"påkalde" traduzione inglese

DA

"påkalde" in inglese

DA

påkalde {verbo}

volume_up
påkalde (anche: anmode om)
Set fik også en Søn som han kaldte Enosj; på den Tid begyndte man at påkalde HERRENs Navn.
And to Seth, to him also there was born a son; and he called his name Enos: then began men to call upon the name of the LORD.

Esempi di utilizzo "påkalde" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

DanishOg her har han Fuldmagt fra Ypperstepræsterne til at binde alle dem som påkalde dit Navn.
And here he hath authority from the chief priests to bind all that call on thy name.
DanishPå hin Dag lyder det fra HERREN skal hun påkalde sin Ægtemand og ikke mere Baalerne.
And it shall be at that day, saith the LORD, that thou shalt call me Ishi; and shalt call me no more Baali.
DanishDet giver ikke nogen mening at påkalde sig gode hensigter i den barske konkurrence og i profittens enevælde.
You cannot appeal to good intentions for doleful competition and a profit monocracy.
DanishFøderalisterne elsker at påkalde sig grundlæggerne af Unionen, men de skulle tage og læse dem.
The federalists like invoking the founding fathers, but they would do better to read what they said.
DanishHvorledes skulde de nu påkalde den på hvem de ikke have troet?
How then shall they call on him in whom they have not believed?
DanishDer skal være mulighed for at påkalde sig en vetoret, hvis der hersker tungtvejende nationale grunde.
It should be possible to resort to the right to veto if there are serious national grounds for so doing.
DanishHvis forsigtighedsprincippet skal give mening, så skal man kun påkalde det, når der er en klar og påviselig risiko.
To be meaningful the precautionary principle should be invoked only when there is a clear and demonstrable risk.
DanishSå skal I påkalde eders Guds Navn og jeg vil påkalde HERRENs Navn; den Gud der svarer med Ild han er Gud!
And call ye on the name of your gods, and I will call on the name of the LORD: and the God that answereth by fire, let him be God!
DanishMen fly de ungdommelige Begæringer; jag derimod efter Retfærdighed Troskab Kærlighed og Fred sammen med dem som påkalde Herren af et rent Hjerte;
Flee also youthful lusts: but follow righteousness, faith, charity, peace, with them that call on the Lord out of a pure heart.
DanishMed hensyn til AVS-EU-forhandlingerne har vi i hvert fald en god mulighed for at påkalde os opmærksomhed og tilbyde lighed og retfærdighed.
Certainly in terms of the ACP-EU negotiations, we have a real opportunity to be centre stage and to be offering that equity and fairness.
DanishOg dersom I påkalde ham som Fader der dømmer uden Persons Anseelse efter enhvers Gerning da bør I vandre i Frygt eders Udlændigheds Tid
And if ye call on the Father, who without respect of persons judgeth according to every man's work, pass the time of your sojourning here in fear:
DanishJeg kan forsikre Dem om, at min gruppe er meget optaget af situationen i Tjetjenien, og det er noget, der må påkalde sig Parlamentets opmærksomhed.
I can assure you that my group is deeply concerned about the situation in Chechnya and it is something which must command the attention of this House.
DanishHvis vi fortsætter med at påkalde det, når der ikke er noget vidnesbyrd om nogen risiko overhovedet, så får vi både dette princip og os selv til at se latterlige ud.
If we continue to invoke it when there is no prime facie risk at all, we make both the precautionary principle and ourselves look ridiculous.
DanishHvordan kan Europa inden for rammerne af WTO påkalde sig forsigtighedsprincippet, men nægte at anvende samme princip i sagen om det britiske oksekød?
How can we make a case for Europe and the precautionary principle at the WTO, whilst refusing to apply the precautionary principle in the case of British cows?
Danishog ikke indlader eder med disse Folk som er tilbage iblandt eder; I må ikke påkalde deres Guders Navne eller sværge ved dem ikke dyrke eller tilbede dem
That ye come not among these nations, these that remain among you; neither make mention of the name of their gods, nor cause to swear by them, neither serve them, nor bow yourselves unto them:
DanishDen præciserer, at vi som folkets valgte repræsentanter med rette kan påkalde os en særlig status, og at beskyttelsen af vores uafhængighed i tvivlstilfælde skal prioriteres højest.
It clarifies that, as elected representatives of the people, we may rightly claim a special status and that, in the event of doubt, protecting our independence takes precedence.
DanishDerfor bør søtransporten påkalde sig større opmærksomhed hos de ansvarlige, og man bør således skabe bestemte infrastrukturer, der kan mindske udgifterne og fjerne hindringerne.
That is why those working in this area should pay greater attention to sea transport, and specific infrastructures need therefore to be created to reduce costs and remove obstacles.
DanishMen det ville ikke påkalde sig min opmærksomhed så meget, hvis det ikke var så nemt at se, at disse fremskridt ikke altid har det samme indhold eller den samme strategi.
However, my attention would not have been drawn to this information quite as much had it not been so easy to see that the progress made is not always consistent in terms of content and strategy.
DanishDer må igen ske fordømmelse af de lande, der på hyklerisk vis bliver ved med at påkalde sig menneskerettighederne, men ikke tøver med stadig at sælge våben til et regime, der er skyldig i folkemord.
We must also reiterate our condemnation of those countries which hypocritically hail human rights but do not hesitate to carry on selling arms to a regime guilty of genocide.