmapommitusten taustaa.
The Presidency has just explained the background to the recent air raids.
FinnishArvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja, olen vastustanut NATOn pääsihteerin toimintaa.
Madam President, Mr Solana, I opposed the action of the Secretary-General of NATO.
FinnishHaluan vastata seuraavaan arvoisan edustaja Papayannikisin kysymykseen.
I should like to answer this question by Mr Papayannakis in the following way.