"pågældende" traduzione inglese

DA

"pågældende" in inglese

DA pågældende
volume_up
{aggettivo}

pågældende
Det største problem er den pågældende transportørs skrupelløse opførsel.
The real problem is the unscrupulous behaviour of the transport operator concerned.
For det første en formalisering af UNHCR ' s status i det pågældende område.
Firstly, it decided to formalise the status of the UNHCR in the region concerned.
Der er ikke noget, Fiskeriudvalget har indvendinger imod i det pågældende afsnit.
There is nothing the Committee on Fisheries would object to in the paragraph concerned.
pågældende
Det er ikke tilfældet med de pågældende associerede lande i Middelhavsområdet.
This is not the case with the associated Mediterranean countries in question.
Siden 1996 er fangstmulighederne i det pågældende område faldet betydeligt.
Since 1996 the opportunities to catch fish in the area in question have fallen sharply.
Desuden er det meget vanskeligt at fastsætte de pågældende produkters oprindelse.
It is also very difficult to establish the origin of the products in question.

Esempi di utilizzo "pågældende" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

DanishNævn venligst, fru Roth-Behrendt, hvis De vil, de pågældende sundhedskriterier.
I would ask you, Mrs Roth-Behrendt, to name the corresponding health criteria.
DanishHr. formand den pågældende overførsel af budgetmidlerne bygger på to forslag.
Mr President, the budget transfer under consideration is based on two proposals.
DanishDet drejer sig om de anklager, der er rejst over for de pågældende personer.
Mr Camre, the rule of law is not an enemy, but the basis of a civilised society.
DanishDesuden befinder de pågældende vandreservoirer sig i særligt beskyttede områder.
Furthermore, the planned reservoirs are located in Special Protection Areas.
DanishJeg anmoder således indtrængende EU om at undertegne den pågældende protokol.
I am therefore hoping and praying that the European Union will sign this protocol.
DanishGrænseoverskridende EUbeslutninger falder ind under det pågældende udøvende organ.
EU decisions of a cross-border nature will fall under that implementing body.
DanishVi skal tale et sprog, der er typisk for det pågældende land - ikke» euroslang«.
We should speak in a way that truly represents our languages, and not in 'Euroslang '.
DanishI hvilken grad disse er områdeopdelte, må være de pågældende staters egen sag.
In answer to whether to be more or less regionalised, this is their problem.
DanishFormanden for Rådet underretter Europa-Parlamentet om den pågældende afgørelse.4.
The President of the Council shall inform the European Parliament of that decision.4.
DanishI første række bør denne ret sikres af det land, hvortil den pågældende udvises.
This right should initially be guaranteed by the country the individual is returned to.
DanishKommissionen nægter os dog næsten systematisk adgang til de pågældende rapporter.
Yet the Commission almost systematically denies us any access to the relevant reports.
DanishIsær når de pågældende stoffer ikke efterlader sig spor i slutproduktet.
Especially where no traces of these substances are left in the finished product.
DanishEthvert effektivt initiativ må begynde med solid viden om det pågældende problem.
Any effective action must start out with a sound knowledge of the facts of the problem.
DanishDisse ydelser gives på samme betingelser som for statsborgere i den pågældende stat.
These benefits are provided under the same conditions as for nationals of that state.
DanishDet pågældende medlem villedte Parlamentet, og jeg ønsker, at protokollen korrigeres.
That Member was misleading this House and I wish the record to be corrected.
DanishDet pågældende foder skal imidlertid primært bestå af animalske proteiner.
Unfortunately, a large proportion of this feed has to be made up of animal protein.
DanishDerfor må der naturligvis også foretages nedskæringer på den pågældende budgetpost.
Correspondingly, of course, cuts must be made in the relevant Budget line.
DanishOver halvdelen af de pågældende midler fra Kommissionen går til denne type forretninger.
More than half the relevant Commission resources will go to such transactions.
DanishMåske kan man undersøge, hvilket direktiv der menes i det pågældende ændringsforslag.
Perhaps we can check which directive is in fact being referred to in Amendment No 18.
DanishDeres støtte til forslaget er meget vigtig for at nå det pågældende resultat.
Your support for the proposal is very important in achieving that result.