"äskettäin" traduzione inglese

FI

"äskettäin" in inglese

FI äskettäin
volume_up
{avverbio}

äskettäin (anche: tuskin, juuri ja juuri, juuri, tarkalleen)
volume_up
just {avv.}
Ranskassa on äskettäin julkistettu selvitys naisiin kohdistuvasta väkivallasta.
A survey of violence against women has just been published in France.
Yhdysvaltojen sotaoikeus on tehnyt äskettäin vapauttamispäätöksen.
An acquittal has just been pronounced by the American Court-Martial.
Yhdysvallat ja Venäjä ovat äskettäin allekirjoittaneet yhteisen ydintutkimussopimuksen.
The United States and Russia have just signed a joint nuclear research agreement.
äskettäin (anche: viime aikoina, hiljattain, taannoin)
UNCTAD:in äskettäin tekemässä tutkimuksessa tarkastellaan ehdotuksen vaikutuksia.
An investigation recently undertaken by UNCTAD looks at the effects of the proposal.
Äskettäin järjestettiin vaalit täydentämään hallintoneuvostoa yhdeksäntoistajäseniseksi.
Recently there was a vote to increase the Board of Directors to nineteen members.
(FR) Euroopan parlamentti oli äskettäin osallisena naurettavassa psykodraamassa.
(FR) The European Parliament recently played a part in a ridiculous psychodrama.
Yritin äskettäin löytää Internetistä tietoja lähestyvästä kilpailupäivästä.
I went on to the Internet the other day to find out about the Competition Day that is coming up.
Tämä saa minut yhtä ahdistuneeksi kuin äskettäin perusteellisesti lukemani Tindemansin mietintö.
I find this just as depressing as the other day when I actually read the Tindemans report.
Kuten äskettäin oli puhe, vaikka säännöt olisivatkin samat molemmille, en koskaan voittaisi Mike Tysonia edes puremalla häntä korvasta.
As was said the other day, I could fight Mike Tyson under equal rules but I would never win, even if I bit his ears!
äskettäin (anche: viime aikoina, hiljattain)
Äskettäin, vuoden 2008 lopulla, suoritettu kyselytutkimus osoitti kuitenkin, että niistä henkilöistä, jotka eivät ole saaneet Latvian kansalaisuutta, 74 prosenttia ei halunnut saada sitä.
When a survey was conducted recently, however, in late 2008, among people who had not become naturalised, 74% did not wish to obtain Latvian citizenship.
Tästä voi aiheutua yhä enemmän ongelmia kerätyn materiaalin myynnissä erityisesti niissä maissa, jotka ovat ottaneet käyttöön kierrätysohjelmansa vasta äskettäin.
This can lead to increasing problems in the sale of collected materials, especially in the countries that have introduced their own recycling programmes only at a late stage.
Arvoisa parlamentin jäsen tietänee, että komission yksiköt ovat äskettäin edistyneet huomattavasti karsiessaan myöhästyneiden maksujen kasaumat ulkopuolisista apusopimuksista.
The honourable Member will know that the Commission' s services have recently made significant progress in eliminating the backlog of late payments on external aid contracts.

Esempi di utilizzo "äskettäin" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishEpäonnistumisen ja Balkanin sodan vuoksi unioni on äskettäin kääntänyt kelkkansa.
Faced with failure, following the Balkan conflict, it has had a change of heart.
FinnishKun kävimme äskettäin kollegoiden kanssa Azerbaidžanissa, keskustelimme asiasta.
When I was in Azerbaijan for a short time with my colleagues, we did discuss this.
FinnishOn selvää, ettei tämä artikla toteutunut äskettäin pidetyissä paikallisvaaleissa.
In the recent municipal elections, this article has clearly not been complied with.
FinnishEuroopan unioni on tukenut Afganistanin äskettäin pidettyjä vaaleja monin tavoin.
The European Union has supported Afghanistan’s recent election in a number of ways.
FinnishSain äskettäin kirjeen Italiasta.
Why is it, though, that it is the larger countries that are neglecting research?
FinnishHuman Rights Watch julkaisi äskettäin ihmisoikeuksia tammikuussa 2007 koskevan raportin.
Human Rights Watch published its recent report on human rights in January 2007.
FinnishG20-maiden äskettäin tekemät päätelmät ovat entisestään vahvistaneet päättäväisyyttämme.
The recent conclusions of the G20 have further strengthened this determination.
Finnish4:29 Äskettäin setäni sanoi, että hän oli tarjonnut kuusivuotiaalle serkulleni muroja.
4:29 Not too long ago, my uncle said that he offered my six-year-old cousin cereal.
FinnishÄskettäin kristinuskoon kääntyneet ihmiset ovat alttiita kuolemanvaaralle.
People who have newly adopted Christianity are exposed to the risk of death.
FinnishÄskettäin valitun presidentti Medvedevin mukaan ”vapaus on parempi kuin vapaudettomuus”.
'Freedom is better than unfreedom' said the newly elected President Medvedev.
FinnishEmme voi hyväksyä äskettäin tehtyä päätöstä jatkaa viattoman naisen laitonta kotiarestia.
This latest extended and illegal house arrest of an innocent woman is unacceptable.
FinnishÄskettäin pidettyjen vaalien jälkeen Sleesian politiikassa on kolmasosa vähemmän naisia.
Following the recent elections there are one-third fewer women in Silesian politics.
FinnishKomissio ei näin ollen voi suhtautua myönteisesti äskettäin esitettyihin tarkistuksiin.
Accordingly, the Commission would not welcome the newly tabled amendments.
FinnishValtiovarainministerit kertoivat meille aivan äskettäin, ettei rahaa ole.
Now, along come the finance ministers and tell us that there is no money.
FinnishÄskettäin toteutettu tehtävien laajentaminen ammattikoulutuksen suuntaan on myönteinen asia.
The recent expansion of its vocational training activities should be welcomed.
FinnishYhdysvaltojen velka YK: lle ei kuitenkaan ole aivan äskettäin tapahtunut asia.
But the United States' arrears to the United Nations are not recent.
FinnishJäsentelemme palautetta, jonka saimme äskettäin verkossa tehdystä julkisesta kuulemisesta.
We are analysing the feedback we gathered from the recent online public consultation.
FinnishKuten tiedätte, ETYJ/ODIHR-kertomuksessa arvosteltiin äskettäin pidettyjä vaaleja.
As you know, the OSCE/ODIHR report criticized the recent elections.
FinnishMinäkin olen huolissani äskettäin Orissassa kristittyihin kohdistuneesta hyökkäysten aallosta.
I too express my concern about the recent wave of attacks on Christians in Orissa.
FinnishTästä aiheesta keskusteltiin äskettäin parlamentissa, jossa laadittiin sitä koskeva kanta.
This issue was the subject of a recent debate and statement in this House.