FI alentaa
volume_up
[alennan|alentanut] {verbo}

1. generale

(Katsokaa vaikka Ranskan hallituksen päätöksiä alentaa veroja.)
(Just look at the French Government's decisions to lower taxes).
Se lisää valinnanvaraa ja alentaa varaosien hintoja.
This will lead to more choice and lower prices for spare parts.
Näissä olosuhteissa on luonnollisempaa pikemminkin alentaa eläkeikää kuin korottaa sitä.
Given these circumstances, it is more obvious to lower, rather than increase, the pensionable age.
Meidän täytyy alentaa korkoja, mutta ei vakaus- ja kasvusopimuksen kustannuksella.
We need to reduce taxes, but not at the expense of the Stability and Growth Pact.
Mikä tahansa yritys voi tuottaa enemmän ja alentaa tuotteen kustannuksia.
Any company can increase production and reduce the costs of that product.
Toivon, että Intia alentaa tätä maailmanluokan skotlantilaista tuotetta koskevia tullejaan.
I hope that India will reduce its tariffs on this world-class Scottish product.
alentaa (anche: vähentää)
alentaa
Tämä alentaa puuvillan maailmanmarkkinahintaa 15 prosenttia.
That results in a 15% cut in the price of cotton on the world market.
Yhtiöillä on suuri kiusaus alentaa koulutus-, huolto- tai henkilöstökustannuksia, jolloin turvallisuus vaarantuu.
There is a great temptation to cut back on training, maintenance or staff, and safety is threatened.
Tämän avulla olisi mahdollista alentaa velka-astetta yli 20 prosenttiyksikköä suhteessa bruttokansantuotteeseen viiden seuraavan vuoden aikana.
This has the potential to cut the debt ratio by more than 20 percentage points of GDP over the next five years.
alentaa
alentaa (anche: laskea alaspäin)

2. "arvoasemaa"

alentaa

Esempi di utilizzo "alentaa" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishTällä tavalla voimme alentaa ilmasto-/energiapaketin kustannuksia taloudellemme.
In this way we can diminish the cost of the climate/energy package to our economy.
FinnishVeropetos on epäilemättä suuri ongelma, joka alentaa valtioiden budjettituloja.
Tax fraud is undoubtedly a major problem which reduces State budget revenues.
FinnishTyöttömyyttä on määrä alentaa Internetin, sähköpostin ja matkapuhelimien avulla.
The Internet, e-mail and mobile telephones will apparently do away with unemployment.
FinnishIlmoitin maaliskuussa aikomuksestani alentaa hintoja kotimaan puheluhintojen tasolle.
I announced in March that my intention is to switch to the home price tariff.
FinnishMiten parlamentti voi alentaa oman vaalinsa toimeenpanoelimen näennäiseksi vaaliksi?
How can a parliament downgrade its own election into the quasi-election of an executive?
FinnishYleisesti ottaen työn verotusta pitäisi alentaa ja haitallisen kulutuksen verotusta nostaa.
In general, taxes should be lowered on work and raised on harmful consumption.
FinnishEuroopassa pitäisi suosia biopolttoaineiden verohelpotuksia ja alentaa dieselveroja.
In Europe we should be promoting tax concessions on biofuels and lowering taxes on diesel.
FinnishOlkaa kansan edustajia älkääkä salliko alentaa itseänne Volkswagenin edustajiksi!
Start representing your people and not just your car manufacturers!
FinnishSen myötä voi puolustusmäärärahaa alentaa.
That is, of course, cheaper and helps bring down the defence budget.
FinnishSopimuksen ansiosta voidaan alentaa aidsin hoidossa käytettävien lääkkeiden hintoja.
It means the price of medication used to treat Aids can be reduced.
FinnishPiti syödä oikein, kuntoilla, meditoida, silittää koiria, koska se alentaa verenpainetta.
I had to eat right, exercise, meditate, pet dogs, because that lowers the blood pressure.
Finnish- Mielestämme EU:n pitäisi alkaa alentaa maataloustukia viimeistään vuonna 2005.
- We believe that the EU should begin cutting back on agricultural subsidies by no later than 2005.
FinnishTämä poistaa valinnanvapauden, alentaa ihmisarvoa ja on kestävän kehityksen vastaista.
This takes away freedom of choice, undermines human dignity and works against sustainability.
Finnish15:37 Ensimmäiset viisi minuuttia veden alla yritin epätoivoisesti alentaa sykettäni.
15:37 I spent the first five minutes underwater desperately trying to slow my heart rate down.
FinnishNe voivat myös periä takaisin maksamansa arvonlisäveron ja alentaa täten kokonaiskustannuksiaan.
They will also be able to reclaim input VAT paid, thus lowering their overall costs.
FinnishSeuraus on se, että hallitus alentaa eläkkeitä ja etuuksia, ja komissio sallii sen.
As a result, the government is reducing pensions and benefits, but the Commission tolerates this.
FinnishStrasbourgia ei pidä alentaa olemaan pelkkä Brysselin lisätoimipaikka.
Strasbourg must not be downgraded to become a mere annex to Brussels.
FinnishTämä alentaa toimielimen arvovaltaa, mikä on hyvin epäoikeudenmukaista.
This will throw discredit upon the institution. It is very unjust.
FinnishArvoisa komission jäsen Patten, Euroopan unionia ei voida alentaa pelkäksi humanitaariseksi virastoksi
The European Union, Commissioner Patten, cannot be reduced to a humanitarian agency,
FinnishSe, joka alentaa hyvinvoinnin tasoa eniten ja joka suostuu matalimpiin palkkoihin, voittaa pelin.
Whoever lowers welfare standards furthest, whoever allows the lowest wages, wins the day.