"pålæg" traduzione inglese

DA

"pålæg" in inglese

volume_up
pålæg {solo pl.}
DA

pålæg {solo plurale}

volume_up
pålæg

Esempi di utilizzo "pålæg" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

DanishVi har imidlertid også truffet nogle beslutninger, som omfatter nogle pålæg.
We have also passed a number of resolutions containing instructions.
DanishVi vil til efteråret undersøge, hvorvidt Kommissionen har opfyldt de givne pålæg.
We will see when autumn comes how far the Commission has complied with the requirements imposed here.
DanishMin Søn når du tager imod mine ord og gemmer mine Pålæg hos dig
My son, if thou wilt receive my words, and hide my commandments with thee;
DanishDerfor har vi ved første- og andenbehandlingen forelagt strenge pålæg for selvservicering.
At both readings, therefore, we have attempted to introduce stringent requirements for self-handlers.
DanishOg dengang gav jeg eder så Pålæg om alt hvad I skulde gøre.
And I commanded you at that time all the things which ye should do.
DanishIngen steder i verden har vi så strenge standarder og så skrappe pålæg som i De Forenede Stater og i Europa.
Nowhere in the world are there such strict standards and requirements as in the USA and Europe.
DanishI punkt 7 siger betænkningen af Elles helt entydigt, at netop dette pålæg ikke er opfyldt fyldestgørende.
The Elles report unambiguously states, in paragraph 7, that this very condition has not been fully complied with.
DanishYderligere opgaver og omkostningskrævende pålæg, der udstedes af EU, skal også finansieres i tilstrækkelig grad af EU.
The Commission is now proposing that money spent on these commitments should come from existing EU funds.
DanishBåde som pålæg og som drik har dens sejrsmarch hen over supermarkedernes hylder ingen ende ville tage.
Whether it takes the form of a sandwich spread or a drink, its triumphant progress along the supermarket shelves seemed to be unstoppable.
DanishDerfor har jeg også arbejdet for meget strenge pålæg i godkendelsesproceduren og for en fyldestgørende mærkning.
That is one reason why I campaigned for the most stringent conditions in the authorisation process and for comprehensive labelling.
DanishI overensstemmelse med Europa-Parlamentets pålæg anvendes denne kodeks, når vi skal afgøre, om der forligger fejl eller forsømmelser.
As instructed by the European Parliament, we apply the Code in deciding whether or not there is maladministration.
DanishDet var ikke et pålæg fra os.
DanishHvis vi pålægger et udvalg en opgave, skal vi have et grundlag for dette pålæg, det vil sige, vi må have et dokument, som definerer dette pålæg.
If we refer a matter to a committee, then we must have a basis for doing so, that is to say we need a document defining that referral.
DanishOg når I er kommet over Jordan skal I oprejse disse Sten om hvilke jeg i Dag giver eder Pålæg på Ebals Bjerg og kalke dem over.
Therefore it shall be when ye be gone over Jordan, that ye shall set up these stones, which I command you this day, in mount Ebal, and thou shalt plaister them with plaister.
DanishJeg vil gerne endnu en gang understrege, at strenge pålæg og en omfattende dokumentation af kontrollerne helt sikkert er vigtige for store bedrifter.
I would like to stress once more that strict rules and regulations and comprehensive documentation of controls are certainly important for big companies.
DanishDe er ikke bundet af pålæg og kan ikke modtage bundet mandat«, stemme for fru Hautalas betænkning, det vil sige for sundheden og miljøet.
Accordingly therefore, and exercising my own personal responsibility, I shall vote in favour of Mrs Hautala's report - in favour, that is, of health and the environment.
DanishDesuden ville spørgsmål såsom gensidige beføjelser mellem medlemsstaterne til at udstede juridiske pålæg efter min opfattelse også være betydningsfulde og vise sig effektive.
Furthermore issues such as reciprocal injunctive powers between Member States would also, in my view, be of significance and could be effective.
DanishDerfor bekræfter vi, at der også i fremtiden skal være et separat juridisk område for radio og tv med specielle pålæg, der udmærket kan være nuancerede.
We are therefore making the point that there must continue to be a separate legislative arrangement for radio and television, with special criteria which may very well be graded.
DanishDesuden vil produktionsomkostningerne også stige fremover som følge af pålæg til landbruget, mens udligningsbetalingerne til landmændene ikke vil blive forhøjet tilsvarende.
In future, too, production costs will increase as a result of the greater demands made of agriculture, while farmers’ compensation payments will not be increased correspondingly.
DanishTil sammenligning vil konsekvenserne af endnu en forlængelse være pålæg om større og større kvotenedskæringer, hvilket vil begrænse industriens produktionsgrundlag i EU og resultere i arbejdsløshed.
By contrast, the consequences of another roll-over would be deeper and deeper quota cuts, which would shrink the base of EU industry and lead to unemployment.