"asiantuntija" traduzione inglese

FI

"asiantuntija" in inglese

volume_up
asiantuntija {sostantivo}

FI asiantuntija
volume_up
{sostantivo}

asiantuntija (anche: ekspertti, spesialisti, ammattimies)
volume_up
expert {sostantivo}
(PT) En ole kriminaalipolitiikan asiantuntija sen paremmin kuin oikeusministerikään.
(PT) I am neither an expert in criminal policy nor a Minister for Justice.
Asiantuntija-apua tarvitaan myös esimerkiksi poliisivoimien perustamiseksi.
Expert support is also needed, in creating police forces, for example.
Näissä maissa patentti myönnetään, kun yksi asiantuntija on antanut lausuntonsa.
There the patent is granted when one expert has given their opinion.
volume_up
authority {sostantivo}
Maailman terveysjärjestö on tällä alalla johtava asiantuntija, ja teemme sen kanssa tiiviisti yhteistyötä.
The World Health Organisation is the leading authority in this area, and we are working closely with it.
Sen nojalla voidaan perustaa todellinen riippumaton tietosuojan valvontaviranomainen, jota voidaan tukea EU:n teknisellä tuella ja asiantuntija-avulla.
That would allow the establishment of an actual independent data protection supervision authority, which could be supported by technical and expert assistance from the EU.
(GA) Arvoisa puhemies, en ole tässä asiassa asiantuntija, mutta koska tulen saarivaltiosta, tiedän, että kalastus on erittäin tärkeää rannikkoyhteisöille kaikkialla Irlannissa.
(GA) Mr President, I am no authority on this matter, but since I come from an island nation, I know that fishing is very important for coastal communities throughout Ireland.
asiantuntija (anche: neuvonantaja, konsultti)
volume_up
consultant {sostantivo}
asiantuntija (anche: tuntija, tuomari)
volume_up
judge {sostantivo}
Tuomari Bruguière, kunnioitettu ja tunnustettu terrorismin asiantuntija, todisti, että laivasaattueen järjestäjällä IHH:lla oli yhteyksiä Al-Qaidaan.
Judge Bruguière, the respected and recognised counter-terrorism expert, proved that the organiser of the flotilla, IHH, had maintained contact with al-Qaeda.
asiantuntija (anche: pundiitti, pandiitti)
volume_up
pundit {sostantivo}
Liberaalien ja konservatiivien on aika ylittää poliittiset eroavaisuutensa ja todella kuunnella toisiaan, sanoo poliittinen asiantuntija Sally Kohn.
It's time for liberals and conservatives to transcend their political differences and really listen to each other, says political pundit Sally Kohn.

Esempi di utilizzo "asiantuntija" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishAsiantuntija-arvioiden mukaan makroviruksia on jo 80 prosenttia kaikista viruksista.
According to the experts macro viruses already account for 80% of all viruses.
FinnishLue haastattelu, jossa ergonomia-asiantuntija tri Dan Odell kertoo ergonomiasta.
Read an interview with Dr. Dan Odell, Certified Professional Ergonomist.
FinnishProfessori Bogusław Liberadzki on kuljetusalan johtava asiantuntija.
Professor Liberadzki is a leading specialist in the field of transport.
FinnishKun avustuspäätös on tehty, tekninen asiantuntija valvoo sen toteuttamista tapahtumapaikalla.
Once aid is approved, the Technical Assistant monitors its implementation on the ground.
FinnishYritän, mutta herra McMahon on asiantuntija kyselytunnin suhteen.
I will try, but Mr McMahon is a specialist with regard to Question Time.
FinnishTukiviraston tarkoituksena on antaa tarvittavaa asiantuntija-apua.
This office will be responsible for providing specialised assistance.
FinnishAlankomaista kotoisin olevasta Kroesista tulee todennäköisesti komission eturistiriita-asiantuntija.
Mrs Kroes from the Netherlands is likely to become the Commission’s specialist for discord.
FinnishVoimme antaa nykyiseen keskusteluun oman panoksemme esittämällä suosituksia ja tarjoamalla asiantuntija-apuamme.
We can contribute to the current debate with our recommendations and our experts.
FinnishVenäjän tulisi luonnollisesti pyytää tällaista asiantuntija-apua.
Certainly, Russia should be calling on that sort of expertise.
FinnishAsiantuntija-apua voi tarjota, mutta on eri asia, hyväksytäänkö se.
Providing expertise is one thing, taking advice is another.
FinnishUutta sen sijaan , että neuvoston kuulema asiantuntija on heittänyt pallon takaisin jäsenvaltioille.
What new is that an advisor consulted by the Council has put the ball back in the Member States’ court.
FinnishOn aina helppoa opettaa kaikkia muita, ja minä olen opettamisen asiantuntija: tiedän, miten helppoa se on.
It is always easy to lecture everybody, and I am a specialist in lecturing: I know how easy it is.
FinnishTekninen asiantuntija myös vastaa avun yhteensovittamisesta muiden avunantajien ja humanitaaristen järjestöjen kanssa.
The Technical Assistant also coordinates with other donors and humanitarian stakeholders.
FinnishUskon, että tässä työryhmässä on hyvin päteviä henkilöitä, joista jokainen on erikoisalansa asiantuntija.
I believe there are highly valuable personalities in the group, each specializing in a particular field.
FinnishLisäksi EU antaa Moldovalle asiantuntija-apua ja nopeuttaa maalle myöntämänsä tavanomaisen tuen maksamista.
In addition, we will provide specialist assistance and speed up payment of our usual aid to this country.
FinnishOn syytä pitää mielessä, että asiantuntija-arvioiden pohjana on useita puhtaasti teknisiä oletuksia.
It is necessary to recall that the staff projections are conditional on a number of purely technical assumptions.
FinnishVäärässä olemisen asiantuntija Kathryn Schulz tempaa mukaansa myöntämään ja hyväksymään erehtyväisyytemme.
"Wrongologist" Kathryn Schulz makes a compelling case for not just admitting but embracing our fallibility.
FinnishSilkkaa verovarojen tuhlausta, totesi minulle tunti sitten saksalainen Iranin asiantuntija, joka on myös äänestäjä.
‘A sheer waste of taxes,’ a German Iran specialist, who is also a voter, commented to me an hour ago.
FinnishEi tarvitse olla mikään asiantuntija voidakseen nähdä, että tämä viesti on ristiriidassa yleisten käsitysten kanssa.
And one does not need to be a genius to realise that this message runs counter to widely held views.
FinnishYmmärrän, että ette ole asiantuntija tällä alalla.