"ajautuminen" traduzione inglese

FI

"ajautuminen" in inglese

FI

ajautuminen {sostantivo}

volume_up
ajautuminen (anche: kehityssuunta, kasa, kasaantuma, kasautuma)
volume_up
drift {sostantivo}
Väkivaltaan ajautuminen ei olisi murheellista ainoastaan Etelä-Afrikan vaan myös Euroopan ja koko maailman kannalta.
A drift towards violence would be a tragedy not only for South Africa but also for Europe and for the whole world.
Näiden naisten käyttämistä palvelualalla estävät usein erittäin korkeat palkkojen sivukustannukset, ja siksi uhkana on ajautuminen varjotalouteen.
However, there are often very high non-wage labour costs involved in employing these women in the service sector, thus the danger arises that these women may drift into the black economy.
Toiseksi tarvitaan parlamentin ja komission välistä liittoa, jotta voidaan torjua ajautuminen hallitusten väliseen toimintaan, sillä se voisi vaarantaa yksikön tehokkaan toiminnan.
Secondly, there is the need for an alliance between Parliament and the Commission in order to combat the expected intergovernmental drift, which may compromise the effective running of the service.
ajautuminen (anche: syntyperä, alamäki, lasku, laskeutuminen)

Esempi di utilizzo "ajautuminen" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishToinen esiin tullut keskeinen ongelma on luokitusmarkkinoiden ajautuminen harvojen toimijoiden käsiin.
A second central problem that has emerged is the oligopolisation of this market.
FinnishMeidän on torjuttava ajautuminen koko yhteiskunnan kaupallistamiseen.
We must resist the onward rush towards treating everything in society as saleable commodities.
FinnishVierailumme perimmäisenä syynä oli Albanian uuden valtiosäännön valmisteluprosessin ajautuminen umpikujaan.
The constitutional block in Albania was the fundamental reason for this mission.
FinnishEritrean tilannetta määrittää osittain Etiopian rajakonfliktin ajautuminen umpikujaan.
The internal situation in Eritrea is partly determined by the impasse in the border conflict with Ethiopia.
FinnishLähi-idän rauhanprosessin ajautuminen umpikujaan on kerta toisensa jälkeen estänyt uudistusten etenemisen.
Stalemate in the peace process in the Middle East has time and again stymied progress on reform.
FinnishLong Term Capital Management -rahaston ajautuminen lähes konkurssiin paljasti, miten suuri riski asiassa piilee.
The near-collapse of the Long Term Capital Management hedge fund revealed the scale of the risks involved.
FinnishSen vaarana on aineiden ajautuminen asutetuille tai haavoittumiselle alttiille alueille, josta syystä käyttöä on säänneltävä tarkasti.
It entails a risk of substances being carried into inhabited or sensitive areas, so it must be strictly regulated.
FinnishMuutoin vaarana on ajautuminen uudelleen lykkäysten ja viivytysten kierteeseen, joka oli tunnusomaista Voroninin hallinnolle.
Otherwise, we risk falling back into a cycle of delays and procrastination, which was typical of the Voronin administration.
FinnishPäämääränään tällä hallituksella on tietenkin kansalaisyhteiskunnan tukahduttaminen ja yksipuoluejärjestelmään ajautuminen.
This government, of course, has as its main objective the suppression of civil society and the promotion of a oneparty system.
FinnishTelevisiodirektiivillä meidän on estettävä sellaiseen tilanteeseen ajautuminen, jossa jäsenvaltioilla ei ole enää sananvaltaa näissä asioissa.
With this Television Directive, we must avoid ending up in a situation where Member States no longer have a say in these matters.
FinnishLopputuloksena oli yhtiön ajautuminen konkurssiin.
The action taken by the Swedish construction trade union eventually led Laval to terminate the contract and the company ultimately went bankrupt.
FinnishHVK:n ajautuminen umpikujaan ei johtunut Euroopan yhdentymisprosessia vaan määräenemmistöäänestysten surullista tarinaa koskevista eriävistä näkemyksistä.
The IGC deadlock is not the result of divergent opinions on the European Project, but on a murky story of qualified majority voting.
FinnishKuten arvoisa jäsen toteaa, rahoitusnäkymäneuvottelujen ajautuminen umpikujaan ei ole millään tavalla muuttanut sitä tosiasiaa, että sopimukseen on päästävä hyvin nopeasti.
As the Honourable Member implies, the deadlock on the financial perspective has done nothing to reduce the urgency to reach an agreement.
FinnishMeidän on hinnalla millä hyvänsä lopetettava niiden suunnasta ajautuminen ja haaveilu, jotka suunnittelevat sellaista maaseutuyhteisöä, jossa maataloudella olisi vain vähäinen asema.
We must at all cost brush aside the fads and fantasies of those who envisage a rural world in which agriculture plays only a marginal role.
FinnishKomission 3. maaliskuuta esittelemän asiakirjan tavoitteisiin kuuluu niiden henkilöiden määrän vähentäminen 20 miljoonalla, joita uhkaa ajautuminen köyhyyteen.
One of the objectives set out in the document presented by the Commission on 3 March is to reduce the number of people at risk of falling into poverty by 20 million.
FinnishJotta tämä todellakin pelottava ajautuminen federalistiseen Eurooppaan voitaisiin estää, vanhaan federalismiin turvautuminen uutta federalismia vastaan ei taatusti ole oikea keino.
If we are to halt this dangerous trend, calling on the old federalism to combat the new federalism is certainly not the right way to go about it.
FinnishAjautuminen umpikujaan ennen kaikkea humanitaarisessa politiikassanne lakaisemalla sotilaallisen miehityksen ja sodan aiheuttamat tuhot maton alle on suurin mahdollinen virhe.
It is in fact the deadlock of your essentially humanitarian policy to alleviate the damage caused by the military occupation and the war that is the biggest failure.