"aineisto" traduzione inglese

FI

"aineisto" in inglese

volume_up
aineisto {sostantivo}

FI aineisto
volume_up
{sostantivo}

aineisto (anche: materiaali, raaka-aine)
volume_up
material {sostantivo}
Ihmettelen edelleen sitä, miksi tausta-aineisto on jatkuvasti salaiseksi leimattua.
I also wonder why the background material is still marked secret.
Rikollinen aineisto tulee voida löytää. Se ei ole poliisitointa.
We must be able to locate criminal material, which should not have to be a job for the police.
Saatavillamme oleva aineisto ja julkaistu tutkimus ovat valaisevia mutta eivät normatiivisia.
The material available to us and the study as published are enlightening, but they are not normative.
aineisto (anche: tieto)
volume_up
data {sostantivo}
Nyt sama aineisto voidaan selata omasta työhuoneesta käsin tietokoneella.
Now the same data can be browsed on a computer from your own office or study.
The data would seem to suggest that…
Vastikään on kuitenkin kerätty laaja uudentyyppinen aineisto, joka käsittää kohteita aivan rantaviivan välittömästä läheisyydestä Itämeren matalista merenlahdekkeista.
Quite recently, however, extensive new data has been collected covering areas right in the vicinity of the coastline, in the shallow coves of the Baltic.

Esempi di utilizzo "aineisto" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishKansallisten hallitusten ja tutkimuslaitosten aineisto on myös otettava huomioon.
There are the national governments and research institutes.
FinnishMinulla on hallussani tätä tapausta koskeva täydellinen aineisto, myös valokuvia ja lääkärintodistus.
I will give you a full file on the case including photographic and medical evidence.
FinnishLopputulos oli se, että lehdistö- ja viestintäpääosasto totesi, ettei aineisto ollut miltään osin kunnossa.
The result of that was that DG Press said that none of it was in order.
FinnishNiitä ei kuitenkaan mainita vuosikertomuksissa, ja tausta-aineisto on edelleen salaista.
No further mention of them is to be found in the annual reports, and the underlying documents remained confidential.
FinnishNavigation Path: Home > The European Central Bank > Historia > Arkisto > Julkistettu aineisto
Navigation Path: Home > The European Central Bank > History > Archives > Records released
FinnishRietas aineisto vaarantaa selvästi Internetin edut.
Obscenity is clearly endangering the benefits of the Internet.
FinnishTein sen siitä huolimatta, koska minua neuvottiin niin ja koska minulle esitetty aineisto tuki tätä ratkaisua.
Nonetheless I took it because I was advised to and the evidence that was put before me supported it.
Finnishsaatu empiirinen aineisto tukee merkittävän aseman antamista rahan
FinnishNäin osoittaa tiedeyhteisöjen keräämä aineisto sekä Amerikassa että Euroopan unionissa.
This has been as a result of evidence which has been forthcoming by scientific communities, both in America and in the European Union.
FinnishAineisto, johon viitataan liitteen IV osassa kolme, on kuitenkin erittäin teknistä ja mahdollisesti liian runsasta.
The documentation referred to in Annex 4, part three, is, however, highly technical and potentially voluminous.
FinnishAsiakirja-aineisto ja vakava tieteellinen tutkimus ovat olleet painossa vuodesta 1997 lähtien, ja siellä ne odottavat pölyyntymässä.
The documentation and the serious scientific research has been in print since 1997 and it sits there gathering dust.
FinnishNäin henkilökunnalla on aikaa hakea kaikki sellainen aineisto, josta saattaa olla hyötyä, ja varmistaa sen saatavuus.
Please state the subject of your research clearly so that we may identify all potentially useful documentation and ensure its availability.
FinnishAineisto on niin teknistä, että täytyisi melkein olla kokemusta työstä bioteknologisessa laboratoriossa, jos haluaa pystyä keskustelemaan aiheesta.
It is such a technical matter that you almost have to have worked in a biotechnology laboratory in order to know anything about it.
FinnishLopuksi, lapsipornografian hankkiminen ja hallussapito pitäisi kriminalisoida, vaikka tarkoituksena olisikin luovuttaa aineisto poliisille.
Finally, acquisition and possession of child pornography with the aim of handing it over to the law enforcement authorities should be made an offence.
FinnishNäkyvä monikielisyys on jotain, mitä emme ole vielä saavuttaneet täällä istuntosalissa, sillä kaikki kirjallinen aineisto on saatavana yhdellä ainoalla kielellä.
This visible multilingualism is something we have not yet achieved in this Parliament building, where what we can read is all in one single language.
FinnishArvoisa puhemies, aineisto tuo esiin valtavaa varojen salailua, mikä aiheuttaa huomattavia menetyksiä sekä unionin että jäsenvaltioiden taseissa.
Madam President, the evidence shows that there was an enormous amount of evasion, with significant losses to the Union's budget and therefore also to that of the Member States.
FinnishKuvattu aineisto esitetään parlamentin työtä esittelevässä pysyvässä näyttelyssä istuntosalin interaktiivisen mallin avulla Brysselin uudessa vierailijakeskuksessa.
This film will be shown as part of the permanent exhibition on Parliament's work in an interactive model of the Chamber in the new Visitors Centre in Brussels.
FinnishEuroopan lentokentillä takavarikoidaan yhä uusia norsunluulasteja, koska asiakirja-aineisto ei täytä lajiensuojelusopimuksessa asetettuja vaatimuksia.
Over and over again, ivory is seized at our European airports because the documentation does not conform to what is required under the Agreement on the Protection of Species.
FinnishTämä merkitsee, että sen on otettava ilmakuvia kaikista viljelylohkoista, digitoitava ne ja luotava niistä järjestelmä, jonka avulla aineisto saadaan maanomistajien käyttöön.
This means that it needs to take aerial photographs of all the parcels of land, digitise them and block them into a system that links them to the owners.