"ajettava" traduzione inglese

FI

"ajettava" in inglese

volume_up
ajettava {sostantivo}

FI ajettava
volume_up
{sostantivo}

1. Informatica

volume_up
executable {sostantivo}

Esempi di utilizzo "ajettava" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishKreikan on ajettava eteenpäin valtavia rakenneuudistuksia ja yksityistämisiä.
Greece has a duty to push ahead with major structural reforms and privatisations.
FinnishMeidän on ajettava unionin asiaa päivittäin, ja paras perustelumme ovat tulokset.
We must argue the case for our Union every day, and the best argument is our results.
FinnishEurooppalaista maatalousmallia on ajettava neuvotteluissa täydellä voimalla.
The European agricultural model has to be forcefully promoted in the talks.
FinnishEU:n on ajettava ajatusta maailmanlaajuisen kapitalismin radikaalista uudistamisesta.
Europe must put forward the idea of a radical reform of global capitalism.
FinnishTeidän on vain ostettava huoltoasemalta juoma ja ajettava sitten pois.
All you need to do is to buy a drink at a service station and then drive off.
FinnishOlen sitä mieltä, että komission on ajettava yleistä eurooppalaista etua.
In fact, I believe that the Commission should represent the general European interest.
FinnishTämän takia uusliberaali ajanhenki Euroopassa on ajettava kauemmas pois.
That is why the neoliberal Zeitgeist in Europe must be driven further back.
FinnishSen on ajettava kunnianhimoisempia tavoitteita ja osoitettava voimakkaampaa poliittista tahtoa.
It must promote more ambitious targets and demonstrate a stronger political will.
FinnishMeidän on turvattava kaikkien lasten hyvinvointi ja ajettava heidän etuaan.
We must protect the welfare of each child and defend their interests.
FinnishJuuri tämän vuoksi myös Euroopan olisi ajettava painokkaasti aseriisunnan asiaa.
That is exactly why Europe, too, should press for disarmament.
FinnishMeidän on siten ajettava demokratiaa Albaniaan entistä ponnekkaammin.
We must therefore be more vigorous in defending democracy in Albania.
FinnishKilpailupolitiikan on ajettava yhtäläisten mahdollisuuksien asiaa.
Competition policy must champion the concept of equal opportunities.
FinnishMyös meidän on ajettava tätä eteenpäin keskusteluissamme EU:n tasolla.
We too will have to push for this in our debates at EU level.
FinnishMielestäni tätä asiaa on ajettava huomattavasti nykyistä energisemmin, ja nyt siihen on oikea aika.
I believe that this must be pursued with a great deal more energy, and now is the time to do so.
FinnishTätä asiaa ja ihmisoikeuksia on ajettava maailmanlaajuisesti.
We should fight this point globally and fight for human rights.
FinnishKuluttajan etuja on myös ajettava ja ne liittyvät tarjottujen palvelujen hintaan ja laatuun.
The consumer interest must also be upheld and this lies in the price and quality of the services offered.
FinnishMeidän on lisäksi ajettava Tsetsenian kansan oikeuksia, tietenkin yhteistyössä Venäjän kanssa.
We must also be an advocate for the rights of the Chechen people, within the Russian Federation of course.
FinnishTerrorismirikoksia ei voida koskaan perustella, ja niiden tekijöitä on ajettava takaa kaikkialla maailmassa.
Terrorist crimes can never be justified and they must be pursued in every part of the world.
FinnishEU:n on ajettava etujaan YK:ssa ja erityisesti Kansainvälisessä valuuttarahastossa.
Within the United Nations, and particularly within the International Monetary Fund, the EU needs to promote its interests.
FinnishMeidän on ajettava etujamme ja vaalittava arvojamme uudessa nousevassa globaalissa maailmanjärjestyksessä.
We need to promote our interests and to promote our values in the new global order that is emerging.